torsjö live

27 meter hög Biltema-skylt överklagas

27 meter hög Biltema-skylt överklagas

Byggnadsnämnden beviljade bygglov för en 27 meter hög reklamskylt för att locka Biltema att etablera sig i Hässleholm, trots att så höga skyltar strider mot kommunens egen skyltpolicy. Nu överklagar Trafikverket bygglovet med motiveringen att skylten kan falla över vägen och orsaka olyckor.

Skylten skulle placeras på fastigheten Magasinet 1 vid Vankivavägen. Enligt kommunens skyltpolicy skulle den inte få vara högre än tolv meter.

Trafikverket blev inte tillfrågat innan beslutet i byggnadsnämnden fattades den 8 september.

Enligt överklagandet strider bygglovet mot Trafikverkets riktlinjer om hur nära vägen höga objekt får placeras. Avståndet ska vara minst en och en halv gånger objektets höjd från vägområdet. I det här fallet föreslås skyltpylonen få en placering 27 meter från väg 1902. Om riktlinjerna hade följts skulle avståndet ha varit 40 meter.

Kan falla över vägen

– En skyltpylon som kan riskera att falla in i vägområdet är inte lämplig med tanke på trafiksäkerheten, skriver Trafikverket i sitt överklagande och menar att den inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen om att skyltars lokalisering, placering och utformning inte får ske så att de kan medföra fara för människors hälsa och säkerhet.

Trafikverket begär nu att länsstyrelsen ska upphäva bygglovet.

Tjänstemännen ville avslå

Stadsbyggnadskontoret föreslog från början att bygglovsansökan för skylten skulle avslås. Skälet var främst risken för prejudikat om policyn från 2013 inte följdes.

– Det kan på sikt leda till att reklamskyltar dominerar Hässleholms stadsbild, skrev planchefen Robert Samuelsson i ett tjänsteutlåtande.

Enligt skyltpolicyn får en skylt inte vara högre än den på fastigheten högsta tillåtna byggnadshöjden, i det aktuella fallet tolv meter.

Stadsbyggnadskontoret kontaktade företaget Buffin Real Estate Sweden AB, som ansökt om bygglovet för Biltema, och föreslog att skyltens höjd skulle minska. Eftersom placeringen skulle bli cirka fem meter lägre än Vankivavägens nivå skulle en höjd på 17 meter kunna godkännas. Då hade skylten fortfarande inte sett högre ut än högsta tillåtna byggnad i området. Företaget tackade dock nej.

Det finns en annan skylt i kommunen som avviker från policyn, McDonalds reklamskylt som är 22 meter hög. Den sattes dock upp innan policyn antogs.

Skulle synas från 21:an

McDonaldsskylten bidrog till att samtliga ledamöter i byggnadsnämnden röstade för att bevilja bygglovet, trots tjänstemännens avrådan. Men den främsta anledningen var ambitionen att få Biltema att etablera sig i stan.

– De vill veta att skylten är klar innan de söker bygglov. Det här är en så viktig etablering för Hässleholm att vi kan göra avkall på policyn, sa ordförande Leif Nilsson (S) då.

Han förklarade att Biltema vill ha skylten så hög för att den ska synas från riksväg 21.

En policy är inte juridiskt bindande.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se