torsjö live

Stora budgetsatsningar med lånta pengar

Stora budgetsatsningar med lånta pengar

560 miljoner kronor ska investeras i fastighetsprojekt, 167,9 miljoner i fiberutbyggnaden och 115,6 miljoner i andra IT-uppdateringar de närmaste fyra åren. Omsorgen får 91,6 miljoner kronor, varav 34 miljoner 2017. Den styrande minoriteten i Hässleholms kommun presenterar ett budgetförslag med stora satsningar. Pengarna är dock till största delen lån och låneskulden ökar med 440 miljoner till 1 072 miljoner kronor 2020. Då är de kommunala bolagens låneskulder inte inräknade.

– Vi har haft en del diskussioner om låneskulden, men det här är mycket viktiga satsningar för våra egna verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Den styrande minoritetens buydget presenterades av, från vänster Per-Åke Purk (V), Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson(C ). Foto: Berit Önell
Den styrande minoritetens budget presenterades av, från vänster Per-Åke Purk (V), Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson(C ). Foto: Berit Önell

Skolan får tio miljoner mer 2017, men det är inte i närheten av det behov på 54,3 miljoner extra som barn- och utbildningsnämnden redovisat.

– Vi ger ett tillskott för det ökande elevantalet, förklarar Lena Wallentheim.

Önskemål om medel för åtta specialpedagoger i gymnasiet och 16 i grundskolan avvisades.

Socialnämnden ville ha 33,1 miljoner extra, men fick bara 3 miljoner. Det handlar om underskott på grund av sänkta statliga bidrag för ensamkommande flyktingbarn, men också om ett förslag att låta alla socialsekreterare gå ner till 75 procents tjänst med full lön. Motiveringen är att personalen har en tuff arbetssituation och att det är svårt att rekrytera.

S, V, C och MP är överens om det mesta och nöjda med att budgeten ser betydligt bättre ut än förra året. Det finns inga besparingskrav och resultatet för 2017 förväntas bli 62 miljoner plus.

– Det är ett ganska starkt resultat. Men vi klarar inte att göra alla satsningar vi skulle vilja, till exempel inom skolans område, säger Lena Wallentheim.

När det gäller skolan vill hon också avvakta diskussionerna om den externa konsultrapporten innan hon uttalar sig om hur ekonomin ska hanteras framöver.

Oförändrad skatt

– Jag hade rysningar när vi började med budgeten, men det blev bättre än väntat, säger Per-Åke Purk (V).

Han var till en början inne på att skatten måste höjas för att omsorgen skulle få tillräckliga resurser.

– 2017 tycker jag inte att det behövs, det blev ungefär vad omsorgsnämnden önskade (de ville ha 100 miljoner). Men det behövs mer medel de närmaste åren, säger han.

Kommunstyrelsen beslöt på onsdagen också att föreslå oförändrad skatt på 21,06 för 2017.

En del av omsorgsnämndens tillskott, totalt 8,3 miljoner, ska användas till fler enhetschefer.

– Idag kan en chef ha ansvar för 60-70 personer. Det är klart att det är svårt att hinna, säger Lena Wallentheim.

Det finns också löfte om ett riktat statsbidrag som skulle innebära ytterligare 11 miljoner till omsorgen i Hässleholm. Dem vågar de styrande dock inte lägga in i budgeten förrän det är helt klart att de kommer.

Tekniska nämnden får en miljon, en tiondel av det presenterade behovet. Pengarna ska användas till rännstensbrunnar och rivningar.

Ökad säkerhet på resecentrum

Kommunledningskontoret får 300 000 kronor till ökad säkerhet på Hässleholms resecentrum med fler trygghetsvärdar och ordningsvakter, en kostnad som delas lika med Jernhusen, Skånetrafiken och Trafikverket.

Projektorganisationen för Sverigeförhandlingen kostar 650 000 kronor.

Kommunledningskontoret väntas redan 2017 få ett överskott i driftsbudgeten för fiberetableringen med 4,2 miljoner kronor. Investeringen lär däremot inte gå ihop förrän omkring 2030.

Byggnadsnämnden får 600 000 till en tjänst som strateg och processledare.

Kulturnämnden får 500 000 till en ny teknikertjänst i kulturhuset.

Underhåll blir investeringar

Investeringsutgifterna för 2017 beräknas till 285 miljoner kronor, för hela perioden 1,2 miljarder.

17 miljoner per år ska tillskjutas för att planerat underhåll i vissa fall, genom så kallade komponentavskrivningar, ska överföras till investeringsbudgeten.

Bland fastighetsprojekten finns äldreboende, badhus, anpassningar av Jacobsskolan, nya förskolor i Hässleholm och Sösdala, utökade lokaler för skola och förskola i Västra Torup, Hörja och Röke, ombyggnad av Röinge gamla skola, Österås idrottsplatsområde, nya gruppbostäder, multihallen i Tyringe, ny lokalisering av brandstation i Sösdala och nya lokaler för familjens hus i Hässleholm.

Föroreningar ger kostnader och förseningar

– Badhuset får vi diskutera vidare i en parlamentarisk grupp på grund av det stora saneringsbehovet som upptäckts, berättar Lena Wallentheim.

Även fastigheten där multihallen i Tyringe byggs har visat sig vara förorenad. Budgeten för saneringen har varit 7,5 miljoner kronor i år och lika mycket föreslås 2017. Slutdatum är inte känt ännu.

Första mötet i gruppen blir i nästa vecka. Den planerade redovisningen av ett förslag till badhus i kommunfullmäktige i november kan därför bli fördröjd.

Kulturhuset får 1,1 miljon till nytt ljus, ljus och scentäckning.

Nu är frågan om de styrande kan få igenom sin budget denna gång eller om den borgerliga alliansen får större stöd, liksom i år.

– Vi är ju en minoritet, så vi måste jobba för att få majoritet för våra förslag, konstaterar Lena Wallentheim.

Hon avslöjar att hon har vänt sig till alliansen med en förfrågan om samtal före budgetförhandlingarna i kommunfullmäktige den 28 november.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se