logga-ligg-tjock

Utredning om otjänligt dricksvatten klar

Utredning om otjänligt dricksvatten klar

Hässleholmarna får av säkerhetsskäl inte veta varför dricksvattnet från Hässleholms vattenverk blev otjänligt. Foto: Urban Önell

Hässleholm Miljö har nu lämnat en incidentutredning om det otjänliga dricksvattnet, som berörde cirka 25 000 personer, till miljökontoret. Det berättar det kommunala bolaget i ett pressmeddelande. Men abonnenter och allmänhet får inte veta vad orsaken var eftersom det “avslöjar delar av processen av dricksvattenproduktionen”.

En kokrekommendation meddelades den 30 oktober på grund av otjänligt hög halt koliforma bakterier ut från Hässleholms vattenverk. Först den 13 november hävdes rekommendationen i hela området.

Incidentutredningen innehåller enligt Hässleholm Miljös pressmeddelande en beskrivning av händelseförloppet, orsaksanalys, genomförda åtgärder och kommande åtgärder. Kommunens miljöavdelning, som är tillsynsmyndighet, ska ha tillgång till hela utredningen.

– Troligtvis var det två eller flera faktorer som samverkat till att vattnet blev otjänligt ut från vattenverket. Med hänvisning till sekretess och säkerhetslagstiftning kan jag inte säga mer än så till allmänheten eftersom det annars avslöjar delar av processen av dricksvattenproduktionen, säger Cornelia Ljungerud, va-chef på Hässleholm Miljö, i pressmeddelandet.

Enligt pressmeddelandet kommer dock en utredning om extra barriärer behövs i vattenverket att genomföras.

Provtagningsfrekvensen för Hässleholms vattenverk har efter händelsen ökat med 52 provtagningar per år och kommer att fortsätta så under december och januari. Därefter tas ett nytt beslut i samråd med tillsynsmyndigheten.

Koliforma bakterier i lägre halter, tjänligt med anmärkning, påträffades först vid ordinarie provtagning på tre av Hässleholms vattenverks ledningsnäts provpunkter. Omprov togs på dessa och då även på vattenverket. Det preliminära svaret från vattenverket torsdagen den 28 oktober visade otjänlig nivå av koliforma bakterier. Det var då 14 cfu per 100 ml. Gränsen för otjänligt går vid 10 cfu per 100 ml. På lördagsmorgonen den 30 oktober hölls krisnöte och kokrekommendationen utfärdades. Provresultatet bekräftades på lördagskvällen.

Det tog två veckor innan kokningsrekommendationen kunde upphävas helt. Foto: Berit Önell

Vilka åtgärder som genomförts för att motverka problemet får invånarna inte veta, förutom att extra provtagningar har skett. Spolning av ledningsnätet genomfördes också för att öka omsättningen på vattnet i vissa områden.

Inga prover visade e-coli eller intestinala enterokocker, som tydligare skulle indikerat fekalpåverkan av exempelvis avlopp och ökad smittorisk. Enbart koliforma bakterier kan bero på inläckage av ytvatten, något som dock inte bekräftats av Hässleholm Miljö när Frilagt frågat.

När två på varandra tjänliga prover den 11 november fanns överallt, utom hos abonnenter söder om Södra Kringelvägen, hävdes kokrekommendationen för de flesta. Lördagen den 13 november togs den bort även för de återstående hushållen. Provtagningar fortsatte tre gånger per vecka under de två följande veckorna med tjänliga resultat på alla provpunkter.

Hässleholm Miljö hävdar i pressmeddelandet att inga sjukdomsfall som kan kopplas till dricksvattnet har rapporterats före, under eller efter kokningsrekommendationen. Frilagt har dock haft kontakt med ett flertal personer som haft magbesvär under den aktuella perioden och även fått rapporter om att hundar och katter varit dåliga. De flesta har dock inte varit så sjuka att de behövt sjukvård och har därför inte kontaktat sjukvården. 1177:s statistik över samtal om diarré, kräkning och illamående under perioden 25 oktober – 5 november visar visserligen små siffror, men en liten ökning 2021 jämfört med 2020, från sju till nio samtal. Dubbelt så många vuxna, fyra jämfört med två, hade besvär med diarré.

Hässleholm Miljö anser att stödet från andra myndigheter fungerade bra under krisen.

– Vi hade hela tiden ett transparent och givande samarbete med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och VAKA, Nationella vattenkatastrofgruppen, säger Cornelia Ljungerud i pressmeddelandet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se