torsjö live

Linnéskolan center för nyanlända elever

Linnéskolan center för nyanlända elever

Linnéskolan har utrymmen över och ska nu bli central mottagningsenhet för mottagande av nyanlända barn och elever. Foto: Berit Önell
Linnéskolan har utrymmen över och ska nu bli central mottagningsenhet för mottagande av nyanlända barn och elever. Foto: Berit Önell

Linnéskolan blir en central enhet för mottagande av nyanlända barn och elever. Innan de slussas ut till olika skolor och förskolor ska deras kunskaper, språkförmåga, hälsa och behov av vaccination kartläggas här. Men Linnéskolan kan inte tas i bruk förrän nästa höst och verksamheten behöver komma igång senast i januari. Därför måste andra lokaler användas i början, troligen Kyrkskolan och Parkvillans fritidshem på Åkaregatan plus viss ambulerande verksamhet.

En kompetenspool för modersmålsstöd i förskolan och studiehandledning på modersmål i skolan inrättas samtidigt.

Barn- och utbildningsnämnden fattade båda besluten vid sitt sammanträde på torsdagen.

Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Foto: Urban Önell
Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell

– Det är två ärenden som ska underlätta så att vi kan ta emot barnen så bra det bara går, säger nämndens ordförande Joachim Fors (S).

På mottagningsenheten behövs cirka sju tjänster och kostnaden beräknas till cirka 3,4 miljoner kronor per år plus transporter, totalt 4,9 miljoner kronor. Personalen ska bestå av skolsköterska, studievägledare, tolk, lärare och förskollärare samt administratör och arbetsledare.

Bakgrunden är det kraftigt ökande mottagandet av asylsökande barnfamiljer och ensamkommande flyktingbarn. Enligt beslutsunderlaget tog skolorna i Hässleholms kommun under förra läsåret emot 409 nyanlända elever i åldern 6-19 år. Då inräknas inte förskolebarn.  Hur många det blir detta läsåret är okänt, men trycket ökar hela tiden.

Vill ha likvärdiga förutsättningar

Idag kan eleverna stå och knacka på skolans port utan att någonting är förberett för dem. Lärare och rektorer är överbelastade och har svårt att planera. Skolsköterskorna hinner varken med att hålla hälsosamtal eller vaccinera alla. Ingen har överblick över hur många nyanlända barn och elever som tas emot i skolverksamheterna.

– Vi vill styra om till en central mottagningsenhet så att förutsättningarna blir likvärdiga för alla som flyttar in från utlandet, säger Mikael Koenen (FP), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Mottagningsenheten ska alltså inte bara ta emot asylsökande utan även barn till arbetskraftinvandrare med flera. Dessutom ska föräldrarna få information om skolan och förskolan.

Totalt sju rum

Hur många elever som kan tas emot samtidigt är inte beräknat. Lokalbehovet bedöms i beslutsunderlaget vara två rum för undervisning, två rum för samtal, ett rum för skolsköterska, ett samlingsrum som även kan användas för barnaktiviteter och ett kontor med plats för fyra personer, totalt sju rum. Hur stora utrymmen som finns lediga på Linnéskolan och för hur lång tid är oklart. Men bedömningen är att det tar flera år innan skolan behöver alla sina lokaler.

– Elevantalet kan ändras på grund av att vi ändrar indelningen av upptagningsområden, säger skolchef Eva Andersson.

Tanken är att barnen och eleverna ska vistas på enheten i upp till tre veckor.

Den provisoriska lösningen fram till hösten 2016 innebär att Parkvillans fritidshem används på förmiddagar och att personalen ambulerar på eftermiddagar. På Kyrkskolan finns ett par mindre rum som kan användas som personalens arbetsrum. Skolsköterskemottagning kan användas tre dagar per vecka.

Enligt beslutsunderlaget ska organisationen vara flexibel och ”kontinuerligt anpassa verksamhetsvolymen efter inflödet till kommunen av från utlandet inflyttade barn och elever”.

Pool säkrar kompetens

Kompetenspoolen är kostnadsberäknad till 722 000 kronor plus personalens lön som ligger på respektive rektorsområde som anlitar tjänsten. Projektet gäller främst rekrytering och utbildning av studiehandledare.

Eva Andersson förklarar att det handlar om att klara skollagens krav på modersmålsstöd i förskolan och rätten till studiehandledning på modersmål.

– Det är ett samarbete mellan oss, arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen, berättar hon.

Språkkunnig personal ska anställas för att ska stötta i undervisningen vid behov.

– På det här sättet får vi en möjlighet att säkra kompetenser som vi har svårt att få tag i, säger Eva Andersson.

Kostnaderna för både poolen och mottagningsenheten tas av statliga bidrag för mottagande av asylsökande.

SD deltog inte

Sverigedemokraterna avstod från att delta i barn- och utbildningsnämndens beslut om mottagningsenheten med motiveringen att om partiets politik hade anammats hade problemen inte funnits.

– Förslaget med ett initialt centralt mottagande på Linnéskolan är en ren nödåtgärd då dagens mottagande krackelerat, skriver ledamoten Camilla Nordström i en protokollsanteckning.

Hon hävdar att kommunens olika verksamheter nu är så hårt belastade av invandringen att övriga arbetsuppgifter blir kraftigt åsidosatta.

Hon deltog inte heller i beslutet om kompetenspoolen. I en protokollsanteckning i det ärendet förklarar hon att SD vill ”avskaffa den skattefinansierade modersmålsundervisningen och istället satsa dessa pengar på svenskundervisning”.

– Vill man lära sig sitt modermål får familjen bekosta det på egen hand, skriver hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se