logga-ligg-tjock

Trädplantering och familjeplanering

Trädplantering och familjeplanering

INSÄNDARE. Det talas om koldioxidutsläpp och dessa utsläpps påstådda påverkan på klimatet. Begreppet klimat avser förhållande i atmosfären som kan påverkas av exempelvis solutstrålning och jordaxelns lutning. Detta över ”längre” tidsperioder. Klimatet påverkas således inte enbart av mänsklig påverkan. Stora förändringar i klimatet på jorden har ägt rum långt innan människor tog planeten i anspråk.
Nå om nu koldioxidutsläpp har en påverkan på jordens klimat finns säkert mer än ett sätt att komma till rätta med detta. Ett träd lär ta upp ca 12 till 14 kilo koldioxid per år. Nyplantering av träd synes vara en logisk åtgärd. Detta tillsammans totalstopp för hänsynslös avverkning av stora skogsarealer i stora delar av världen. Överbefolkning i många länder ligger bakom denna skövling. Så kallade utvecklade länder behöver bidra med ekonomiskt bistånd och kärleksfull undervisning. Denna rörande familjeplanering och till detta knutna frågor.
Nu tror ”miljö”politiker i så kallade utvecklade länder att vi genom att ”helt” undvika fossila bränsle kan påverka utsläpp av koldioxid(livets gas). Detta på ett ur miljösynpunkt ytterst tveksamt sätt.
Så länge vi inte löst problemet med att effektivt lagra el(kraft) synes våra satsningar exempelvis på el-bilar vara en återvändsgränd. Detta med sina i nuläget ineffektiva lagring av el i form av för miljön ytterst kostsamma batterier. I fråga om vindkraftverk ser vi en liknande problematik.
Olja naturens egen kraftkälla utgör fortsatt en stor värdefull resurs. Här skall också nämnas den urkraft grundämnet uran naturen ställt till människans förfogande.
Vi kan ta del av beräkningar som talar om den totala tillgången av exploaterbart uran. Detta gällande både identifierbara och oidentifierade tillgångar. Med hänsyn till detta uppskattar man att 2004 års uranbaserad elproduktion skulle kunna upprätthållas i 20 000 år med bridreaktorer.
Undertecknad läste nyligen om hangarfartyget USS Enterprise. Dess energiförsörjning kommer från 8 st Westinghouse A2W-reaktorer om vardera 150MW termisk effekt. Ångan driver sedan katapulter, turbiner för framdrivning och elförsörjning. 150 MW motsvarar en ordinär kraftverkspanna som ger både elektricitet och fjärrvärme. Och detta utan att behöva hundratals långtradare för att årligen leverera bränsle och transportera bort aska. Reaktorerna utvecklades på 50-talet och när de laddades med uran räckte detta för ca 25 års framtida drift.
Nu ser vi nya atomubåtar tillverkas som beräknas kunna vara i bruk i ca 40 år. Dessa ”tankas” bara en gång i samband med tillverkningen. Dessa framsteg kan och skall givetvis användas i fredliga sammanhang!
Politiker hörs plädera för att man ska satsa på utveckling av små, modulära kärnreaktorer när väl beprövade sådana har funnits i 60 års tid. Detta tycks politikerna helt ha missat vilket knappast förvånar.
Med nuvarande el och bränslepriser framstår politikernas felsatsningar och misslyckande som totalt. Miljöpartiets agerande framstår som en fara för landet.

Politiker rätta till och sänk skatten kraftigt på el och sänk skatten på bensin och diesel med minst 8:kr per liter!
Undertecknad körde nyligen under ett par dagar 130 mil med min Volvo V90 försedd med en dieselmotor på ca 175 hkr.. En genomsnittlig förbrukning på 0,52 lit. per mil kunde uppmätas. Också med tanke på de tekniska framsteg som gjorts beträffande avgasrening har, vilket måste beaktas, våra moderna fordon drivna med fossila bränslen blivit allt mer miljövänliga. Huruvida dessa fordon med för miljön viktiga tekniska framsteg överhuvudtaget påverkar klimatet måste politiker och experter ta under allvarligt övervägande. Förnuftet måste segra över klimathysterin.


Ronny Larsson i KvistalångaUppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se