logga-ligg-tjock

Miljökontoret värnar trädridåer vid reningsverket

Miljökontoret värnar trädridåer vid reningsverket

Trädridåer och befintlig skog skyddar bostäder vid reningsverket i Hässleholm och ska därför värnas, enligt miljöavdelningen. Karta ur planförslaget

Betydelsen av trädridåer som skyddar boende kring reningsverket i Hässleholm betonas i miljöavdelningens yttrande till samrådet om detaljplanen för området. Även detta yttrande kom in för sent, men godkändes.

Kommunens miljöavdelning skriver att det vore önskvärt med en specifikation av hur hög och tät den nya skyddsplanteringen för villaområdet vid Ormanäs ska vara och även hur den ska skötas för att upprätthålla skyddsfunktionen. En beskrivning av hur anläggandet och skötseln av trädridåerna ska säkerställas efterlyses också.

– Det är av stor vikt att de skogsridåer som ska skydda bostäderna kommer till stånd och sköts på ett sätt som bibehåller funktionen som skydd för boende avseende smitta, lukt och visuell störning, skriver miljöavdelningen.

Yttrandet påtalar också vikten av att bevara befintlig skog kring reningsverket.

Befintlig växtlighet skulle bevaras, men många träd togs ner när Hässleholms vatten satte upp staket och drog väg längs Hovdalavägen.

Enligt miljöavdelningen kan risken för smitta inte uteslutas för de fastigheter som ligger inom 200 meter och planlagts för natur.

– Denna eventuella risk finns dock även om detaljplanen inte antas och bedöms minska med planen eftersom denna skyddar befintlig trädridå.

Miljöavdelningen vill förtydliga att det föreslagna undantaget från bygglovsplikt inom reningsverksområdet inte gäller prövning enligt miljöbalken, exempelvis användning av avfall för anläggningsändamål.

Miljöavdelningen vill också behålla ett skyddsavstånd på 200 meter kring Magle våtmark, med hänvisning till den fördjupade översiktsplanen. Orsaken är bland annat att det är svårt att förutse framtida scenarion med exempelvis klimatrelaterade smittorisker från insekter eller mikroorganismer.

Berit Önell

Läs mer:

2021-09-14 Advokat avfärdar skäl att lösa in bostäder vid reningsverket

2021-09-15 Kommunalråd svänger om skyddsavstånd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se