torsjö live

Stopp för lagning av slamtorkbäddarna

Stopp för lagning av slamtorkbäddarna

Det kommunala bolaget Hässleholms vatten har stoppat sin påbörjade lagning av slamtorkbäddarna bakom reningsverket, där avloppsslam med tungmetaller kunde läcka ut i naturen, i väntan på direktiv från miljökontoret. Frågan har behandlats i bolagsstyrelsen som också fattat beslut om ny vd efter Henrik Brink. I januari tillträder Björn Ericson, som lämnar en tjänst som chef för vatten- och avloppsenheten i Simrishamns kommun.

Den provisoriska lagningen av asfalten i slamtorkbäddarna har nu stoppats.
Den provisoriska lagningen av asfalten i slamtorkbäddarna bakom reningsverket har nu stoppats.

Frilagt har tidigare berättat om de läckande slamtorkbäddarna som, enligt reningsverkets tillstånd från 1973, enbart skulle användas som tillfälligt upplag för slam. Därefter omnämns de varken i tillstånd, villkor eller besiktningsprotokoll. Någon provtagning eller dokumentation av vad som släpps ut och av vem har inte förekommit. Miljökontoret har på över 40 år inte haft några synpunkter.

Men i slutet på oktober kom en anmälan om misstänkt läckage och en vikarierande inspektör började ställa frågor till Hässleholms vatten. Därefter tömdes slamtorkbäddarna snabbt och 164,5 ton oidentifierat slam lämnades till Hässleholm Miljö i Vankiva – som inte heller tog några prover. Hässleholms vatten började också gräva bort jord bakom bäddarna, där ingen avgränsning mot naturen fanns, och laga den trasiga asfalten i bäddarnas bottnas. Enligt bolagets svar till miljökontoret var bäddarna ändå täta.

Frilagts egna prover på jord strax bakom bäddarna visade dock höga halter av tungmetaller, främst koppar och zink. Även halterna av bly, kadmium och PAH var förhöjda.

Före en vecka sedan besökte Per Fribing, den miljöinspektör som normalt ansvarar för tillsynen av Hässleholms vatten, reningsverket, träffade Henrik Brink och inspekterade slamtorkbäddarna. Därefter har något beslut inte fattats om eventuella krav på åtgärder.

– Vi ska agera, meddelar miljöchef Sven-Inge Svensson kort via sms till Frilagt.

Hässleholms vatten avbeställde redan före Fribings besök den fortsatta renoveringen av slamtorkbäddarna som planerats.

Hoppas på godkännande

– Vi väntar nu på svar från honom. Innan vi gör något mer vill vi att miljökontoret ska lämna sina synpunkter, säger Henrik Brink till Frilagt.

Han hoppas på ett godkännande för de planerade åtgärderna innan vintern kommer på allvar.

– Vi tycker att vi har en bra lösning, men vill ha ett godkännande, säger han.

Planen är att rama in bäddarna med nya kanter på alla fyra sidor och asfaltera både dem och bottnarna med så kallad asfaltbetong som ska vara tät. Även slamplattan intill, där slambilarna kör in, ska ramas in och få en infart med motlut.

På sikt planeras förnyelse och upphöjning av bäddarna i samband med invallning av reningsverket. Det kan dock ta några år eftersom olika tillstånd krävs för invallningen.

400 000 kronor avsatta

Bolagsstyrelsen har beslutat att avsätta 400 000 kronor till den akuta upprustningen av slamtorkbäddarna.

I väntan på att bäddarna ska gå att använda igen hänvisas slambilarna till avfallsanläggningen i Vankiva.

– Det är rätt så besvärligt. Men vi försöker skicka så mycket som möjligt till reningsverket. Ett problem är annars att slambilarna ofta kommer utanför ordinarie arbetstid. Då får chauffören ta med slammet hem i spolbilen och köra till Vankiva nästa dag om de inte hinner samma dag. De är inte så glada i Vankiva heller eftersom slammet är för blött. Men jag ser att de har kört dit, för vi har fått faktura, berättar Brink.

Så här såg slamtorkbäddarna ut för ungefär två månader sedan. 164,5 ton slam tömdes häromveckan ur slamtorkbäddarna, sådant som bedömts för smutsigt för reningsverket.
Så här såg slamtorkbäddarna ut för ungefär två månader sedan. 164,5 ton slam tömdes häromveckan ur dem, sådant som bedömts för smutsigt för reningsverket.

Han förklarar att andra lösningar än slamtorkbäddar har diskuterats och även behovet av att inhägna området och ha bättre dokumentation och kontroll av slammet.

– Men det är inte rätt använda pengar om vi gör för mycket nu och sedan måste göra om arbetet om några år, säger han.

Vassen till Vankiva

Den hög med vass med mera som låg närmare Hovdalavägen har också körts till avfallsanläggningen i Vankiva.

– Tidigare hade vi planer på att själva använda den till växtnäring. Vi får ju betala för att lämna den i Vankiva, men nu har vi bestämt att skicka iväg den. Det har inte varit något ärende för miljökontoret, förklarar Brink som inte vet hur länge högen legat på platsen.

Enligt Brink kommer det mesta av vassen från Magle våtmark och dagvattendammarna. Så vitt han vet har det inte varit några synpunkter på detta upplag heller vid besiktningarna.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
8/11 Reningsverket släpper avloppsslam i naturen
9/11 Vem som släpper ut vad dokumenteras inte
13/11 Slambäddar bara för tillfälligt bruk i 40 år
26/11 Möjliga bevis för miljöbrott grävs bort
8/12 Tungmetaller i jord bakom slamtorkbäddar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se