logga-ligg-tjock

Planen för nya bostäder på Björklunda står fast

Planen för nya bostäder på Björklunda står fast

Drygt 300 nya bostäder får byggas på Björklundaområdet efter beslutet från mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd. Men enligt detaljplanen ska korna få fortsätta beta på den kvarvarande betesmarken.

Lantbrukaren Lars Larsson lyckades inte stoppa 300 nya bostäder på Björklundaområdet i Hässleholm. Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd och därmed står godkännandet från lägre instans fast.

Den nya detaljplanen med ytterligare bebyggelse på Björklunda har ifrågasatts eftersom jordbruksmark exploateras, området delvis är vattensjukt, här finns höga naturvärden och det ligger nära reningsverket. Det fanns också politisk majoritet för att stoppa planen 2018. Men efter att en markanvisningstävling satts igång innan detaljplaneförslaget var klart backade de borgerliga allianspartierna och sa att det var för sent att stoppa byggplanerna.

Mark- och miljödomstolen avslog i början på juni Lars Larssons och tre andra klagandes överklagande med motiveringen att bostäderna utgör ett väsentligt allmänintresse. Så viktigt att lagens förbud mot att bygga på brukningsvärd jordbuksmark sätts ur spel.

Detaljplanen för Björklunda är nu godkänd, förutom att torpet Furutorp räddas kvar som bostad istället för att raderas ut och bli natur som i kommunens beslut.

Lars Larsson ansåg att domstolen inte hade bemött hans argument och överklagade därför vidare till överdomstolen. Han hade bland annat tagit upp att länsstyrelsen påmint kommunen om vikten av hushållning med och bevarande av jordbruksmark. Annars måste kommunen visa att behovet av mark inte går att lösa på ett rimligt sätt på annan plats. Någon sådan redovisning har inte presenterats. Larsson förklarade att det finns annan mark, bland annat på Åhusfältet och Norden med plats för 3 000 bostäder.

Han hävdade också att marken är olämplig genom att markförhållandena innebär att vissa delar måste höjas med hela två meter för att det ska gå att bygga där. Kommunens beräkningar visar att det behövs totalt 90 000 kubikmeter fyllnadsmassor till en kostnad av över 100 miljoner kronor.

Dessutom är Lars Larsson orolig för att hans gård inte ska få vara kvar på sikt, trots att den enligt detaljplanen ska bevaras. Han menar att om det blir klagomål från boende ändå är han som får ge vika.

Överdomstolen motiverar inte heller i detalj sitt beslut att inte bevilja prövningstillstånd, men förklarar vilka kriterierna för att få prövningstillstånd är. De är att det finns anledning att betvivla riktigheten av underinstansens beslut, att det annars inte går att bedöma riktigheten av underinstansens beslut, att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol eller att det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

– Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall, skriver domstolen i sitt beslut.

Berit Önell

Läs mer:

2018-04-19 Tävling om att bygga bostäder på Björklunda Byggföretag ska få påverka detaljplanen

2018-04-29 Ville avbryta markanvisningstävling för Björklunda

2019-02-22 M stoppade bostäder på Björklunda – ångrade sig

2020-09-28 Tuff debatt om utbyggnad av Björklunda

2021-03-03 Åtta får inte överklaga Björklunda

2021-06-03 Domstolen sa ja till bostäder på Björklunda Nytt överklagande

2021-06-21 Larsson befarar Lex Björklunda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se