logga-ligg-tjock

Vd vill försvara reningsverket mot järnvägen

Vd vill försvara reningsverket mot järnvägen

Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson anser inte att Trafikverket ensidigt kan sätta gränserna för Hässleholms reningsverks verksamhetsområde. Foto: Berit Önell

Sven Carlsson, vd för Hässleholm Miljö, är inte beredd att ge upp delar av Hässleholms reningsverks område för att Trafikverket anser att det kommer för nära järnvägen. Han hoppas fortfarande att förslaget till detaljplan ska bli verklighet.

– Vår ambition är att försöka gå vidare med planen, sedan är det inte vi som avgör, säger han.

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, där det tidigare va-bolaget Hässleholms vatten numera ingår, ska under januari månad lämna besked till miljö- och stadsbyggnadskontoret om sin inställning till att fortsätta med detaljplanearbetet alternativt lägga ner det. Orsaken är främst Trafikverkets yttrande i samrådet om detaljplanen där delar av området inte godkänns för planläggning eller byggrätter på grund av närheten till järnvägen. Det gäller både den nuvarande stambanan och kommande utbyggnad där ett förslag till korridor för spårdragning inte presenteras förrän nästa år. Länsstyrelsen har yttrat sig på liknande sätt.

– Såklart är det så att Trafikverkets och våra intressen kolliderar med varandra i viss mån, säger Sven Carlsson.

Riksintresse för järnväg
ett av flera intressen

Järnvägen är ett riksintresse, men det betyder inte att frågan är avgjord.

– Riksintresset är ju ett intresse, man får göra en sammanvägd bedömning av alla de olika intressena gentemot varandra, säger han.

Han påpekar att det inte är Trafikverket ensamt som ska fatta beslut om gränserna, inte heller Hässleholm Miljö.

– Jag är övertygad om att miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan väga samman alla synpunkter och gå vidare i processen utifrån det, säger han.

Han betonar att reningsverket har funnits på platsen sedan 1948. Hässleholms vatten ansökte 2012 om en detaljplan för området.

– Från vår sida handlar det om att säkerställa vilket verksamhetsområde vi behöver och få underlag för att veta vilket vi faktiskt får, det behöver ju inte vara samma sak. Den här processen har hållit på länge. Vi kan inte bara avvakta. Till sist måste man komma fram till att det är det här som gäller och så får man planera och gå vidare utifrån det, säger han.

Han konstaterat att det är ett faktum att stambanan går väldigt nära reningsverket.

– Det är ju det Trafikverket pekar på och har som roll att göra. Vår roll är att peka på vilka behov ett reningsverk har idag och kan komma att få i framtiden, säger han.

Både område A2 och delar av A1 i planförslaget kommer enligt Trafikverket för nära järnvägen. Karta ur planförslaget

I detta läge tycker han inte att det finns skäl att lägga ner detaljplaneprocessen.

– Vi ser gärna att processen pågår och drivs vidare för att se varthän den slutligen kommer att hamna, säger han.

Finns det inte anledning för er att fundera på om det är möjligt att anpassa planen?

– Jo, vi diskuterar det och kommer att diskutera det framöver som en del av processen. Men att redan nu fundera på exakt vilka anpassningar vi kan göra är inte aktuellt, säger han.

Vill inte lägga ner planen

Att Hässleholm Miljö skulle dra tillbaka sin ansökan i nuvarande form ser han inte heller som en bra idé.

– Det skulle vi kunna göra, men just nu är vi mest inne på att förklara varför vi vill ha det som vi vill ha det. Nu får vi vara i den här processen.

Han betonar att bolaget bara beställt planen.

– Jag antar att miljö- och stadsbyggnadskontorets handläggare har kontakt med Trafikverket och att planen handläggs utifrån vad som är rimligt. Vi ser gärna att vi får det område som är utmärkt i planförslaget, säger han.

Sven Carlsson vill inte lägga ner planarbetet. Foto: Berit Önell

Problemet är att planläggning av marken innebär att den formellt avsätts för ett visst ändamål som sedan inte är så enkelt att ändra. Trafikverket vill inte på det sättet låsa upp mark som kan bli aktuell för utbyggnad av järnvägen eller skyddsavstånd kring spåren. Det gäller till och med en del av området där reningsverkets huvudprocesser finns. Planförslaget ger där möjlighet till byggnation av komplementsbyggnader. Men Trafikverket föreslår att alternativa områden tas fram för dessa. Närmare järnvägen är det ännu värre. Åtminstone en del av de befintliga vassbäddarna lär behöva flyttas.

Sven Carlsson säger att han inte hört något om förslagen till alternativa lösningar som Trafikverket presenterat i mejl till kommunen. Det handlar främst om att utvidga planområdet söderut och minska det i öster där järnvägen går.

Ingen bra lösning
att flytta reningsverket

Att flytta reningsverket är knappast en lösning.

– Ett reningsverk är svårt att göra något åt. Där finns ju en och annan meter ledning. Det är generationer framöver som ska bo och verka i Hässleholms stad. Tanken är också att vi ska bli fler i Hässleholm, säger Sven Carlsson.

Frågan är om det alls är möjligt att göra en detaljplan här i dagsläget.

– Vårt behov idag lokalt står mot Trafikverkets eventuella framtida behov, säger Sven Carlsson.

Reningsverket i Hässlehom kan av allt att döma inte planläggas med de gränser det har idag. Foto: Berit Önell

Han har inte heller mycket förståelse för att Trafikverket varnar för översvämningsrisk utifrån hur planförslaget är utformat.

– Vi gjorde en invallning för en tid sedan och utvärderar hela tiden. Det borde väl vara så att vi har något bättre koll på översvämningsriskerna, säger Sven Carlsson.

Länsstyrelsen
har tolkningsföreträde

Han konstaterar dock att länsstyrelsen har tolkningsföreträde. Kommunen måste rätta sig efter länsstyrelsens synpunkter på planförslaget.

– De ställer främst krav på en del utredningar, säger Sven Carlsson.

Dessa kommer att ta tid.

– Vi är långt från en detaljplan, men om vi får rätt att fortsätta så kan vi få spelregler till stånd, säger Sven Carlsson.

Länsstyrelsen har bland annat ifrågasatt att vegetation som skydd för bostäderna närmast reningsverket inte planerats på samma sätt som för bostäderna längre bort. Sven Carlsson menar att detta ingår i de utredningar som måste göras.

– Vi får bedöma på vilket sätt vi kan göra så att de uppfyller kraven och så att länsstyrelsen blir nöjd, säger han.

Länsstyrelsen undrar varför inte skyddande vegetation mellan reningsverket och de närmaste bostäderna är inritad i detaljplanen. Istället har en del av den täta undervegetationen röjts bort i en del av området. Foto: Berit Önell

En utredning kommer att ta särskilt lång tid: mätningen av vindriktningar som kanske måste pågå under ett år om mätdata från alla årstider ska tas fram. Den ska användas i bedömningen av behovet av skyddsavstånd till bostäder.

Gamla deponier
måste undersökas

Länsstyrelsen vill också att gamla deponier i området undersöks, bland annat den olagliga tipp som tros ha läckt ut mängder av föroreningar i Sötekärrsbäcken väster om Hovdalavägen. Miljökontoret har tidigare krävt utredning och sanering, men varken Hässleholms vatten eller kommunens tekniska förvaltning ville då ta på sig ansvaret.

Miljökontoret har gjort flera försök att utreda den olagliga deponi som misstänks förorena Sötekärrsbäcken nära reningsverket. Foto:: Berit Önell

Sven Carlsson säger att om länsstyrelsen kräver att tippen utreds får det göras för att detaljplanen ska komma till stånd.

– Vi får reda ut det så bra vi kan, säger han.

Ett sätt att slippa blanda in både tippen och bostäderna skulle kunna vara att inte planlägga området väster om Hovdalavägen. Men det är Sven Carlsson inte intresserad av.

– Man har gjort bedömningen att det här är det verksamhetsområde vi helst vill ha, det är gjort långt innan jag blev chef över det här. Då antar jag att det finns väl grundade skäl till varför det ser ut som det gör.

– Vi ska bygga där det är mest effektivt. Men det är nödvändigt att ha med området väster om Hovdalavägen, säger han.

De närmaste bostäderna
skulle få vara kvar

En fråga är då hur länge de boende ska ha hotet om expropriation över sig, särskilt om det inte är nödvändigt.

– Jag inser också att det är en problematik för de boende. Vi gör inte det här av någon annan anledning än att vi vill se till vårt verksamhetsområdes och våra abonnenters bästa. Det är vår utgångspunkt, men det är klart att det är ett bekymmer för dem som bor nära reningsverket. Vi styr inte processen. Om vi får krav på att göra något som tar tolv månader då tar det tolv månader, säger Sven Carlsson.

Han påminner om att reningsverket legat länge på platsen. Men bostäder har funnits där längre och varit planlagda i en så kallad avstyckningsplan som på 1970-talet upphävdes för att ersättas av en ny plan där befintliga bostäder skulle vara kvar. Någon ny plan blev det inte, men bostäderna hindrade inte att det utbyggda reningsverket fick det miljötillstånd som fortfarande gäller.

– Jag vet att det varit några turer historiskt sett, säger Sven Carlsson.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-11 Detaljplanen för reningsverket har gått i stå

2022-01-22 Motstridiga besked om reningsverksplan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se