logga-ligg-tjock

Avtal klart om naturreservat med enduro på Hovdala

Avtal klart om naturreservat med enduro på Hovdala

Den lövrika hagmarken vid Boketorp ingår i förslaget till naturreservat på Hovdala som presenterades i detalj vid en presskonferens på onsdagen med från vänster Cecilia Backe, enhetschef på länsstyrelsens naturskyddsenhet, Johan Johnmark, handläggare för naturreservatet, kommunekolog Lars-Erik Williams, Susanna Isberg, naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen, Hibabs förvaltare Kristoffer Larsson, Hibabs vd Kent Johannesson och Hovdalas slottsschef Jens Olsson. Foto: Berit Önell

Naturreservatet på Hovdala börjar ta form.

– Ett helt otroligt område som håller internationell klass, säger länsstyrelsens handläggare Johan Johnmark.

Avtalet mellan länsstyrelsen och det kommunala bolaget Hibab är klart och ger Hibab 53,3 miljoner kronor. Ett förslag till beslut om naturreservatet väntas gå ut på remiss under början av nästa år. Det innebär att naturen skyddas från avverkning och exploatering, men också att endurokörning blir tillåtet maximalt tio dagar per år på en begränsad yta och enbart av naturvårdsskäl. Det blir inte fler cykeltävlingar i Dalleröds skogar, inte heller någon organiserad träning. I övrigt blir det nästan fritt fram för cyklisterna.

Naturreservatet omfattar nu cirka 320 hektar, inte 380 som var aktuellt tidigare. Den unika avenbokskogen nedanför Äspehöjden har lyfts bort av hänsyn till planerna på höghastighetsjärnväg.

De 320 hektar som naturreservatet nu föreslås omfatta är markerade på kartan. Det rastrerade området uppe till vänster är Dalleröd där det blir förbjudet att arrangera tävlingar, organiserad träning och lägerverksamhet.

Totalt finns idag 15 naturreservat i Hässleholms kommun, de flesta dock på privat mark. Hovdala är det andra reservatet på mark som ägs av kommunen eller ett kommunalt bolag. Länsstyrelsen har fått extra medel av Naturvårdsverket för att lösa markintrånget på Hovdalaområdet. Därutöver har budgeten för naturreservat i Skåne 2021 ökat till cirka 40 miljoner kronor, vilket är det dubbla jämfört med förra året. Cecilia Backe, enhetschef på länsstyrelsens naturskyddsenhet, berättar att nästa års budget ser ut att bli ungefär lika stor. Men intresset för att bilda naturreservat är också stort hos många markägare och listan är nu ganska lång.

Hovdalaområdet skyddas främst för sin unika ädellövskog och många hotade arter kopplade till gamla och döende träd. Det gäller lavar, mossor, svampar, insekter och inte minst 17 av Sveriges 18 fladdermusarter.

– Här finns alla trädslag blandade i olika åldrar. Bättre kan det inte bli. Här kan man verkligen behålla många arter på sikt, säger Johan Johnmark på onsdagens presskonferens på Boketorp.

Det unika är också att området är så pass stort.

– Det är viktigt att arbeta med stora sammanhängande områden. Det är där vi kan förhindra förlusten av biologisk mångfald. Det blir problem om värdekärnan är väldigt liten. Om det enda trädet som hade arten föll och det saknas andra gamla träd i området, finns det ingenstans för arten att flytta och då är det kört, säger Johan Johnmark.

Naturreservatet ska enligt förslaget bland annat bevara de unika ädellövskogarna med många gamla träd på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

Det behövs också “stepping stones” som gör att arter kan sprida sig mellan områden. Hovdala ligger så nära naturreservatet på Göingeåsen att exempelvis fladdermössen lätt kan röra sig emellan.

Kommunekologen Lars-Erik Williams berättar att kommunen lagt ner mycket arbete på att dokumentera Hovdalas naturvärden, bland annat fladdermössen, och även fått statliga bidrag för det.

– Ett önskemål om att Dalleröd skulle bli naturreservat fanns med i kommunens naturvårdsprogram redan 2005. Ibland får man vara lite tålmodig och nu blir det mycket större. Jag är jätteglad för det här, säger han.

Han är också nöjd med att vandringslederna, som han arbetat mycket med, blir kvar. Den tidigare diskussionen om att kanske inte tillåta för mycket friluftsliv som kan orsaka slitage och störningar i känsliga områden, främst Dalleröd, är inte längre aktuell. Idag finns fem vandringsleder i Dallerödsområdet.

– Alla vandringsleder ska vara kvar och det finns även möjlighet till nyanläggningar om det behövs för friluftslivet, under förutsättning att det inte påverkar naturvärdena negativt, säger Johan Johnmark.

De många vandringslederna på Hovdala blir kvar och fler kan anläggas i naturreservatet. Foto: Berit Önell

Den varierade Hovdalanaturen innehåller även lövsumpskogar, vattenmiljöer, sandområden och hagmarker. En del av den sandiga marken ska hållas öppen med hjälp av FMCK:s endurokörning. Johan Johnmark förklarar att här finns ett 30-tal biarter, varav en hel del rödlistade, som behöver öppna sandbackar för att överleva. Motorcyklarna ska köra sönder en del av ytan under tiden 16 augusti – 14 april.

– De orsakar precis de markskador som vi önskar, säger Johan Johnmark.

Så länge fordonen är fossildrivna gäller maximalt tio dagar per år. När de blir eldrivna får de köra mer, efter anvisningar från länsstyrelsen. Från 2030 skärps bestämmelserna så att fossildrivna terrängmotorcyklar enbart får köra fem dagar per år på Hovdala och från 2035 blir de helt förbjudna. Därmed ska Hovdala bevaras som bullerfritt område.

– Hovdala kommer aldrig att bli FMCK:s huvudbana, en sådan får de ordna på annat håll. Naturen kommer först, men motorcyklarna kan nyttjas för vissa skötselåtgärder. Hittills har FMCK varit väldigt positiva, säger Johan Johnmark.

Endurokörningen orsakar enligt länsstyrelsen precis rätt markskador i ett område med sällsynta bin. Foto: Urban Önell
Mountainbikebanan i den skyddsvärda Solhemsskogen får vara kvar. Gupp har byggts på flera ställen.

Hässleholms cykelklubb får stor rörelsefrihet inom naturreservatet, men Snapphaneturen och andra tävlingar får inte längre gå genom Dalleröds ädellövskogar som bedöms vara de mest orörda. Däremot är det fritt att cykla på vägarna i Dalleröd och i skogsmiljö vid Solhem, där en MTB-bana redan anlagts i gammal skog utan samråd med länsstyrelsen. Bara under tiden 15 april – 15 juli krävs tillstånd från länsstyrelsen för organiserad träning och tävling.

Johan Johnmark presenterar också en uppskattning av Hovdalareservatets positiva effekt på klimatet. Träden beräknas bidra med en inbindning av cirka 70 000 ton koldioxid och ett upptag av cirka 1 800 ton per år.

Hammarmölledamms framtid är fortfarande ett stort frågetecken.

Ett stort frågetecken finns kvar: Hammarmölledamm. Hibab har begärt en legalisering av kraftverket som länsstyrelsen vill stänga för att fisken ska ha möjlighet att vandra och flodpärlmusslorna skyddas. Hibab vill främst bevara dammen och det kan även länsstyrelsen tänka sig, om det går att lösa. I augusti hölls huvudförhandling i mark- och miljödomstolen. Hibab ska lämna in kompletteringar senast den 15 oktober och förhoppningen är att det kommer en dom före årsskiftet.

Nästa steg är att en skötselplan för naturreservatet ska tas fram innan remissen skickas till sakägare, myndigheter och organisationer. Skötselplanen reglerar hur naturen ska bevaras och skötas. Exempelvis ska slåtterängarna skötas aktivt. Naturskogen ska i huvudsak bevaras som den är så att träden får åldras och dö utan människans ingrepp. Gran, som inte hör hemma här, avverkas dock.

Beslut om att inrätta naturreservatet fattas antingen av landshövdingen eller länsöverdirektören. Det kan överklagas och i så fall drar förverkligandet av naturreservatet och skötselåtgärderna ut på tiden.

– Vi hoppas att det kan bli ett beslut under andra halvan av nästa år. Det är viktigt att det finns tillräcklig tid att lämna synpunkter, säger Cecilia Isberg.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-09 Hovdala kan bli naturreservat – med endurokörning

2021-02-08 Klart med pengar till bantat naturreservat på Hovdala

2021-03-18 Natura 2000 på Hovdala efter kritik från EU

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se