Gruppen-3a-328x120

Dispens från strandskydd i Finjasjö park överprövas

Dispens från strandskydd i Finjasjö park överprövas

Länsstyrelsen godkänner inte Hässleholms kommuns beslut om dispens från strandskyddet för en rad åtgärder i Finjasjö park. En del av dem kan, enligt länsstyrelsen, strida mot strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur och växter på land och i vatten. Motivering saknas dessutom till varför ingreppen är av allmänt intresse.

Länsstyrelsen ifrågasätter nu kommunens planer på att ersätta cirka 1 000 kvadratmeter av Finjasjö parks strandängar med gräsmatta. Foto: Berit Önell
Länsstyrelsen ifrågasätter nu kommunens planer på att ersätta cirka 1 000 kvadratmeter av Finjasjö parks strandängar med gräsmatta. Foto: Berit Önell

Frilagt har tidigare berättat om kommunens planer på att göra en del av strandängen till gräsmatta, höja marknivån en halvmeter, avvattna en äng mellan husen, gräva upp vass med rötterna med mera. Åtgärderna skulle göras på grund av önskemål från boende i villaområdet som framfört att de lovats en strand som kunde användas till olika aktiviteter. På sikt vill de dessutom bygga en båtbrygga eller  –hamn. En del av detta finns också med i detaljplanen, men varje åtgärd kräver dispens från strandskyddet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Byggnadsnämndens beslut om dispens ska nu överprövas och länsstyrelsen kräver svar på ett antal frågor senast den 6 november. Länsstyrelsen undrar bland annat varför en del av strandängen ska bli gräsmatta och varför en äng mellan husen behöver dräneras.

Länsstyrelsen saknar också en del handlingar, såsom en karta som anger vilket område som är detaljplanelagt och som visar det område där avvattning ska ske samt en beskrivning av hur åtgärden förhåller sig till detaljplanen. Utan dessa anser länsstyrelsen inte att den kan avgöra om byggnadsnämndens beslut är i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken.

Strandskyddet syftar enligt miljöbalken 7 kapitlet 13 § till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. För dispens krävs särskilda skäl, enligt en specifik lista. Kommunen hänvisade till ett av dem: att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

När byggnadsnämnden fattade sitt beslut för en dryg månad sedan reserverade sig Sverigedemokraternas Johan Kronquist. Björn Widmark (FV) var också kritisk. Han var dock inte närvarande och försökte därför lämna in en protokollsanteckning och ett särskilt yttrande i förväg, men dessa togs inte upp.

Byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S) tolkar inte länsstyrelsens överprövning som att beslutet om dispens var felaktigt.

– De vill ha förtydliganden, säger han.

Vice ordförande Hans-Göran Hansson (MP) betonar att syftet med projektet är att skapa en rekreationsplats vid sjön, där Skåneleden också passerar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se