torsjö live vers2

Torg för 6,4 miljoner vid Almaån

Torg för 6,4 miljoner vid Almaån

Förslaget till torg vid Almaån beräknas kosta 6,4 miljoner kronor. Bild ur Sigmas gestaltningsförslag

Hässleholms kommun har lovat bygga ett torg till K-Fastigheters nya bostadsområde på T4. Kostnaden beräknas till 6,4 miljoner kronor. Men Vendes plan, eller Åtorget som det också kallats, blir något alldeles extra med ett stort trädäck med plats för fiske och “sittgradänger” som sträcker sig ut över Almaån intill den gamla metallbron som ska renoveras och ljussättas. Torgytan får markbelysning, trappsteg i flera nivåer och en stor sittmöbel och på ritningen finns även en lekplats med lekskulptur, utegym, träd och blommor.

Byggherren K-Fastigheter påminde i våras kommunen om torget och då blev det bråttom för att projektet skulle komma med i budgeten för 2021. Förslaget hade inte hunnit skickas ut på samråd i vanlig ordning innan tekniska nämndens arbetsutskott i veckan beslöt att gå vidare med det.

Det är normalt kommunen som ansvarar för allmänna platser såsom lokalgator, parker och torg i nya bostadsområden. Ofta tar kommunen ut en del av kostnaderna av byggherrarna. Men enligt exploateringsavtalet från 2009 för norra T4-området skulle byggherren, Brinova som sedan sålde till K-Fastigheter, bekosta lokalgator, belysning och parkmark. Torget, vars placering bestämts i detaljplanen, nämns inte.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Eftersom det finns ett avtal som reglerar vilken allmän platsmark som K-fastigheter ska bygga ut och torget inte ingår i det så är det kommunens ansvar. Det har varit diskussioner om delfinansiering men K-fastigheter har nekat delfinansiering med hänvisning till vad de ska bekosta enligt avtalet, förklarar kommunens mark- och exploateringschef Karl Lahtela i mejl till Frilagt.

Konsultfirman Sigma fick i januari 2019 i uppdrag av kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning att ta fram ett gestaltningsförslag för torget. Det var klart i mars 2019. Sedan verkar ingenting ha hänt innan Jacob Karlssons K-Fastigheter hörde av sig.

– Under våren kontaktade bolaget tjänstemän och politiker i kommunen för att påpeka kommunens ansvar för genomförandet av torget, står det i tjänsteskrivelsen inför tekniska nämndens arbetsutskott.

Med anledning av detta fattades beslut under ett dialogmöte mellan politiker och tjänstemän på miljö- och stadsbyggnad och tekniska samt kommunalråden den 12 juni 2020. Man enades då om att tekniska förvaltningen skulle ansöka om budget för genomförande av torget 2021, trots att förslaget inte varit ute på samråd.

– Jag tror inte att gestaltningsförslaget visades på dialogmötet, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tror inte att han hade fått se gestaltningsförslaget innan han var med och beslöt att det skulle drivas vidare. Foto: Berit Önell

Han säger att han ifrågasatte varför kommunen skulle stå för hela kostnaden, men då fick veta att det finns ett åtagande i exploateringsavtalet.

– Jag har inte sett det skriftliga avtalet utan bara fått det refererat för mig, säger han.

Han tycker att det låter dyrt.

– Jag vet inte om vi kan göra det billigare och ändå följa avtalet. Det är tekniska nämnden som jobbar med det, säger han.

Men exploateringsavtalet säger alltså ingenting om torgets utformning.

Det gör däremot detaljplanen från 2006 med gestaltningsprogram. Dessa reglerar hur olika delar av området ska utformas och även färg- och materialval, något som kommunen dock frångick helt när det gällde förskolan som nyligen fick bygglov.

Åtorget ska enligt programmet gestaltas med tydligt indelande linjer. Torgets material kan variera mellan natursten, gatsten, grå betongplattor, cortén, ekträ och gjutjärn.

– Utrustning som belysningsstolpar, räcken, bänkar kan vara något mer påkostad och anknyta till vatten- och bruksmiljön, säger gestaltningsprogrammet.

Trädäcket som går ut över ån hör inte till torget i gestaltningsprogrammet. Istället föreslås det i naturområdet på andra sidan ån.

– På andra sida ån, i ett spektakulärt läge intill promenadstråken och delvis utkragande över vattenytan, föreslås en byggnad i en till två plan av publik karaktär, förslagsvis med restaurang, heter det.

I anslutning till torget ska det finnas en handikapptoalett, men denna finns inte med på konsulternas ritning. Inte heller en kanotuppdragningsramp med eventuell byggnad som nämns i gestaltningsprogrammet.

Vendels plan, eller Åtorget, ligger vid Almaåns åkrök. Bild ur detaljplanen med gestaltningsprogram

Tekniska nämnden får inom kort ärendet på sitt bord och arbetsutskottets beslutsförslag är då att äska pengar från kommunstyrelsen i budgeten för 2021. Tekniska nämndens budgetansökan i övrigt har redan lämnats in.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

SD:s kommunalråd Hanna Nilsson säger att hon inte minns att hon var med på dialogmötet där torget togs upp.

– Eller kan det ha varit så att det var digitalt och att det krånglade, säger hon.

Enligt deltagarförteckningen var hon dock med.

– Jag har hört att Jacob hört av sig om torget, säger hon.

Kostnaden hade hon däremot inte fått information om.

– Jag kan inte bedöma vad ett torg bör kosta, men detta låter orimligt. Det är väl inte Sergels torg vi ska bygga, säger hon.

Hon jämför med kostnaden för att renovera Vinslövsbadet som beräknats till cirka tre miljoner kronor.

Hon är kritisk till att förslaget inte varit på samråd innan det ska äskas pengar och överväger att rösta avslag när det kommer till kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det måste vara rätt gång på saker och ting. Jag är inte emot torget i sak, det är kostnaden och att man inte tagit fram något alternativt förslag, säger hon.

Hon har pratat med partikamraten Ulf Berggren som är förste vice ordförande i tekniska nämnden och var med på både arbetsutskottets möte och dialogmötet.

– Han kanske begär återremiss, eventuellt får man ta fram fler alternativ. Det här är inte seriöst, säger Hanna Nilsson.

Hennes parti var dock positivt till det som framkom när ärendet togs upp första gången för några år sedan.

– Då handlade det bara om att göra vid bron och bygga ett torg där man kunde gå ner till vattnet, säger hon.

Ulf Berggren säger till Frilagt att torget nog ramlat mellan stolarna.

– Det var uppe för två-tre år sedan. Sedan har Jacob Karlsson byggt och byggt. Nu undrade han när vi ska bygga torget, säger han.

Han tycker att kostnaden verkar vara “lite väl i överkant”.

– Jag får kolla upp det. Men det är alliansen som sitter på ordförandeposten. Jag måste lägga initiativärende om jag ska ta upp något, säger han.

Samråd om utformningen av torget väntas ske under hösten. Beroende på synpunkter som kommer in kan förslaget ändras innan beslut fattas i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Men parallellt pågår budgetberedningen som kan leda till förändringar av kostnadsskäl.

Sigmas kalkyl uppgår till 6 370 000 kronor, varav entreprenadkostnad 4 900 000, projektering 735 000 och byggherrekostnad 735 000 kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se