torsjö live vers2

Alliansen funderar och Karlsson ställer krav

Alliansen funderar och Karlsson ställer krav

Kommunstyrelsen röstade nej till SD:s motion om att ändra detaljplanen för att bevara musikpaviljongen och Officersparken. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsen röstade nej till SD:s motion om att ändra detaljplanen för att bevara musikpaviljongen och Officersparken. Allianspartierna hade inte bestämt sig än och lade därför ner sina röster. Foto: Berit Önell

Den borgerliga alliansen lade ner sina röster vid kommunstyrelsens omröstning på onsdagen om SD:s motion angående att ändra detaljplanen för att bevara Officersparken och musikpaviljongen. Därmed var det bara de fyra SD-ledamöterna som röstade för sin motion och den avslogs genom den styrande minoritetens åtta röster. Kommunfullmäktige behandlar frågan den 25 januari.

Den tilltänkte byggherren Jacob Karlsson har nu meddelat att han kräver skadestånd på 8,4 miljoner kronor för nedlagda kostnader och utebliven vinst om han inte får bygga i Officersparken.

Enligt köpeavtalet blir Karlsson inte ägare till fastigheten förrän musikpaviljongen är flyttad. Han hävdar dock att han har rätt till ersättning om avtalet hävs, vilket blir följden om motionen antas.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Enligt brevet från Jacob Karlsson och Karlsson Equity Holding AB tillkommer ersättningsanspråk för uteblivna hyresintäkter samt förseningsavgifter.

Beloppet är en preliminär uppskattning, framräknad med hjälp av en värdering från Värderingsbyrån. Enligt den ligger produktionskostnaden för det planerade femvåningshuset på 25,545 miljoner kronor och det framtida marknadsvärdet för fastigheten på 33,5 miljoner kronor. Den uteblivna vinsten är differensen mellan produktionskostnad och bedömt marknadsvärde, alltså 7,955 miljoner kronor.

Karlssons nedlagda kostnader för ritningar, konsulter med mera beräknas till cirka 470 000 kronor. Ersättningsanspråket är 8,425 miljoner kronor, det vill säga utebliven vinst plus nedlagda kostnader.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt på tisdagen att översända skadeståndskravet tillsammans med en tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige inför beslutet om motionen.

– Tekniska förvaltningen vill med denna skrivelse klargöra de ersättningsanspråk som kan bli aktuella i det fall bifall lämnas till motionen, skriver arbetsutskottet i tjänsteskrivelsen som talar för att bevara den aktuella detaljplanen.

Lars Olsson (C ) förutsätter att Karlsson har rätt till skadestånd om detaljplanen hävs och han inte får det som var utlovat.

Men är skadeståndskravet rimligt?

– Det är inte självklart att vi godkänner det, men jag kan inte reglerna och kan inte göra den bedömningen. Blir det aktuellt får vi ha juridisk hjälp, säger Lars Olsson.

Enligt tjänsteskrivelsen får en flytt av paviljongen positiva effekter.

– En ny placering innebär att paviljongen skyddas från buller och blir attraktivare som scen, men även att kaserngården, inramad av byggnation, får liv och rörelse, skriver tekniska förvaltningen.

Går den att flytta utan att bli förstörd?

– Klart att vi kan flytta den, men vi har inte utrett den saken färdigt. Vi avvaktar fullmäktiges beslut, säger Lars Olsson.

Han hänvisar vidare till professionen, det vill säga Bertil Lucchesi på fastighetsavdelningen. Han meddelar dock att det enda som gjorts är en kostnadsberäkning som landade på 1,1 miljon kronor, alltså fortfarande mer än köpeskillingen på en miljon kronor.

– Vi måste gå ut med upphandling och i en totalentreprenad får det tekniska också lösas, säger han.

Både han och Lars Olsson räknar med att paviljongens grund måste gjutas om och en del annat bytas ut.

– En murad byggnad går inte att flytta hur som helst, säger Lucchesi.

Douglas Roth (M) anser inte att Jacob Karlsson har rätt till ersättning för uteblivna vinster om avtalet hävs, möjligen för direkta kostnader. Foto: Urban Önell
Douglas Roth (M) anser inte att Jacob Karlsson har rätt till ersättning för uteblivna vinster om avtalet hävs, möjligen för direkta kostnader. Foto: Urban Önell

Douglas Roth (M), ersättare i kommunstyrelsen, är fortfarande kritisk till att tekniska nämnden inte tog reda på kostnaderna för en flytt av musikpaviljongen innan tomten såldes. Det nämns i hans protokollsanteckning i samband med beslutet i kommunstyrelsen.

– Det finns ingen skyldighet för kommunen att sälja tomten till Karlsson, skriver han också.

Han är förvånad över Karlssons utspel med skadeståndsanspråk.

– Han har fortfarande inte köpt tomten och gör så här mot sin avtalspartner innan köpet är klart. Det bådar inte gott, säger Roth.

Han drar slutsatsen att syftet är att påverka beslutet genom hot om skadestånd.

Douglas Roth tror inte att det finns någon juridisk grund för skadestånd.

– Om kommunen drar sig ur kan han möjligen få ersättning för vissa kostnader, men inte för utebliven vinst, säger han.

Han förutsätter att parterna i så fall får ta en diskussion om eventuell kompensation.

– Han kanske vill ha en annan tomt. I så fall får man sätta ett pris på det och komma överens.

Roth tycker att hela affären är tragisk.

– Det bästa hade varit om Karlsson kunnat backa och vi hade fått ett lyft för det här området med parken kvar. Karlsson kunde byggt hus på en annan central plats där det  hus han tänkt sig också passat bättre. Varför inte i kvarteret Norden?

Roth hoppas att den styrande minoriteten ska komma på bättre tankar under julhelgen.

– Det kan inte vara fördelaktigt för S att ha en sådan fråga hanterad på det sättet, säger han.

Han påminner om att de 3 000 personer som skrivit under protestlistorna är fler än de väljare som röstade på Centerpartiet i senaste valet (C fick 2 334 röster i Hässleholms kommun, enligt Valmyndighetens statistik).

Det folkliga engagemanget för att bevara musikpaviljongen är stort, här vid protestkonserten med Bjärnums Manskör. Foto: Berit Önell
Det folkliga engagemanget för att bevara musikpaviljongen är stort, här vid protestkonserten med Bjärnums Manskör. Foto: Berit Önell

Allianspartierna lade alltså ner sina röster i kommunstyrelsens votering om motionen.

– De hade inte bestämt sig, förklarar Roth och berättar att M, KD och L ska ta upp frågan i sina respektive grupper i januari, före kommunfullmäktige den 25 januari.

Men det är, enligt kommunalrådet Pär Palmgren (M) inte säkert att de tre allianspartierna kommer att enas om en gemensam linje.

Även ersättaren Björn Widmark (FV) lämnade en protokollsanteckning i kommunstyrelsen och bifogade sin egen tidigare protokollsanteckning i byggnadsnämnden, då han hänvisade till kommunens förslag till fördjupad översiktsplan som bland annat talar om den kulturhistoriskt värdefulla regementsmiljön.

Björn Widmark betonar att Officersparken är bevaransvärd, inte enbart paviljongen.

Sverigedemokraterna beklagar i ett pressmeddelande att majoriteten i kommunstyrelsen avslog motionen.

– Förutom den rent kulturhistoriska aspekten så är det även anmärkningsvärt att man inte väljer att lyssna på engagemanget från många medborgare som vill bevara Officersparken intakt med musikpaviljongen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se