logga-ligg-tjock

Lina Bengtsson (M) vill satsa på omsorgspersonalen

Lina Bengtsson (M) vill satsa på omsorgspersonalen

Lina Bengtsson är beredd att ta över som kommunalråd i stadshuset, om valresultatet går den vägen.

Äldrevården är viktig för Lina Bengtsson, Moderaternas nya toppkandidat i kommunvalet i Hässleholm. Sjuksköterskan från Farstorp vill satsa på personalen och utveckla kompetensen inom hälso- och sjukvård. Hon och partiet lokalt har också nolltolerans mot våld och narkotika som ambition. Därför vill hon se ett närmare samarbete mellan socialtjänst, polis och kommunens säkerhetsansvariga.

– Jag tror att det är kommunens viktigaste roll, säger hon.

Hon anser att gällande lagar ska följas, även när det gäller strandskyddet som M vill luckra upp.

Lina Bengtsson är först ut i Frilagts intervjuer med partiernas toppnamn inför valet. Partiernas svar på 19 lokala frågor publiceras i slutet av texten.

Lina Bengtsson är inte den som synts mest i kommunfullmäktiges talarstol.

– Jag är inte så mycket för att stå och synas. Sedan jobbar jag väldigt mycket och är engagerad i mitt jobb, säger hon.

Men hon är igen nybörjare i politiken. Hon har haft uppdrag i kommunen i cirka 15 år, sedan förra valet bland annat som ordförande i det kommunala bolaget Hibab. Under två och ett halvt år var hon ordförande i omsorgsnämnden och hon har också varit ledamot i fritidsnämnden. Nu är hon beredd att efterträda Lars Johnsson som kommunalråd.

– Det återstår att se hur det går i valet, säger hon försiktigt.

Hon tycker att det är viktigt att engagera sig.

– Vi har ett ansvar i ett demokratiskt samhälle. Men vi kan bidra på olika sätt. Jag vill se det positiva och bästa. Jag är rätt inriktad på samarbete och tror att vi tänker bättre om vi är många som hjälps åt, säger hon.

Hon arbetar idag som medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare inom omsorgen i Osby kommun.

– Osby har satsat väldigt mycket på hälso- och sjukvårdspersonalen. Det tycker jag är viktigt och tar med mig, säger hon.

Sjukare äldre och brist på personal

En god kvalitet i äldreomsorgen finns enligt Lina Bengtsson redan idag.

– Men vi står inför stora utmaningar. Vårdtagarna blir alltmer sjuka och samtidigt har vi svårare att rekrytera personal. Kanske personer som ännu inte är inne på arbetsmarknaden skulle kunna arbeta med vissa uppgifter som idag ligger på undersköterskorna, såsom disk, städ och tvätt. Då kan man hitta lämplig personal och vårdpersonalen kan koncentrera sig på att vårda, säger hon.

Lina Bengtsson konstaterar att behovet av sjukvård blivit allt större inom kommunens omsorgsverksamheter.

– Då är det viktigt att vi kan rekrytera personal med rätt kompetens, säger hon.

Hon betonar att det måste finnas tillräckligt med personal och chefer som hinner vara närvarande. Personalen ska få möjlighet till specialistutbildningar.

Bidrag kräver motprestationer

Hon anser att människor med sjukdomar, funktionsnedsättningar eller språksvårigheter lättare ska kunna få möjlighet att prova på arbete så att de kan komma vidare och även träna språket.

– Alla ska ha rätt att komma i arbete, sedan spelar det ingen roll varifrån man kommer, säger hon.

M vill att det ska vara tydligt att bidrag kräver motprestationer.

– Vi vill ha en ännu tydligare inriktning mot arbete, utifrån människors förmåga. Det är inte meningen att människor som är jättesjuka ska tvingas arbeta, men det måste löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag. Den som har möjlighet att återgå till arbete ska få hjälp genom åtgärder, säger Lina Bengtsson.

Nolltolerans mot våldet

Nolltolerans mot våld och narkotika, hur ska det åstadkommas?

Hon vill både ha fler poliser och mer förebyggande arbete för att motverka våld och narkotika.

– Ambitionsnivån bör vara noll. Jag tror mycket på mer poliser med befogenhet att agera plus förebyggande arbete i skolan så att man tidigt kan fånga upp problemen. Att agera innan det eskalerar bör vara bättre, säger Lina Bengtsson.

Hon vill att kommunen ska få tillstånd för trygghetskameror i större utsträckning.

– För den som inte har något att dölja är det inget problem. Men det är klart att det är en avvägning när det gäller integriteten.

I Moderaternas Hässleholm ska det bli lättare att driva företag.

– Kommunen ska ha en väldigt starkt inriktning på snabb och god service. Vi ska minska krånglet. Vi ska hjälpa företag att göra rätt.

Kompetent skolpersonal och tidigt stöd

Skolan är viktig för Lina Bengtsson.

– För att fortsätta förbättra skolresultaten är det viktigt att rekrytera kompetent personal och sträva efter att stöd sätts in i de tidiga årskurserna.

När det gäller byskolor lovar hon inte att alla ska få vara kvar, men betonar att det inte pågår någon diskussion om nedläggningar.

Skolan är viktig för Lina Bengtsson, men hon kan inte lova att alla byskolor ska få vara kvar om inte kvalitet och ekonomi räcker till.

– Vi är positiva till byskolor och driver inte på att lägga ner någon. Men det är väldigt viktigt att kvaliteten kan upprättthållas och att man kan få dit pedagoger. Eleverna behöver ett socialt utbyte och kan inte vara hur få som helst, säger hon.

Ekonomin är också en faktor.

– Men det är inte så att skolan är mer utpekad än något annat. Vi måste göra en realistisk bedömning både budgetmässigt och kvalitetsmässigt.

M vill fortsätta det pågående arbetet med restaurering av Finjasjön, inklusive reduktionsfisket som sköts av Lina Bengtssons man Mats Bengtsson. Men hon har svårt att uttala sig om vilka ytterligare åtgärder som kan bli aktuella med anledning av rapporten från det treåriga forskningsprojektet om Finjasjön, daterad den 28 januari. Den är nämligen inte presenterad och diskuterad i partigrupperna ännu. Trots det har länsstyrelsen redan upphandlat en utredning om en kontroversiell behandling där fosfor binds på sjöbottnen med aluminium. Lina Bengtsson har dock sett rapporten som hastigast eftersom den skickades till Hibabs vd Kent Johannesson.

– Vi får samråda om den, det är självklart viktigt. Jag vill också ha evidens, vi kan inte starta något experiment som vi inte vet var det landar. Jag är lite skeptisk till aluminiumbehandling. Det är också väldigt mycket pengar. Men åtgärder behövs absolut, vi måste titta på det. Jag kan ta upp det, säger hon.

Hon kan inte svara på hur mycket hennes parti vill satsa på sjön, men konstaterar att reduktionsfisket inte räcker till för att rädda sjön även om det fortfarande är en viktigt åtgärd.

Gällande lagar ska följas

När det gäller om kommunen ska följa lagen hävdar hon att det redan görs, förutom i enstaka undantagsfall. Frilagt frågar hur hon ser på sina partikollegors agerande när de, trots krav från länsstyrelsen, i kommunfullmäktige inför budgeten 2020 vägrade tillsätta resurser för att påbörja tillsyn över strandskyddslagstiftningen med motiveringen att man vill ändra lagen. Hon kan inte svara på om det var fel att inte tillsätta resurser, men betonar att kommunen ska följa lagen.

– Gällande lagar måste följas. Jag kan inte ge mig ut och köra i 200 km i timmen för att jag tycker det är rimligt, säger hon.

Hon anser att strandskyddslagen följs, men att man hade kunnat göra mer. Hon vill dock också ändra lagen och tycker att det kan diskuteras vilken ambitionsnivå tillsynen ska ligga på.

Som Frilagt tidigare berättat tillsattes en tjänst 2021 och ytterligare en är nu på gång för tillsyn över både strandskydd och byggärenden. I våras fanns fortfarande 600 ärenden som inte hunnits med. I vissa fall berörs kommunal mark, men inte ens det stoppas. Kommunen har själv också huggit bort strandvegetation utan dispens.

Kommunfullmäktiges beslut att köpa gamla postterminalen för ett pris som var dubbelt så högt som värderingen gjordes trots att både kommunjuristen Magnus Gjerstad och kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) avrådde på grund av den uppenbara risken att det var ett överpris och därmed olagligt.

– Kommunen ska självklart göra sitt bästa för att göra rätt, säger Lina Bengtsson.

Enstaka undantag var det knappast fråga om när chefer på omsorgsförvaltningen under mer än ett års tid underlät att diarieföra lex Sarah-rapporter om missförhållanden, något samma personer dessutom gjort tidigare och fått rätta till.

– En lämplig åtgärd är att lägga in det i internkontrollen så att man följer upp att det verkligen sköts, säger Lina Bengtsson.

Hon kan också tänka sig att utbildning i regler för diarieföring behövs, särskilt eftersom det finns en rörlighet bland personalen. Det var också vad Lars Johnsson sa i intervju med Frilagt inför valet 2018.

Förbättra förtroendet

En annan återkommande fråga är hur medborgarnas låga förtroende för politiker och tjänstemän (enligt SCB:s medborgarundersökning) ska förbättras. Denna gång får Frilagt bland annat svaret från M att politiker, tjänstemän och kommuninvånare i större utsträckning måste tala väl om kommunen. Är invånarna verkligen skyldiga att tala väl om kommunen?

— Tala väl om kommunen, manar Lina Bengtsson. Men hon riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän, inte till vanliga medborgare.

– Såklart inte, var och en får säga vad den vill. Men ibland har man utgångsläget att allt är fel. Det behöver vi ibland vända på. Politiker och tjänstemän bör lyfta det i större utsträckning, belysa och se det positiva. Vi ska ta upp det som är fel också så att det kan förbättras, men inte glömma det som är bra, säger Lina Bengtsson.

Hon hoppas att medborgarna fått lättare att nå kommunens företrädare sedan ett kontaktcenter inrättats. Men då måste kontaktcenter också få rätt information från tjänstemän och politiker.

– Det ska fungera, så är det bara. Om man jobbar hemifrån är det ingen skillnad. Man ser ju om någon ringt och ringer tillbaka. Ett problem är att det blivit många digitala möten under pandemin, ännu fler möten än tidigare, säger Lina Bengtsson.

Inför förra valet lovade M skydd av alla fastigheter byggda före 1950. Så har det inte blivit.

– Vi har arbetat med och antagit en kulturmiljöplan för att skydda och bevara äldre hus och miljöer, säger Lina Bengtsson.

Text och foto: Berit Önell

Moderaterna
Det lokala valprogrammet lovar bland annat en skola med kunskap och kvalitet som både kan stötta elever som har det svårt och främja elever som kan gå snabbare fram. Nolltolerans ska gälla mot våld och narkotika och trygghetskameror ska sättas upp där brott sker. M vill ha tydlighet i att bidrag kräver motprestationer. Kommunen ska ha kortare handläggningstider, förenklad byråkrati och ökad sevice till både medborgare och näringsliv och snabbt planarbete för nya tomter. M säger nej till höghastighetståg, men ja till dubbelspår till Kristianstad och rejält utökad spårkapacitet till Lund. Livskvalitet innebär allt från natur och kultur till en äldreomsorg av god kvalitet. Äldre ska känna trygghet med en personcentrerad äldreomsorg och hälso- och sjukvård av god kvalitet. Kransorterna ska få fler seniorboenden. Slöseri ska motverkas och budgeten hållas i balans. Moderaterna har idag tio mandat i kommunfullmäktige.

Lina Bengtsson
Ålder: 49 år.
Bosatt: Farstorp.
Familj: Man och två vuxna barn.
Sysselsättning: Arbetar som medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare i Osby kommun samt med administration i maken Mats Bengtssons företag Viltgården som sköter reduktionsfisket i Finjasjön. Har sju hästar. Tränar och tävlar i gångartsridning på islandshäst.
Politiska uppdrag idag: Ordförande i Hibab och dess tre dotterbolag, ledamot i kommunfullmäktige och huvudman i Sparbanksstiftelsen Farstorp.

Frågor till de politiska partierna inför valet 2022
1. Hur ska kommunen göra det mer attraktivt att jobba i omsorgen?
– Öka möjligheten att utvecklas i yrkesrollen, se över möjlighet till olika arbetstidsmodeller samt jobba för att undersköterskorna ska kunna jobba mer med omvårdnad och att andra yrkeskategorier kan utföra uppgifter som städ, tvätt, disk mm. På så sätt kan också fler komma in på arbetsmarknaden. Lyfta upp hälso- och sjukvårdspersonalens betydelse och stärka kvaliteten. Specialistutbildade undersköterskor, sjuksköterskor och rehabpersonal.

2. Vad ska kommunen ska göra åt otryggheten och våldet?
– Fortsätta det trygghetsskapande arbetet med trygghetsvandringar, förbättrad belysning, väktarinsatser vid behov samt kameraövervakning. Socialtjänstens förebyggande arbete är också viktigt.

3. Ska alla byskolor vara kvar?
– Det pågår inget arbete eller ens diskussion om avveckling av någon skolenhet.

4. Skolresultaten i kommunens grundskolor har försämrats under lång tid (förutom under några år med viss återhämtning som inte blivit bestående), vad vill ni göra åt det?
– Grundskolans resultat har sakta ökat, dock i alltför långsam takt. Inför 2021 satsade vi 25 miljoner extra på grundskolan och inför 2022 satsades 28 miljoner som ett nytt tillskott. Arbetet med att höja resultatet är ett långsiktigt arbete som inte bara kräver ekonomiska insatser utan även tydlighet i styrkedjan allt från politiken till den enskilda läraren.

5. Ska kommunen prioritera tillgänglighet för biltrafik eller cykling i Hässleholm?
– Tillgänglighet med både biltrafik och cykel är viktigt. Det behöver inte vara något motsatsförhållande i det.

6. Hur mycket vindkraft ska kommunen ha?
– Vi vill vara restriktiva med vindkraft i vår kommun.

7. Ska Finjasjön räddas, i så fall hur?
– Vi anser att det pågående arbetet med Finjasjön ska fortsätta, där reduktionsfisket är en viktig del. Därutöver finns behov av att arbeta med kontroll över tillrinnande vattendrag avseende tex näringsämnen.

8. Hur många fler fritidsgårdar blir det om ni får bestämma efter valet?
– Vi vill inte binda oss för ett visst antal. Vi ser dock att ytterligare fritidsgårdar, utöver de som är i drift idag, kan behövas.

9. Vill ni ha fler eller färre kommunala bolag?
– Det finns inget självändamål med kommunala bolag. Viss verksamhet bedrivs dock bättre i bolag än i förvaltningsform. Vi ser gärna att det tillskapas ett koncernbolag nästa mandatperiod, dels som ett redskap att förbättra styrningen av bolagen men också då vi ser ekonomiska fördelar med ett koncernbolag. Dialogen med bolagen är viktig.

10. Ska det byggas fler bostäder, i så fall var?
– Vi ser gärna att det byggs fler bostäder men vill i första hand prioritera villor, bostadsrätter och ägarlägenheter för att få en mer blandad bebyggelse. Vi vill att det byggs i alla kommunens tätorter men också att det skall vara möjligt att bygga nya bostäder på vår landsbygd.

11. Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?
– Viktigt med tillgänglig och planlagd mark för industri och bostäder. Fortsatt hög samhällsservice inom omsorg och utbildning. Vi ser behov av att ytterliga förstärka skötsel av grönytor samt renhållning av allmänna platser. Vi vill också arbeta aktivt med att riva förfallna byggnader och i övrigt arbeta för en ökad trygghet.

12. Ska politikerarvodena sänkas eller höjas?
– Denna mandatperiod har vi sänkt såväl politiska arvoden och partistöd. Vi tycker att vi nuvarande nivå är rimlig.

13. Vill ni arbeta mot korruption i kommunen, i så fall hur?
– Det är en självklarhet att all korruption skall motverkas. Det gör vi bland annat genom vårt interna kontrollarbete. Den nyinrättade s.k. visselblåsarfunktionen är också ett sätt att stärka arbetet mot korruption.

14. Har ni ambitionen att kommunen ska följa lagen och i så fall, hur ska ni nå dit på följande områden:
Strandskydd
Fastighetsköp
Diarieföring
Miljöfarlig verksamhet
– Det är en självklarhet att kommunen skall följa lagen vilket kommunen också gör. I en organisation med närmare 5 000 anställda kan det självklart ske enstaka misstag men de utgör enstaka undantag.

15. Ska kommunen arbeta mot klimatförändringarna, i så fall hur?
– Kommunen har under mandatperioden avsatt rekordstora anslag för utbyggnad av solenergi på kommunens fastigheter samt energieffektivisering av kommunens gatubelysning. För att minska kommunens miljöbelastning vid transporter har vi infört modell för s.k. klimatväxling. Vi behöver även kommande mandatperiod arbeta mot att minska beroendet av fossil energi.

16. Kommunen fick åter dålig placering i Aktuell hållbarhets miljöranking. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Se svar på fråga 15

17. Kommunen fick åter dålig placering i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Det är viktigt att ha en dialog med företagarna och möta deras behov från kommunens sida. Minska byråkrati och underlätta för företagen. Samverka över kommungränserna med våra grannkommuner som gjort bra resultat och lära av deras framgångsrika arbete. Att alla politiker och tjänstepersoner har attityden att ge utmärkt service till företagare och göra det så enkelt som möjligt att driva företag i Hässleholms kommun.

18. Kommunen fick åter ett av landets sämsta resultat i SCB:s medborgarundersökning. Medborgarna har lågt förtroende för politiker och tjänstemän. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Under mandatperioden har vi tillskapat ett nytt kontaktcenter för att ge medborgarna snabbare och bättre service vid kontakt med kommunen. Kontaktcentret har också verksamhet i våra stationsorter. Vi är övertygade om att detta över tid kommer att förbättra servicen till våra kommuninvånare. Sedan måste vi alla, politiker, tjänstemän och kommuninvånare i större utsträckning tala väl om vår fina kommun. Vi måste alla vara stolta Hässleholmare.

19. Vilket ansvar ska kommunen ta för ukrainska flyktingars boende och uppehälle när Migrationsverkets ersättningar inte räcker till?
– Kommunen tar det ansvar som ålagts oss av staten. Staten/Migrationsverket måste ta sitt ansvar. Vi ser att det kan bli problematiskt om Hässleholms kommun skulle ha ett mer generöst flyktingmottagande än andra kommuner. Det blir också svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant beslut då man inte kan förutspå vare sig antal flyktingar eller tidshorisonten för ett sådant åtagande.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se