torsjö live vers2

Brev till kommunstyrelse om paviljongen

Brev till kommunstyrelse om paviljongen

Alla ledamöter i Hässleholms kommunstyrelse, inklusive ersättarna, får i dagarna brev med en påminnelse om en del av det som står skrivet i förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad 2030. Syftet är att stämma till eftertanke om att flytten eller rivningen av musikpaviljongen och byggplanerna i Officersparken kan stå i strid mot flera av målsättningarna i den fördjupade översiktsplanen.

De skickar nu brev till kommunstyrelsens ledamöter för att stämma till eftertanke inför sammanträdet på onsdag, från vänster Leif Henningsson, Evert Storm och Peter Alf. Foto: Berit Önell
De skickar nu brev till kommunstyrelsens ledamöter för att stämma till eftertanke inför sammanträdet på onsdag, från vänster Leif Henningsson, Evert Storm och Peter Alf. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. Foto: Berit Önell

´´Musikpaviljongens fan club” med Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf i täten, hoppas att ledamöterna ska ta till sig budskapet inför kommunstyrelsens sammanträde på onsdag då det är dags för nästa steg i behandlingen av motionen om att ändra detaljplanen för att bevara Officersparken och musikpaviljongen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har redan föreslagit avslag på motionen som lämnats in av Håkan Spångberg (SD).  Den 25 januari avgörs frågan i kommunfullmäktige.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det står tydligt i förslaget till fördjupad översiktsplan att det inte ska bebyggas i grönområden och parker. Vi ville skicka något till ledamöterna var och en personligen och påtala att de går emot sitt eget beslut om det byggs i Officersparken, säger Evert Storm.

I brevet finns kopior av några utvalda sidor i översiktsplanen. På sidan 3 skriver styrgruppen att dokumentet tar sikte på en framtid längre bort i tiden, men samtidigt ska vara ´´den karta vi navigerar efter, i både små och stora beslut, kring mark- och vattenanvändning redan idag”. Styrgruppen består av kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S), kommunalråden Mats Sturesson (C ) och Pär Palmgren (M) samt byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S), förste vice ordförande Hans-Göran Hansson(MP) och andre vice ordförande Richard Bernsheim (M).

På sidan 68 finns temat kulturmiljö. Regementsmiljöerna pekas ut som miljöer med stort kulturhistoriskt värde. De stora infartsvägarna, bland annat Vankivavägen vid Officersparken omnämns som stadens entréer som är besökarens första kontakt med staden och ska uppvisa en positiv bild. De ska vara ´´välordnade och vackra platser som visar upp vad kommunen och staden står för genom utformningen av gaturummet där konst, planteringar, natur och informationsskyltar förmedlar vår särprägel”.

På sidan 82 betonas under rubriken Grönstruktur att tillgången till parker och grönområden är mycket viktig inom den centrala staden: ´´Befintliga parker får inte byggas igen…”

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se