logga-ligg-tjock

Kommunen vill köpa förgiftad mark

Kommunen vill köpa förgiftad mark

Hässleholms kommun vill köpa den gravt förorenade fastigheten Garvaren 10 där det tidigare låg en kemtvätt. Priset är 2,4 miljoner kronor. Syftet med affären är att den planerade saneringen med statliga bidrag ska fortsätta utan avbrott.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt på tisdagen att säga ja till en föreslagen överenskommelse om förvärv genom fastighetsreglering. Kommunen betalar en “ersättning” på 2,4 miljoner kronor om förslaget går igenom även i tekniska nämnden.

Den idag privatägda fastigheten har adress åt både Nygatan och Drottninggatan och gränsar till den kommunägda fastigheten där tidigare Hässleholms cykelaffär låg. Det är till denna fastighet regleringen ska ske. Norén fastigheter nekades att bygga ett höghus med underjordiskt garage där på grund av föroreningarna.

Utredningar har visat att både mark och grundvatten förorenats av kemtvättens klorerade lösningsmedel. Höga halter har uppmätts ända ner till berget på sju meters djup. 2018 fick kommunen bidrag från länsstyrelsen till en huvudstudie inför sanering av området. Kommunen är huvudman för saneringen eftersom det inte finns någon verksamhetsutövare eller fastighetsägare som kan hållas ansvarig för föroreningen.

Garvaren 10 har riskklass 1 enligt klassningen Mifo och står med på länsstyrelsens prioriteringslista över länets mest angelägna objekt för avhjälpandeåtgärder. Naturvårdsverket har bedömt att projektet är nationellt prioriterat.

När fastighetsägaren tidigare i år meddelade att fastigheten skulle säljas såg tekniska förvaltningen en risk att en privat köpare inte vill medverka i saneringen som därför kan avstanna. Kommunen skulle också kunna bli ansvarig för saneringskostnaderna vid ett vanligt köp och föreslår därför en fastighetsreglering.

Kommunen har även intresse av fastigheten eftersom den ligger inom det strategiskt viktiga stadsomvandlingsområdet Västra centrum.

Beslutet förklarades omedelbart justerat eftersom avsikten är att betala ut ersättningen före årsskiftet. Därmed kan den belasta investeringsbudgeten för 2022 där det finns pengar kvar.

Arbetsutskottet har bara delegation att besluta om fastighetsaffärer upp till två miljoner kronor, därför måste ärendet avgöras i tekniska nämnden som kan spendera fem miljoner. Tekniska nämnden sammanträder den 15 december.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se