Gruppen-3a-328x120

Lantmäteriet håller förrättning om borttagande av väg vid Sjörröds gård

Lantmäteriet håller förrättning om borttagande av väg vid Sjörröds gård

Den medeltida vägen s:24 är markerad med blått och mellan kryssen finns den del ansökan om reglering gäller.

Förberedelserna för byggnation på Sjörröds gård fortsätter, trots att det efter årsskiftet inte finns politisk majoritet för projektet. Imorgon håller lantmäterimyndigheten, efter ansökan från fastighetsägaren Johan Barnekow, sammanträde om att ta bort en samfälld väg genom området. Han vill bygga en del av sina hus rakt över vägen. Det trots att vägen funnits sedan medeltiden och fungerar som enda utfart från en av grannfastigheterna. Den används dessutom av många andra som vill ta sig ut i naturen och området är nyligen avsatt som riksintresse för friluftsliv. Samfälligheten har över 170 delägare, varav många troligen inte vet att förrättningen är på gång.

Förrättningen om vägen är ännu en del i förberedelserna för byggnation på Sjörröds gård. Nära det gamla boningshuset på Sjörröds gård finns riklig förekomst av orkidéer (bild ur privat inventering av orkidéer).

Den gamla vägen s:24 hindrar byggplanerna på Sjörröds gård och Barnekow vill därför att servitutet som ger grannarna rätt att använda den tas bort genom en fastighetsreglering.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt kallelsen är sammanträdet till för att sakägare ska få komma till tals. Lantmäteriet ska också kunna informera om den pågående förrättningen och presentera den utredning som hittills gjorts. Risken är dock stor att många av delägarna missat inbjudan. Bara de som tidigare yttrat sig i ärendet har fått en personlig kallelse, övriga förväntas ta del av en kungörelse i Norra Skåne,

Latbrukaren Carl-Gustav Bjerkemos ena fastighet har vägen som enda utfart och menar att det strider mot fastighetsbildningslagen att ombilda en fastighet så att den blir utan utfart. Fastighetsbildningslagen säger också att båtnaden, fördelen, med en lantmäteriförrättning ska vara större än olägenheterna.

Bjerkemo har tidigare, liksom grannen, arkitekten Kristoffer Dudzik, protesterat mot att kommunen utan dialog lagt beteckningen natur över hans marker. Det innebär byggnadsförbud och intrång i hans näringsverksamhet.

Kristoffer Dudzik har skickat en skrivelse till Lantmäteriet med anledning av kallelsen till sammanträdet. Han betonar att det rör sig om ett så kallat principalservitut, som inte enkelt kan upphävas, och motsätter sig förrättningen av flera skäl.

– Vägen finns sedan medeltiden och borde skyddas då det handlar om en omistlig del av kulturlandskapet, den sista orörda delen av en historisk förbindelse mellan Hovdala och Mölleröds Kungsgård. Det är inte en slump att de flesta fastighetsägare i Sjörröd är delägare till servitutet, skriver han.

I modern tid har vägen fått en ny betydelse som kortaste väg för Sjörröds invånare till naturområden.

Johan Barnekows vill bygga en del av sina hus rakt över den gamla vägen. Illustration från det pågående detaljplanearbetet för Sjörröds gård: Uulas arkitekter

– Därför används vägen flitigt av äldre, hundägare och handikappade, skriver Dudzik.

Han menar att den föreslagna regleringen har till syfte att förhindra detta genom privat bebyggelse.

– Folkets legitima behov av friluftsliv skulle enligt planerare hos kommunen ordnas genom att i stället ta i anspråk delar av vår tomt samt grannens tomt och lantbruksmark. Så framgår det av kommunens senaste planer som numera är överklagade. Det vill säga man tänker ge en fastighetsägare rättigheter på andra fastighetsägare bekostnad, skriver han.

Han påpekar att den som skulle vinna fördel av förrättningen, Johan Barnekow, kort före sitt fastighetsköp själv deltagit i kommunens stadsplanering, då som vice ordförande i byggnadsnämnden (M).

– Jäv alternativt otillbörlig påverkan kan inte uteslutas, skriver Kristoffer Dudzik.

Han menar också att det är olämpligt att en så viktig och tekniskt komplicerad fråga som denna fastighetsreglering, ska behandlas mitt i julruschen och nära årsskiftet när flera berörda är bortresta eller upptagna med viktiga plikter.

Kristoffer Dudzik säger till Frilagt att han tror att planprogrammet för området, som drevs fram av de rödgröna vid byggnadsnämndens sista sammanträde med ”den gamla majoriteten”, kommer att användas för att få igenom borttagandet av vägen.

– Det är väldigt obehagligt och väldigt odemokratiskt, säger han.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) känner till att förrättningen ska äga rum, men anser sig inte ha möjlighet att närvara eftersom han inte blivit kallad.

– Kommunen är inte sakägare, säger han.

Han anser dock att det är i kommunens intresse att naturområdena är tillgängliga.

– Det tycker jag såklart. Det ska vara tillgängligt, både enligt den fördjupade översiktsplanen och riksintresse för friluftsliv. Men jag kan inte uttala mig om förrättningen, säger han.

Han ser inte heller att planprogrammet och regleringen av vägen har något med varandra att göra.

– Om jag hade varit lantmäteriet hade jag tagit mer stöd i den fördjupade översiktsplanen än i planprogrammet. Men vi i M har varit emot bådadera, säger han.

Han står fast vid att riva upp besluten så snart som möjligt när han den 1 januari blir ordförande i den nybildade miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Absolut, men jag har inte lagt upp något ärende än. Jag måste tillträda först, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se