logga-ligg-tjock

Anders Edwall (C) vill skapa bättre förtroende

Anders Edwall (C) vill skapa bättre förtroende

Anders Edwall, Centerpartiets toppnamn i Hässleholm, vill förbättra företagsklimatet i kommunen.

Går det bra för företagen, går det bra för Hässleholm. Det tycks vara pudelns kärna i Frilagts samtal med centerpartisten Anders Edwall, inför höstens val i Hässleholms kommun.

För att komma framåt är det tydligt att förtroendet för kommunen, dess politiker och tjänstemän behöver förbättras. Kommunala tjänstemän ska vara tillgängliga och serviceinriktade. Så bygger man ett bättre företagsklimat. Det är sedan företagen som genererar en stor del av de skatteintäkter som kan bekosta allt som samhället bör göra för att skapa trivsel och välmående för medborgarna.

Anders Edwall efterlyser en mer positiv anda i den offentliga debatten.

– Självklart ska vi politiker kunna ta kritik när vi misslyckats lösa problem, men vi måste också kunna tala om möjligheter, säger han. Språket vi använder är viktigt. En del vill framhålla att allt är fullständig katastrof och nedmonterat. Visst kan mycket bli bättre, men det fanns el i huset i morse, bilen startade, soporna är hämtade och det fanns varmvatten i kranen.

Han vänder sig emot falska påståenden om att Sverige har flest skjutningar i världen, eller antydningar om att polisen helt och hållet skulle ha tappat kontrollen.

– Vi ska inte göra människor förvirrade och vi måste hålla oss till fakta, säger Anders Edwall med eftertryck.

Önskemålet om ett mer positivt tonläge i debatten får inte tolkas som att medborgare inte får komma med negativa synpunkter eller att makthavare ska ha möjlighet att styra debatten.

– Det är fritt fram att kritisera.

Centerpartiet har under den senaste mandatperioden befunnit sig i opposition. Annars har Centerpartiet i flera decennier – fram till slutet av 2016 – ingått i antingen röd-gröna eller borgerliga styren. Vem som kommer att styra kommunen efter valet återstår att se.

– Det viktigaste i valet är att få till en tydlig majoritet, självklart vill vi vara delaktiga och gärna ingå i den.

Anders Edwall vill arbeta för ett mer positivt tonläge i debatten.

Anders Edvall tycker att det är viktigt att ett parti är konsekvent, och i den mån det är möjligt, håller fast vid sina ståndpunkter över tid.

– Jag tror inte vi haft några kovändningar, men men längre tillbaks finns det beslut som vi ångrar, som nedläggningen av resursskolorna 2010-2011 och nedläggningar av byskolor, exempelvis den i Matteröd.

Fungerande kollektivtrafik är viktigt för Centerpartiet. Redan vid valet 2018 deklarerade partiet att de exempelvis vill få tillbaka bussen i Finja kyrkby. Idag finns bara en buss som stannar nära Finja betong, längs med gamla väg 21, Har det löst sig?

– Nej, säger Anders Edwall.

Han poängterar att det i första hand är Skånetrafikens ansvar, och att det därmed är en sak för Region Skåne.

– Men kommunen kan gå in och vi är för vår del beredda att skjuta till pengar om det behövs.

I partiets lokala valmanifest sägs att C vill uppmärksamma kommunens kulturarv. Hembygdsföreningen i Hässleholm har länge signalerat att de inte har ork och resurser att sköta underhållet av Hembygdsparken utan att lyckas vinna gehör hos kommunledningen. Är det alltså något som ni i Centern vill göra något åt?

– Ja, det är något vi måste lyssna till om vi vill bevara kulturarvet. Vi måste vara beredda att stötta och hjälpa till eftersom intresset för att engagera sig i föreningar minskar. Vi har mycket bevarandevärt här i vår närmiljö, landmärken från snapphanetiden, Hovdala och det militären lämnat efter sig. Allt det där är viktigt för turist- och besöksnäringen.

Något måste göras när Hässleholms kommun inte lyckats förbättra sin position i företagsrankningen i jämförelse med andra kommuner. Därför driver Centerpartiet tanken om en årlig företagsmässa.

– Annars är vi är snart nere på sista plats när det gäller företagsfrågorna, säger Anders Edwall.

Han känner igen den problematik som Frilagt ofta stöter på, att det är svårt att få tag på kommunala tjänstemän, att de inte går att nå på telefon och att det inte är säkert att de ringer tillbaka i rimlig tid.

– Jag är ju inte bara politiker utan också privatperson, säger Anders Edwall. Nu har jag väntat i fyra veckor på att en tjänsteman här i Hässleholm ska ringa tillbaka som hen har lovat. Det fungerar inte. Om jag hade varit en företagare och blivit bemött på det sättet hade jag gått någon annanstans.

Nyligen beskrev en tidningsartikel också ett fall i Osby kommun där en tjänsteman i strid med grundlag inte ville lämna ut offentliga handlingar och dessutom frågade vad som var syftet med att de skulle lämnas ut. Det är för övrigt också den kommun där Anders Edwall själv arbetar som fastighetschef.

– Ja, jag läste det där, säger Anders Edwall. Man ska bara lämna ut handlingarna, och det skyndsamt. Det är enormt lite som kan sekretessklassas.

Centerpartiet är tydliga med att kommunen ska följa lagar och förordningar. Därför är det angeläget att ta itu med den eftersatta tillsynen av fastigheter miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är skyldiga att sköta.

– Absolut, säger Anders Edwall. Tillsynen ska skötas. Vi lade in det innan i vårt förslag till budget. Strandskydd och ödehus ska hållas efter. Det ska också finnas resurser att ta fram nya detaljplaner.

När det gäller köpet av före detta postterminalen i Hässleholm röstade Centerpartiet emot, eftersom juridisk expertis varnade för att den aktuella köpesumman var så hög att den kunde klassas som ”otillåtet gynnade av enskild.” Anders Edwall påpekar att hade det varit aktuellt att bygga en ny järnvägsstation i centrum för snabbtåg hade det dessutom varit Trafikverkets sak att expropriera fastigheten.

– Då hade vi inte fått utifrån vad vi betalt, utan då hade man utgått från vad den värderats till plus 25 procent. Kommunen hade inte heller någon användning av fastigheten.

Något som Centerpartiet verkligen vill slå vakt om är badplatserna som gör kommunen attraktiv att bo i. Finjasjön är det stora sorgebarnet med mer eller mindre konstant algblomning. Anders Edwall är helt på det klara med att det behövs mer än vad som görs idag för att förbättra vattenkvalitén. Då måste något göras för att ta itu med utsläppen från reningsverket.

– De måste sköta sitt uppdrag och använda den senaste tekniken, säger Anders Edwall. Vi vill inte ha några bräddningar, och de ska åtminstone rapporteras. Vi vill också flytta utloppspunkten till sjöns utlopp, då orkar biotopen med det bättre. Vi är villiga att satsa för Finjasjön måste återställas.

När det gäller vad kommunen ska göra åt klimatproblematiken tycker Anders Edwall att det är ”sunt bondförnuft” som ska råda. Han har ingenting emot att medborgarna ser det som en pragmatisk inställning.

– Vi ensamma kan inte rädda hela världen, men vi ska bidra med det vi kan.

Text och foto: Urban Önell

Centerpartiet
Centerpartiet är enligt Wikipedia ett socialliberalt och grönt parti. Partiet bildades formellt år 1913 som Bondeförbundet. 1957 bytte partiet namn till Centerpartiet. Partiledare sedan 2011 är Annie Lööf.
I det lokala valmanifestet deklarerar Centerpartiet att man vill verka för Hässleholms bästa. Alla kommunmedborgare ska ha samma möjligheter oavsett om de bor i stan, i kransorter eller på landsbygden. Därför måste kollektivtrafik, byskolor och fiberutbyggnad prioriteras. Kommunen ska vara positiv i sin syn på företagande, snabb i sin handläggning och motverka onödig byråkrati. Centerpartiet vill också gynna ett rikt förenings- och kulturliv. Bokbussen bör återinföras och simhallarna i samtliga kransorter ska bevaras. Det ska vara attraktivt att bo i kommunen. Då behöver det byggas fler bostäder, men även det öppna landskapet måste värnas. Det förutsätter ett fungerande skogs- och lantbruk. Badplatserna i kommunen måste skötas och Finjasjön återställas till en attraktiv sjö att bada i.

Anders Edwall:
Ålder: 41 år
Bosatt: Hassellunden, Hässleholm
Sysselsättning: Fastighetschef i Osby kommun.
Familj: Hustrun Louise och två barn.
Politiska uppdrag: Har varit politiskt aktiv i kommunen sedan 2010, sitter i kommunfullmäktige, i kommunägda HIBABs styrelse och är ersättare i kommunstyrelsen. Då han är första namn på nomineringslistan för Centerpartiet i Hässleholm är det sannolikt att han kommer att vara Centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige efter valet den 11 september.

Frågor till de politiska partierna inför valet 2022
1. Hur ska kommunen göra det mer attraktivt att jobba i omsorgen?
– Genom bättre arbetsvillkor och möjlighet till arbetstider som passar de enskilda arbetstagarna. Karriärmöjligheter och fortbildning.

2. Vad ska kommunen ska göra åt otryggheten och våldet?
– Polisnärvaron ska öka med fler synliga poliser. Mörka platser ska byggas bort med mer och bättre belysning, samtidigt som buskage i parker ska beskäras.

3. Ska alla byskolor vara kvar?
– Ja, så länge det finns barn!

4. Skolresultaten i kommunens grundskolor har försämrats under lång tid (förutom under några år med viss återhämtning som inte blivit bestående), vad vill ni göra åt det?
– De tidiga åtgärderna behöver intensifieras tillsammans med att anpassningar behöver ske för de elever som behöver mindre klasstorlekar och en lugnare miljö.

5. Ska kommunen prioritera tillgänglighet för biltrafik eller cykling i Hässleholm?
– Bägge delar ska prioriteras, det ena undantar inte det andra. Det behöver finnas trygga cykelstråk samtidigt som det ska vara möjligt att i vår landsbygdskommun kunna använda sig av bilen.

6. Hur mycket vindkraft ska kommunen ha?
– Vindkraft ska enbart få byggas på de utpekade nationella vindkraftsområdena, vilka bedöms som lämpliga för vindkraft.

7. Ska Finjasjön räddas, i så fall hur?
– Ja, detta är en lång process för att få ordning på Finjasjön. Ett första steg är att tillse att ingen bräddning kan ske i befintligt reningsverk, därefter behöver utsläppspunkten flyttas till utloppet från Finjasjön. Det hade resulterat i att biotopen hade orkat med att ta upp näringsinnehållet. Pengar ska avsättas i budget för räddningsprojekt.

8. Hur många fler fritidsgårdar blir det om ni får bestämma efter valet?
– Fritidsgårdar ska finnas i alla kransorterna.

9. Vill ni ha fler eller färre kommunala bolag?
– Vi vill inte förändra antalet bolag i dagsläget.

10. Ska det byggas fler bostäder, i så fall var?
– Bostadsbyggandet behöver hela tiden fortgå och det behöver byggas över hela kommunen, dvs även i våra tätorter.

11. Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?
– Underlätta för företagande, stimulera bostadsbyggandet och tillse att det finns bra kommunikationer i samtliga våra tätorter så kommer våra tätorter att utvecklas.

12. Ska politikerarvodena sänkas eller höjas?
– Politikerarvodena ska följa löneutvecklingen på arbetsmarknaden.

13. Vill ni arbeta mot korruption i kommunen, i så fall hur?
– Centerpartiet arbetar kontinuerligt mot korruption och en viktig del är genomlysning av revisionen, tips från allmänheten och att det införts en visselblåsarfunktion inom kommunen för de anställda.

14. Har ni ambitionen att kommunen ska följa lagen och i så fall, hur ska ni nå dit på följande områden:
Strandskydd
Fastighetsköp
Diarieföring
Miljöfarlig verksamhet
– Det är ingen ambition att kommunen ska följa lagen, det är en självklarhet att kommunen ska följa lagen. Det gäller för samtliga områden och vägen fram att minimera risken med att felaktigheter sker är kontinuerlig uppföljning och kontrollpunkter i ett kontrollprogram.

15. Ska kommunen arbeta mot klimatförändringarna, i så fall hur?
– Hässleholms kommun ska ta sitt ansvar och insatserna ska vara en avvägning mellan kostnad, nytta och påverkan på allmänhet, företag och de olika kommunala verksamheterna. Det sunda förnuftet ska råda!

16. Kommunen fick åter dålig placering i Aktuell hållbarhets miljöranking. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Hässleholms kommun hamnade på plats 175 av 290 kommuner. Anledningen till placeringen är en resursfråga då Hässleholms kommuns tjänstepersoner aktivt arbetar med miljöarbetet, men frågeställningarna i miljörankingen är bland annat om policys finns antagna. Det handlar inte om vilka åtgärder som sedan står i policyerna. Det viktiga är att policys, riktlinjer och planer måste tas fram och beslutas. Dock måste planerna vara realistiska och utgå från det sunda förnuftet.

17. Kommunen fick åter dålig placering i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Hässleholms politiker och tjänstepersoner måste ha en positiv grundinställning till företag och företagande i Hässleholms kommun. Företagare som kontaktar kommunen måste få svar på sina funderingar och frågor. Kommunen ska även i möjligaste mån hjälpa företagarna att göra rätt och komma med tips och idéer för att förverkliga företagarnas planer.

18. Kommunen fick åter ett av landets sämsta resultat i SCB:s medborgarundersökning. Medborgarna har lågt förtroende för politiker och tjänstemän. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Det är viktigt att det blir ett tydligt majoritetsstyre i kommunen där en tydlig riktning kan pekas ut för tjänstepersonerna. Politikerföraktet måste minskas och där har alla politiker ett stort ansvar att tala positivt om kommunen och möjligheterna som finns i vår fantastiska kommun.

19. Vilket ansvar ska kommunen ta för ukrainska flyktingars boende och uppehälle när Migrationsverkets ersättningar inte räcker till?
– Hässleholms kommun ska ta sitt ansvar, precis som att alla andra kommuner ska ta sitt.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se