logga-ligg-tjock

Almaån i fara vid nytt handelsområde

Almaån i fara vid nytt handelsområde

Förorenat dagvatten från handelsområdet Entré Hässleholm och bostadsområdet på norra delen av T4-området kan hota Almaån och dess fridlysta tjockskaliga målarmusslor och flodpärlmusslor.

Miljönämnden kräver nu att åtgärder vidtas. Dessutom behöver ytterligare prover tas på grund av misstänkta markföroreningar från den militära tiden.

Miljönämnden har synpunkter på planförslaget för fastigheterna som nu är ute på samråd. Den södra delen, Intendenten 3, planläggs för bostäder och skolor och den norra delen, Magasinet 1, för handel, icke störande verksamheter och kontor.

Planförslaget omfattar egentligen två fastigheter, handelsområdet vid Vankivavägen och bostäder och skola i sydvästra delen av området.
Planförslaget omfattar egentligen två fastigheter, handelsområdet vid Vankivavägen och bostäder och skola i sydvästra delen av området.

Enligt miljöchef Sven-Inge Svensson måste dagvattenhanteringen få större utrymme både inom handelsområdet, där bland annat Biltema vill etablera sig, och inom bostadsområdet.

– Antingen får nog dagvattnet pumpas upp eller så får man bygga mindre vid ån, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Den planerade exploateringen med fastigheter och parkeringsplatser lämnar inte mycket utrymme för dagvattnet och Almaån rinner alldeles intill. Miljönämnden konstaterar att risken är stor att dagvattnet bräddar betydligt mer än vad som är acceptabelt.

– Den tjockskaliga målarmusslan är Natura 2 000-skyddad och det får absolut inte komma oljeföroreningar eller liknande i vattnet, säger Svensson.

Miljönämnden skriver att dagvattnet bör genomgå någon form av rening. Bland förslagen till lösningar finns en dagvattendamm och oljeavskiljare på större parkeringsytor. Stadsbyggnadskontorets förslag om biodiken och gröna tak är bra, enligt miljönämnden, men räcker inte.

Nämnden vänder sig emot stadsbyggnadskontorets formuleringar om att planförslaget inte skulle påverka miljökvalitetsnormerna för ytvatten på ett negativt sätt.

– Det går inte heller att säkert säga att det inte finns någon risk för markföroreningar i detta tidigare militära område, skriver miljönämnden i sitt yttrande.

Miljönämnden vill i första hand att planförslaget ska omarbetas så att det omfattar hela området ner till Almaån, väster om Magasinet 1, eftersom det påverkar miljön hela vägen.

Enligt miljönämnden har förekomsten av föroreningar i marken inte utretts tillräckligt. Därför kan man inte skriva som det står i planförslaget: ”Utifrån tidigare utredningar bedöms inte risk för markföroreningar finnas”.

Militären hade bland annat verkstad, drivmedelscentral, smörjhall, skjutbana och uppställningsplats för fordon här.

Oljeföroreningar har tidigare hittats där bostäder och skola nu planeras. Efter en utredning 2003 fylldes marken i området upp två meter med massor från annat håll som ska ha varit tillräckligt rena. Dock var marken under förorenad och vid en kompletterande undersökning 2013 misstänktes föroreningar eftersom jorden ”visade sig vara både missfärgad och lukta petroleum”.

På det stora tilltänkta handelsområdet har bara ett markprov skickats för analys. Där vill miljönämnden ha ytterligare undersökningar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se