torsjö live

Finjasjö parks strandäng grävs bort

Finjasjö parks strandäng grävs bort

Villaägarföreningen i Finjasjö park ville ha egen strand med gräsmatta. Kommunen lovade att röja bort strandängens vegetation, höja upp marken en halvmeter, så gräs, gräva upp vassen i sjön på en sträcka av cirka 70 meter med mera – under förutsättning att dispens från strandskyddet beviljas.

På tisdag får byggnadsnämnden strandskyddsärendet på sitt bord. Folkets väl kommer inte att närvara, men har redan protesterat genom en protokollsanteckning.

Ett par hundra kvadratmeter av strandängarna ska ersättas av gräsmatta. Foto: Berit Önell
Ett par hundra kvadratmeter av strandängarna ska enligt förslaget ersättas av gräsmatta. Foto: Berit Önell

Området är en fuktig strandäng med buskvegetation och en grusad stig ner till vattnet där det finns en minimal och stenig strandremsa. Stigen ansluter till Finjasjöleden strax nedanför villaområdet.

Handlingarna inför byggnadsnämndens sammanträde säger inte allt om projektet. Rubriken är ”Strandskyddsdispens för rensning av dike med mera vid Finjasjön”, vilket inte låter så dramatiskt. Syftet ska vara att öka tillgängligheten till området och möjligheten till fritidsaktiviteter. Stadsbyggnadskontorets ekolog Lars-Erik Williams har godkänt allt.

Men en titt i tekniska avdelningens ansökan om dispens, som lämnats in av parkförvaltare Gunnar Swärdh, och kommunekologens yttrande ger en annan bild. Ett par hundra kvadratmeter varierad strandäng med blommande växter, insekter och fåglar ska ersättas av en plan gräsmatta och maskiner ska gräva upp en ansenlig mängd vass med rötterna.

Enligt Folkets väl ett omfattande ingrepp.

– Om syftet med att gräva upp vassen enbart är att skapa bättre utsikt, eller om det i nästa steg är tänkt att det ska iordningställas en badplats, framgår inte, skriver Björn Widmark (FV), ersättare i byggnadsnämnden, i sin protokollsanteckning som lämnades till stadsbyggnadskontoret på fredagen.

Björn Widmark (FV) säger nej till dispens från strandskyddet vid Finjasjö Park. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV) säger nej till dispens från strandskyddet vid Finjasjö Park. Foto: Urban Önell

Han undrar på vilket mandat Gunnar Swärdh agerat i kommunens namn i ärendet och vilka kostnaderna blir för anläggandet och underhållet med gräsklippning med mera.

– Det är inte försvarbart att kommunen ska bekosta och driva ytterligare ett anlagt fritidsområde och kanske även ytterligare en offentlig badplats, allra minst i rådande ekonomiska läge, skriver Widmark.

Han nämner också den dåliga vattenkvaliteten i Finjasjön och att Björkvikens stora offentliga badplats med gräs, grillmöjlighet, brygga och bad inte ligger långt från Finjasjö park.

– Ett godkännande av detta förfarande kan anses prejudicerande och leda till att andra villaföreningar framför liknande krav, befarar Widmark.

Frilagt sökte på fredagen förgäves Gunnar Swärdh och miljökontoret för en kommentar, men samtliga hade semester, miljökontorets personal på en gemensam resa.

Vassen ska grävas bort med rötterna på i ett stråk på cirka 70 meter längs stranden.
Enligt kartan ska vassen grävas bort med rötterna på i ett stråk på cirka 70 meter längs stranden. Foto: Berit Önell

Mats Svensson, tillförordnad teknisk chef, säger att han inte hört talas om projektet. Han kan dock upplysa om att Gunnar Swärdh ansvarar för en ansenlig egen budget. För strand- och vattenvård, som detta bör gälla, finns 3,7 miljoner kronor i år.

Byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S) förklarar att han inte heller är insatt i saken, men medger att byggnadsnämndens presidium varit med vid beredningen av ärendet.

– Där tyckte ingen att det var något anmärkningsvärt. Jag visste inte att villaägarna var inblandade, men ekologen har ju godkänt det, säger han.

En stig leder från villorna ner till stranden.
En stig leder idag från villorna ner till stranden. Foto: Berit Önell

Kostnaderna redovisades inte vid beredningen.

– Men om Swärdh begärt dispens får kostnaden stanna där, säger Leif Nilsson.

Han hävdar att området idag är rätt otillgängligt, trots stigen ner till vattnet.

– Man ska väl kunna gå överallt. Där är buskage och sumpigt. Det finns en skötselplan som säger att området ska hållas öppet, säger han.

Han påpekar att detaljplanen tillåter en mer långtgående exploatering cirka 100 meter längre norrut där en körbar väg, bryggor och småbåtshamn kan byggas.

Det nu aktuella området står dock som natur i detaljplanen.

– Men det lät som att det inte skulle bli något av det andra, säger Leif Nilsson.

Varför står det inte i underlaget vad det handlar om?

– Jag vet inte, men det är väl inte så stort ingrepp, säger Nilsson.

På måndag och tisdag förmiddag ska partierna diskutera byggnadnämndens ärenden inför sammanträdet.

– Om det blir för mycket frågor får vi helt enkelt återremittera, säger Leif Nilsson.

Han är inte rädd för att fler villaägarföreningar ska kräva egna stränder.

– Det får bedömas från fall till fall, säger han.

Han är tveksam till att ta upp Folkets väls protokollsanteckning.

– Jag får kolla med juristen, men jag kan inte tänka mig att den som inte är närvarande får lämna en protokollsanteckning, det har jag aldrig varit med om, säger han.

När Frilagt berättar detta för Björn Widmark undrar han vad Leif Nilsson vill dölja.

– Öppenhet och insyn samt dialog ska vara ledstjärnan, skriver han i ett mejl till Frilagt och meddelar att han nu också lämnat in synpunkterna som ett så kallat särskilt yttrande.

Kommunekologen Lars-Erik Williams medger att förändringen leder till "lägre kvalitet". Foto: Urban Önell
Ekologen Lars-Erik Williams medger att förändringen leder till ”lägre kvalitet”. Foto: Urban Önell

Lars-Erik Williams kom överens om åtgärderna på plats tillsammans med Gunnar Swärdh och Robert Samuelsson från stadsbyggnadskontoret samt representanter för villaägarföreningen.

Han konstaterar att förändringen leder till ”lägre kvalitet på växtligheten”.

– Befintlig växtlighet ersätts ju med en klippt gräsyta, säger han.

Fåglar, grodor och insekter försvinner också.

– Det är alltid så med exploatering att det får konsekvenser, säger Williams.

Han tycker ändå att fördelarna överväger.

– Den ökade tillgängligheten för allmänheten får anses överstiga förlusten av viss naturlig vegetation, skriver han i sitt yttrande.

Han ser också projektet som en tillgång för vandrare på Finjasjöleden.

Enligt yttrandet bör åtgärderna inte ske under fåglarnas häckningsperiod.

Helst hade Williams dock sett att strandängarna betades.

– Men det finns ju stora ytor i närheten som skulle kunna bli bete, säger han.

Detaljplanen har han inte tittat på.

Williams har inte bedömt om åtgärderna får någon effekt på näringstillförseln till Finjasjön som nu är inne på fjärde månaden i sträck med algblomning.

– Nej, men det är så små ytor. Det finns också teorier som säger att det kan vara positivt för vattenkvaliteten att ta bort vass, men jag vill inte säga vilket som är rätt, säger han.

Avverkning och röjning av växtlighet som kan ta upp en del näring har dock av miljökontoret framhållits som en av orsakerna till övergödningen i sjön.

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

På platsen råder strandskydd 100 meter från strandlinjen, både ut i vattnet och upp på land. Särskilda skäl krävs för dispens. Byggnadsnämnden har mandat att besluta om dispens, men måste överlämna beslutet till länsstyrelsen som kan överpröva det. Sakägare och föreningar med inriktning på miljö eller friluftsliv har också rätt att överklaga.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se