logga-ligg-tjock

Frågor om förorenade massor i upplag

Frågor om förorenade massor i upplag

Miljökontoret vill nu veta vilka massor som använts för att fylla ut ravinen. I april 2021 såg upplaget ut så här. Därefter har ravinen fyllts ut ytterligare.

Efter Frilagts avslöjande om Hässleholm Miljös olagliga upplag för massor bakom reningsverket i Hässleholm har miljökontoret nu ställt frågor till bolaget om hur de massor som är förorenade hanteras. Bolaget har hävdat att de provtagna massorna var rena, men protokollen säger något annat. Miljökontoret har även ställt frågor om var det material som använts för att fylla igen en ravin på området kommer ifrån.

Hässleholm Miljö har tidigare uppgett till miljökontoret att upplaget enbart använts för att tillfälligt förvara schaktmassor från ledningsarbeten när det inte finns plats att lägga dem vid arbetsplatsen. De ska sedan ha körts tillbaka och använts för att fylla igen schaktet. Men som Frilagt visat har stora mängder massor använts till att fylla igen en ravin på upplagsplatsen. Frågan är nu om dessa också kommer från ledningsarbeten eller från annat håll.

Miljöchefen Torbjörn Håkansson medger nu att han känt till att alla massor från ledningsarbeten inte körts tillbaka till schakten. Det innebär att upplaget inte varit ett så kallat mellanupplag. Han skriver i ett mejl till Frilagt på tisdagen: “Då ny information framkommit har förvaltningen i det pågående ärendet ställt kompletterande frågor om eventuella massor som inte kommer från det område som redovisats i inskickad provtagning”.

Miljökontoret har tidigare under dagen begärt kartor och kompletterande provtagning om det har grävts på fler platser än de redovisade sedan upplaget började användas.

Hässleholm Miljö har svarat att de massor som använts i ravinen de senaste sex månaderna kommer från ledningsarbeten på Kaptensgatan och är provtagna. Rörnätschef Fredrik Velin skriver också: “I botten ska det mestadels vara sten som grävts upp i samband med nedläggning av ett stort dagvattenmagasin”.

Han berättar att massor som förorenats av PAH från asfalt har körts till deponi på Hässlehoplms kretsloppscenter i Vankiva. Han undrar om en del förorenat, som ännu inte är uppgrävt, kan läggas vid kanten av schaktet för att sedan läggas tillbaka i samma hål. Svaret blir att anmälan i så fall krävs. Miljönspektören skriver: “Har du påträffat föroreningar ska du meddela detta till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen oavsett om området tidigare har ansetts förorenat”.

Nu framkommer också att miljökontoret känt till att alla massor inte går tillbaka till ledningsschakten, men ingen fråga har ställts om vad detta använts till.

Däremot har ingen fråga ställts om vad det överskott som inte går tillbaka till schakten används till. Torbjörn Håkansson skriver: “Beroende på föroreningsinnehåll så kan det bli fråga om anmälningsplikt på en kommande plats men det utreds inte i detta ärendet, är massorna rena så får de användas utan anmälan. Vidare har vi i detta ärendet ställt krav på en anmälan vad de avser att göra på området, huruvida HMAB avser att använda en del av massorna där kan således komma som en del av den anmälan. Vi som tillsynsmyndighet har dock inte kännedom om det i nuläget”.

Enligt Hässleholm Miljös pressansvariga Emma-Karin Trygg Vincic finns ofta inte plats att lägga tillbaka alla massor i schakten. Dels är de nya rören ofta större och dels kan nytt material behöva läggas till. Därför blir det ett visst överskott.

Berit Önell

Läs mer:

2022-04-03 Illegal hantering av massor vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se