Gruppen-3a-328x120

Grundvattnet kraftigt förorenat vid Godsmagasinet

Grundvattnet kraftigt förorenat vid Godsmagasinet

Oljeföroreningen i grundvattnet upptäcktes vid bygget av parkeringsplatsen vid Götagatan. En ny utredning ska nu visa om det finns en spridning västerut mot bostadshusen. Foto: Jonathan Önell

Höga halter av oljeföroreningar i grundvattnet upptäcktes intill det nedbrunna Godsmagasinet vid Götagatan i Hässleholm när kommunen schaktade för att bygga parkeringsplats där i höstas. Nu ska utbredningen av föroreningarna utredas innan de saneras. Viss risk för närboende kan finnas. Kommunen får stå för kostnaderna eftersom föroreningarna inte hittades före det omstridda köpet av fastigheten för tolv miljoner kronor 2017.

Den 21 september skulle en va-ledning läggas ner vid den stora parkeringen med plats för 228 personbilar. Då upptäckte entreprenören att det luktade starkt av diesel från schaktet. Arbetet stoppades då och miljökontoret kontaktades. En konsult tog prover i schaktet och på det vatten som trängt upp. Föroreningen fanns inte enbart i marken, utan det visade sig att den kom från grundvattnet med värden skyhögt över riktvärdena för PAH och flera slags hälsofarliga och lättflyktiga alifater och aromater. För alifater C10-C12, som kan vara cancerogena, var nivån 400 gånger högre än riktvärdet för ångor i byggnader.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Då uppkom oro för bostadsområdet med många hyreslägenheter cirka 30 meter väster om undersökningsområdet.

– Halter av lättflyktiga oljekolväten och PAH-M kan utgöra en viss risk för de boende i närheten av det förorenade området, skriver tekniska förvaltningens handläggare Walid Kazemyar den 29 januari i en tjänsteskrivelse till politikerna i tekniska nämnden.

Bilden visar ungefärlig placering av schaktet där det luktade diesel.

Han föreslår att utredning och sanering finansieras genom att 300 0000 kronor äskas från kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Saneringsarbetena/en utredning av grundvattenföroreningen måste omgående startas, skriver han.

Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Exakta Creative

Ärendet kommer dock aldrig till kommunledningen. Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) lyfter ut det ur dagordningen till tekniska nämndens arbetsutskott den 9 februari. Men det minns han inte när Frilagt talar med honom på onsdagen, trots att han ber att få kolla upp var ärendet ligger och återkomma. Frilagt hittar dock handlingarna inför mötet och protokollet och meddelar honom vad det står där.

– Vi löser det inom nämndens budget, svarar han då.

Schaktmassorna och schaktvattnet transporterades i oktober till deponi på Hässleholms Miljö i Vankiva. Därefter kunde schaktet fyllas igen och parkeringsplatsen byggas färdig.

En plan för utredning av föroreningens utbredning i grundvattnet godkändes därefter av miljökontoret. Fem grundvattenrör ska placeras ut i området kring där föroreningen upptäcktes. Om proverna i någon av de västra punkterna visar tecken på förorening kan ytterligare provtagning göras på andra sidan Götagatan, närmare bostadshusen.

Det är oklart när och hur föroreningen uppstått. Den översiktliga miljötekniska markundersökning som gjordes 2015, inför att kommunens skulle köpa fastigheten av PJ Åkeri AB, visade en mindre markförorening av PAH på en annan del av fastigheten. Värdet överskred gränsen för känslig markanvändning, men inte för mindre känslig och bedömningen blev att ingen åtgärd behövdes vid oförändrad markanvändning.

Det var tidigare åkeri på den nedgångna fastigheten som kommunen köpte 2017 för tolv miljoner kronor. Foto: Berit Önell

Dock framgår att någon 2012 slangade drivmedel från ett av åkeriets fordon och att det ledde till ett spill på uppskattnigsvis 20-30 liter. Räddningstjänsten var snabbt på plats och lade ut absorptionsmaterial. En närliggande dagvattenbrunn besiktigades, men bedömningen blev att spillet inte nått fram till den.

– Jag var i kontakt med både miljöavdelningen och Räddningstjänsten men tyvärr så vet ingen vem som har orsakat utsläppet, förklarar Walid Kazemyar nu.

Miljöchef Torbjörn Håkansson konstaterar att diesel bryts ner långsamt.

– Frågan är när det når ner till grundvattnet. Ibland kan en förorening vara ganska statisk, om grundvattnet inte rör sig så mycket i sidled. Om det inte spridit sig så långt kan det vara ganska höga halter även efter lång tid, säger han.

I detta fall är värdena i vilket fall höga för att vara en äldre förorening.

– Det här känns väldigt mycket. Frågan är om det kan ha spridit sig vidare under bostadshusen. Men längre ifrån källan kan det ha spritts ut eller brutits ner, säger han.

Han ser ingen möjlighet att någon annan än kommunen får bekosta saneringen. Om den tidigare fastighetsägaren ska hållas ansvarig måste det bevisas att vederbörande har orsakat föroreningen. Det räcker inte att en okänd person slangat diesel.

Däremot hade den tidigare ägaren varit ansvarig om en större undersökning gjorts och föroreningen konstaterats före försäljningen. Då hade miljökontoret kunnat kräva åtgärder. Nu är det för sent.

– När man köper en fastighet och känt till eller borde känt till en förorening är man ansvarig, säger Torbjörn Håkansson.

Dessutom finns en friskrivningsklausul i köpekontraktet som gör det svårt att ställa några som helst krav efter ägarbytet.

Det fanns de som varnade för just föroreningar inför köpet 2017 av den förfallna fasttigheten intill järnvägen. Affären föregicks av politisk strid, två avslag i kommunfullmäktige och flera värderingar som höjde värdet från mindre än hälften av den föreslagna köpeskillingen till ett belopp som låg strax under.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se