logga-ligg-tjock

Svar på kommentarer om höghastighetstågen

Svar på kommentarer om höghastighetstågen

INSÄNDARE. Vi tackar för de konstruktiva kommentarer till vår insändare om stambana för höghastighetståg som publicerades vecka 12. Här försöker vi ge svar på en del av de synpunkter som lyftes.

Är det inte bättre att satsa på att rusta upp de befintliga järnvägarna?

Efter flera decennier av underfinansiering av järnvägsunderhållet finns ett stort behov av att rusta upp järnvägen. Det räcker dock inte att bara underhålla järnvägen. När järnvägen är full behöver kapaciteten byggas ut. Därför behövs stambanorna.

Varför blir ett höghastighetståg bra för Skåne?

MP vill satsa på höghastighetståg för att lösa den allvarliga kapacitetsbristen som drabbar södra delar av den befintliga stambanan. De gör att befintliga banor får mer plats för regionaltåg och godståg. Vi behöver bygga ut kapaciteten så att fler människor och mer gods kan resa klimatsmart på järnvägen.

Varför 320 km/timme?

När vi ändå bygger ny järnväg för tåg som ska kunna rulla i över 100 år, tycker vi att det är rimligt att bygga för moderna och snabba tåg som kan gå i upp till 320 km/h. Det ska byggas på ett sätt som är kompatibla med befintliga tåg i Sverige och i Europa. Genom att bygga för 320 km/h kan vi korta restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö så mycket att inrikesflyget på sträckorna blir överflödigt och kan avvecklas.

Hur mycket kommer det att kosta och är det värt pengarna?

När Trafikverket gör samhällsekonomiska beräkningar bedöms inte höghastighetsbanorna bli lönsamma, detsamma gäller för de flesta järnvägsprojekt. Vi tycker att Trafikverkets beräkningsmodell är för snäv. Modellen tar inte hänsyn till att vi står mitt i en klimatkris. De räknar inte in nyttorna som finns med ett mer hållbart resande.

Är det verkligen klimatsmart att bygga en ny stambana för höghastighetståg?

Trafikverket har gjort en rapport på klimatnyttan av nya stambanor för höghastighetståg som beräknar att järnvägen blir klimatneutral i bästa fall redan 4 år efter att trafiken har startats. Även Kungliga Tekniska högskolans järnvägsgrupp menar att det är rimligt att anta att de nya stambanorna blir klimatneutrala inom ett decennium från trafikstart. Sedan ska banan stå och generera klimatnytta i över 100 år!

Värnar ni skogen och landskapet även i Skåne?

Självklart vill Miljöpartiet att utbyggnaden ska ske med hänsyn till känsliga miljöer – genom att satsa på järnvägen värnar vi både klimat och miljö. Faktum är att järnvägen är bra mycket mer yteffektiv än vägar för bilar och lastbilar. Ett flerspår kan komma att ta lika mycket transporter som 15 filer väg. 

När befolkningen växer kommer efterfrågan av transporter att öka. Samtidigt har vi ett stort behov av att ställa om befintliga transporter och flytta dem till mer hållbara transportslag. Här är tåget oslagbart energieffektivt och drivs på förnybar el. Tyvärr finns inget “nollalternativ”. Byggs inte järnvägen ut kommer vi behöva bygga ut vägar och flygplatser, vilket rimmar illa med behovet av klimatomställning.

För att minska barriäreffekter tycker vi att den så kallade brobanetekniken är intressant just eftersom den minskar avtrycket i naturen och skapar en bättre framkomlighet för boende längs med banan. Det går enkelt att gå under brobanan och landskapet står ganska orört efter bygget. 

Vad gäller korridor i Hässleholms kommun tycker vi att en integrerad kopplingspunkt som inryms i centralstationen ska utredas så att Skånebanans sträckning kan ske planskilt utan att några nya spår behöver dras över rekreationsområdet vid Hässleholmsgården.

Dolores Öhman, ledamot i kommunfullmäktige,

gruppledare i Hässleholm (MP)

Emma Berginger, riksdagsledamot,

trafik- och infrastrukturpolitisk talesperson (MP)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se