logga-ligg-tjock

Journalistiska riktlinjer och Kristerssons meritlista

Journalistiska riktlinjer och Kristerssons meritlista

INSÄNDARE. Under rubriken ”Journalistiska riktlinjer ur boken The Elements of Journalism” nedan kan vi ta del av författarna Bill Kovach och Tom Rosenstiels syn på journalistiskt arbete. De riktlinjer författarna presenterar talar i mångt och mycket för sig själva. Det skall ändock sägas att här belyses frågor rörande journalistens egen integritet och allmänna frågor rörande etik och moral som kan sägas omfatta oss alla.

Det är undertecknads förhoppning att dessa riktlinjer också talar till Dig som på någon redaktion eller annorstädes tar del av detta inlägg eller om man så vill denna ”gräsrotsinsändare”.

Med de övergripande frågor rörande integritet, etik och moral författarna väcker i boken The Elements of Journalism som bakgrund, följer nedan ett antal punkter under rubriken ”Partiledare Kristerssons meriterande gärningar”.

Den beskrivning av vad som därefter hände kan sägas ge en bild av journalistiskt arbete i verklighetens Sverige. Detta gäller i synnerhet SVT med dotterbolaget SR. Två public service bolag vars journalistiska arbete undertecknad och många med mig ställer sig tveksamma till.

Det som här sägs visar vad som kan hända om en politiker på goda grunder och med faktaunderlag ifrågasätts. Detta med hänsyn tagen till vad denne faktiskt historiskt åstadkommit eller inte lyckats åstadkomma. Särskilt som denne någon fick i uppdrag av riksdagens talman att försöka bilda en ny regering och kunde, förfärande tanke, blivit landets nye statsminister!

I grunden kan inget skada demokratin mer än att undanhålla de fakta som faktiskt föreligger.

Nedan följer således ”riktlinjer” och därefter omtalade ”meritlista” följd av historik och kommentarer:

Journalistiska riktlinjer ur boken The elements of journalism:

 1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
 2. Journalisten första lojalitet är till medborgarna.
 3. Journalistens disciplin är verifiering.
 4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som bevakas.
 5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
 6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
 7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant och relevant.
 8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
 9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

Partiledare Kristerssons “meriterande gärningar”:

1988: Väljs till Muf-ordförande
1992: Förlorar ordförandeposten till Reinfeldt
1994: Jämför svenska modellen med apartheid
1997: Skriver bok och anklagas för rasism
2007: Kristersson har anlitat städhjälp svart
2008: Får våning i Stockholm avsedd för utsatta
2008: Åkte till Kina för 128 000 kronor var 3:e månad
2008: Vill låta tvångshämta skolkande elever
2009: Hoppar av politiken
2010: Får uppmärksammat hyreskontrakt – igen
2012: Har misstroendeförklaring hängande över sig
2013: Får sämst resultat i ministergranskning
2014: Utses till ekonomisk-politisk talesperson för M
2017: Kandiderar till partiledarposten för M
Källa SR, Sveriges Radio – Ekot

En harmsen moderat före detta statsminister och utrikesminister Carl Bildt skrev på twitter med anledning av ovanstående lista att det var ”rätt skandalöst” gjort av Ekot. ”I andra sammanhang skulle huvuden rulla. Detta på goda grunder”, tillägger Bildt i sitt inlägg. Föga förvånande instämmer en lång rad av moderata krafter i kritiken av Ekots listade fakta.

Undertecknad vill särskilt fästa uppmärksamhet på några iakttagelser:

 1. Möjligheten att låta Kristersson på punkt efter punkt bemöta Ekots lista uteblev efter att denna lista ”efter påtryckningar” snabbt drogs bort!
 2. Det har inte visats att något faktafel förekommit i omtalade lista.
 3. Ekot tog oaktat vad som ovan sägs bort listan över Kristerssons ”meriter”.

Ekot publiceringschef Klas Wolf-Watz gav således efter för trycket och säger att ”Det finns skäl att ifrågasätta ordvalet och urvalet av fakta”. Denne Wolf-Watz försvårade således möjligheten till att en fruktbar debatt skulle kunnat komma till stånd. Detta med det faktaunderlag Ekot själva presenterat!

Efter dessa turer fanns måhända anledning för denne Wolf-Watz att överväga sin fortsatta framtid i publicistiska sammanhang. Huruvida detta i skrivande stund har skett vet undertecknad inte.

Till Ulf Kristerssons många ”gärningar” skall läggas sjukförsäkringshaveriet. Detta har lett till att försäkringskassans agerande i många ärende nu kan betecknas som strukturell misshandel av sjuka och svaga.

Efter allt som framkommit konstateras på nytt att omtalade Ulf Kristersson valdes till Moderaternas nye partiledare och fick talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Vad detta säger om detta partis omdömesförmåga får var och en ta ställning till.

Att partiledarbyten ger utslag i olika mer eller mindre seriösa opinionsmätningar imponerar inte alls på undertecknad.

Moderaterna är förvisso inte det enda parti där partiledare och andra ledande partiföreträdares integritet, rättrådighet och ”meriter” starkt kan ifrågasättas. Att så är fallet skadar allvarligt det vi kallar vår representativa demokrati.

Dagens publicistiska aktiviteter för tankarna till Strindbergs Röda Rummet och särskilt författarens skarptungade satirer över Rödluvan (Dagens Nyheter) och Gråkappan (närmast Aftonbladet). Undertecknade låter till sist bokens skarpögde cyniske sanningssägare skådespelaren Falander komma till tals: ”Jag kastar bort era käppar för att ni ska lära er gå – själva!”

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se