torsjö live vers2

Kommunen bevarar naturområden efter möte med länsstyrelsen

Kommunen bevarar naturområden efter möte med länsstyrelsen

Naturområdet mellan Hässleholmsgården och garnisonsområdet, ut till Hovdalavägen, ska bevaras. Det står klart efter ett möte för några dagar sedan mellan länsstyrelsen och kommunens styrgrupp för den fördjupade översiktsplanen, det vill säga kommunalråden Pär Palmgren (M) och Lena Wallentheim (S), byggnadsnämndens presidium i form av Lars Klees(SD) och Leif Nilsson (S) samt tjänstemän från stadsbyggnadskontoret.

Kommunen fick samtidigt veta att länsstyrelsen står fast vid sina förslag på nya områden av riksintresse för friluftsliv.

Kommunen vill bygga bostäder i skogen där cykel- och motionsstigen går mellan garnisonen och Hässleholmsgården. Foto: Berit Önell
Kommunen ville bygga bostäder i skogen där cykel- och motionsstigen går mellan Garnisonen och Hässleholmsgården, men har ändrat sig efter ett möte med länsstyrelsen. Foto: Berit Önell

I det ursprungliga förslaget till fördjupad översiktsplan är det så kallade Torshemsområdet utpekat som utredningsområde för framtida bostäder. Området närmast Garnisonsvägen är avsatt för bostäder. I samrådet sommaren 2015 hade länsstyrelsen synpunkter på bland annat detta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men stadsbyggnadskontoret fick för några månader sedan i uppdrag att ta fram planförslag för att skynda på bostadsbyggande i hela naturområdet. Detta trots att delar av Torshemsområdet bedömts som mer värdefull natur med bland annat ekskog. Orkidén nattviol förekommer också i stort antal kring den lummiga gång- och cykelvägen som går nästan hela vägen till Hovdala.

Efter länsstyrelsens möte blir det ändrade direktiv.

– Kommunen ska nu skydda mer natur. Efter att vi tittat närmare på grönstrukturen uppgraderar vi området längs Hovdalavägen och en bit in till klass 1-natur, säger planchef Gertrud Richter till Frilagt.

Hon förklarar att det bland annat beror på ekarna.

Utbyggnad på Garnisonen

Utbyggnaden på Garnisonen ska däremot fortsätta.

– Där är det inget problem för länsstyrelsen eftersom den delen redan är ianspråktagen, säger Richter.

Nattviolen som nu blommar intill cykelvägen kan försvinna om byggplanerna blir verklighet. Foto: Privat
Orkidén nattviolen finns i stor mängd i området längs Hovdalavägen. Foto: Privat

Hon betonar att kommunen kommer att bevara väldigt mycket natur.

– Det blir mer grönska än vad folk tror. Området utanför garnisonen kommer att bestå av mycket mer grönstruktur än bebyggelse, hela vägen från staden ner mot vattnet.

Ytterligare några naturområden inom stadsgränsen kommer att uppgraderas till klass 1 och några som idag är klass 2 kommer att försvinna. Några ritningar finns inte ännu utan bara skisser som Frilagt inte får ta del av.

Gertrud Richter säger dock att ambitionen är att redan före sommaren fatta beslut om grönplanen med de nya klassificeringarna av naturområden. Dessförinnan går planen på remiss och ritningar blir då offentliga så att medborgarna kan lämna synpunkter.

Gertrud Richter hoppas dessutom att den fördjupade översiktsplanen ska kunna ställas ut för nya synpunkter redan i juni, men medger att det blir svårt att hinna.

– Det är jättemycket kvar att göra. Jag vill inte köra mina medarbetare till utbrändhet och inte heller forcera så att besluten blir ogenomtänkta, säger hon.

Bland annat gäller det den omstridda frågan om skyddsavstånd till reningsverket. Där har länsstyrelsen sagt att kommunen måste presentera bevis om den vill fortsätta hävda sin ståndpunkt att bara ha ett skyddsavstånd på 300 meter till bostadsbebyggelse. Den enda utredning som hittills presenterats säger att ett sådant skyddsavstånd på 1 000 meter behövs.

Riksintresse står fast

Länsstyrelsen backar inte heller från sitt förslag till riksintresse för friluftsliv, trots kommunens envisa protester. I beskrivningen av områdena

Det här området vill länsstyrelsen och Naturvårdsverket avsätta som riksintresse för friluftsliv.
Det här området vill länsstyrelsen och Naturvårdsverket avsätta som riksintresse för friluftsliv.

betonas bebyggelseexploatering som en åtgärd som påtagligt kan skada värdena. Både när det gäller Vittsjöområdet och området kring Finjasjön anser kommunen att de är olämpliga eftersom ytorna är stora och delvis berör befintlig och planerad bebyggelse, särskilt på Garnisonen och kring reningsverket.

Hässleholm lyftes som enda kommun i Skåne ut för ytterligare dialog, men nu har länsstyrelsen satt ner foten. Förslaget kommer inom kort att skickas till regeringen för beslut.

– Vi tjänstemän ser inga problem med det i förhållande till den fördjupade översiktsplanen. Vi kommer att skriva in att våra förslag är förenliga med riksintressena. Vi upplevde inte att länsstyrelsen hade något emot det, säger Gertrud Richter.

Vid mötet förtydligade länsstyrelsen vad riksintressena innebär generellt och hur kommunen kan hantera dem i sin planering. Riksintresse innebär inget totalstopp för bebyggelse. Däremot betyder det att det finns värden av riksintresse inom området och att kommunen måste förhålla sig till dem i sin planering. Länsstyrelsen tar sedan ställning till kommunens bedömning i varje plan. När det kommer till bygglov är det kommunen som beslutar, men blir det överklagat hamnar även det hos länsstyrelsen innan det eventuellt går vidare till domstol.

Det föreslagna riksintresset för friluftsliv kring Hovdala-Finjasjön omfattar hela området kring Finjasjön, hela Hovdalaområdet och söderut till Lunnahöja, österut över Göingeåsen, norrut över Garnisonen och Hässleholmsgården upp till järnvägen och västerut till Mjölkalånga.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se