torsjö live

Sänkta krav på munskydd i omsorgen – men inte i Hässleholm

Sänkta krav på munskydd i omsorgen – men inte i Hässleholm

Omsorgspersonal får vårda covid-19-patienter utan munskydd, enligt en dom i förvaltningsrätten i Stockholm på torsdagen. Domen kom efter att huvudskyddsombudet stoppat arbetet vid boendet Serafen på Kungsholmen och Arbetsmiljöverket förbjudit allt så kallat patientnära arbete med misstänkt eller konstaterat smittade personer utan munskydd. Men Arbetsmiljöverket har nu backat och godkänner att enbart visir används.

I Hässleholms kommun säger verksamhetschef Kenneth Persson att det inte är aktuellt att sänka kraven på skyddsutrustning i omsorgen.

Huvudskyddsombudets krav när arbetet på Serafen stoppades den 7 april var att både munskydd och visir skulle användas i allt arbete där det fanns risk för exponering av smitta på närmare än en meters avstånd. Arbetsgivaren ansåg att det räckte med visir och överklagade till förvaltningsrätten som nu upphävt Arbetsmiljöverkets beslut.

Det räcker med visir utan munskydd vid vård av covid-19-smittade. Det är slutsatsen av gårdagens dom i förvaltningsrätten i Stockholm. Bilden visar en sjukhusmedarbetare på operationsavdelning. Foto: Region Skåne, Niklas Laurin

Förvaltningsrätten motiverar sitt beslut med att det när en myndighet meddelar ett förbud måste vara tydligt för den som förbudet riktar sig mot vad det innebär. Här anser domstolen inte att begreppet patientnära arbete är så tydlligt och precist som krävs för att kommunen ska kunna förutse vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Förvaltningsrättens avgörande innebär ingen medicinsk bedömning av vilken skyddsutrustning som ska användas i vissa arbetsmoment. I stället var det de rättsliga kraven på ett förbud som blev avgörande, säger chefsrådmannen Johan Lundmark i ett pressmeddelande.

Intern strid och påtryckningar
mot Arbetsmiljöverket

Enligt SVT:s granskning uppstod en intern strid på Arbetsmiljöverket som utsattes för påtryckningar från kommunernas intresseorganisation SKR. Syftet var att få Arbetsmiljöverket att tona ned betydelsen av sitt beslut och markera sitt stöd för Folkhälsomyndighetens rekommendationer som inte längre innehåller formuleringar om att visir behöver kombineras med munskydd. Arbetsmiljöverket var kritisk mot förändringen, som skedde i månadsskiftet mars-april. Den nya hållningen stämmer med de flesta kommuners praxis med lokala riskbedömningar av enskilda arbetsmoment. Kommunerna har betonat att det är brist på munskydd och att omsorgen hotas om skyddsombud stoppar arbetet på grund av det.

Konflikten på Arbetsmiljöverket resulterade enligt SVT i att man plockade bort ett yttrande från myndighetens sakkunnige läkare som sa att visir inte ensamt skyddar personalens luftvägar mot smitta utan alltid ska kombineras med munskydd. Utlåtandet ska också ha raderats från Arbetsmiljöverkets diarium.

Munskydd inom hostavstånd
i Hässleholms omsorg

Kenneth Persson på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun säger att han inte läst domen, men att rutinen här är att både visir och munskydd ska användas vid allt arbete närmare än två meter från smittade eller misstänkt smittade vårdtagare.

– Inom hostavstånd, förtydligar han.

Läkare ska bedöma om det rör sig om misstänkt smitta.

– Initialt kan det vara sjuksköterskan som bedömer, men läkare ska kontaktas så snabbt som möjligt, säger Kenneth Persson.

Han förklarar att kommunens lokala riktlinjer följer regionala Vårdhygien Skånes rutiner.

– Vi har valt att följa dem strikt, säger han.

Bättre tillgång
på skyddsutrustning

Han säger också att tillgången på skyddsutrustning, även munskydd, är betydligt bättre nu än för ett par veckor sedan.

– Nu har vi marginal för att klara mer än behovet för idag. Vi har byggt ett litet lager de senaste veckorna. Nu har dessutom länsstyrelsen i uppdrag att inventera hur mycket skyddsutrustning det finns runt om i Skåne så att det kan omfördelas om behov skulle uppstå, säger han.

Han får dock inte berätta närmare om vad som finns eftersom länsstyrelsen i samband med att inventeringen startade beslöt att sekretessbelägga hur stora lagren är.

– Det är säkerhetsfrågor, säger han.

Men han försäkrar att han hade kunnat berätta om det var brist på något.

– Vi skulle klara oss ett flertal dagar med ett ökat behov, det kan jag säga. Jag känner mig väldigt komfortabel med tillgången på utrustningen nu, säger han.

Han kan också berätta att omsorgen har tillgång till andningsskydd 90 från försvaret, i mindre antal.

– De håller absolut högsta klass och behövs bara när det är risk för aerosolbildning. Vi har egentligen inte sådana miljöer, det är mer i samband med respiratorvård. Här handlar det mest om droppsmitta och då räcker de andra munskydden, förklarar han.

Han vet också att det varit aktuellt att köpa in motsvarande masker som är avsedda för industrin, men handläggningen av det sköttes av kommunens säkerhetsavdelning.

– Vi fick så många erbjudanden att vi på omsorgsförvaltningen inte klarade av det, säger han.

Han ser fördelar med att de avancerade maskerna också kan användas många gånger, men att man ändå måste rengöra dem och byta filter mellan olika vårdtagare.

– Det är lättare för personalen att hantera engångsutrustning när vi har det. Men det är absolut förnuftigt att säkerställa reservutrustning och det känns tryggt att länsstyrelsen nu steppat upp, att staten ska se till att kommunerna har det som behövs, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se