torsjö live vers2

Tungmetaller i jord vid slamtorkbäddar

Tungmetaller i jord vid slamtorkbäddar

Här grävs jord bort Till höger, bakom bäddarna, gjordes Frilagts provtagning. Foto: Berit Önell
Här grävs jord bort. Till höger, bakom bäddarna, visade Frilagts provtagning höga halter av tungmetaller, främst zink och koppar. Foto: Berit Önell

Marken bakom de läckande slamtorkbäddarna vid reningsverket i Hässleholm innehåller höga halter av tungmetaller. Det visar Frilagts markprover.

Miljökontoret har ännu inte beslutat om någon provtagning. Miljöinspektör Per Fribing, som under lång tid ansvarat för tillsynen av reningsverket, medger nu att han inte ifrågasatt hanteringen, trots att han varit medveten om att bara en låg jordvall avgränsat baksidan av bäddarna.

Så här såg slamtorkbäddarna ut för ungefär två månader sedan. 164,5 ton slam tömdes häromveckan ur slamtorkbäddarna, sådant som bedömts för smutsigt för reningsverket.
Så här såg slamtorkbäddarna ut för ungefär två månader sedan. 164,5 ton slam kördes sedan till Vankiva, sådant som bedömts för smutsigt för reningsverket.

Miljöskandalerna kring reningsverket i Hässleholm fortsätter. Miljöåklagaren Lars Magnusson har börjat arbeta med förundersökningen om de förorenade järnvägsmassorna som Frilagt avslöjade i maj. Hässleholms vatten misstänks där både för miljöbrott och otillåten miljöverksamhet, Trafikverket för miljöbrott.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljökontoret gjorde sig ingen brådska med att undersöka järnvägsmassorna och inte heller med att åtalsanmäla. Nu finns risk att Hässleholms vatten hinner gräva bort de läckande slamtorkbäddarna och jordvallarna intill dem innan miljökontoret agerar.

Men i förra veckan syntes miljöchef Sven-Inge Svensson i SVT:s Sydnytt där han, filmad på platsen där järnvägsmassorna låg, anklagade polisen för att vara en ”flaskhals” och inte ta miljöbrott på allvar.

Lars Magnusson är lite upprörd över detta. Han menar att det snarare är Svensson som förhalat ärendena i Hässleholm.

– Lite så, tycker jag, säger han.

Han förklarar att det också kan ta mycket tid att utreda misstankar som inte leder till åtal.

– Vi kan alltid förbättra effektiviteten. Men ibland anmäler miljöförvaltningarna saker som inte är brott. De kanske inte ska lägga så mycket energi på sådant och åtminstone inte begära överprövning, säger han.

Slamtömningsbilarna tömde sitt innehåll rätt ner i de öppna bäddarna bakom reningsverket.
Slamtömningsbilarna tömde sitt innehåll rätt ner i de öppna bäddarna bakom reningsverket.

Frilagt avslöjade den 8 november att avloppsslam läckte ut i naturen via slamtorkbäddarna som var otäta både bakåt och nedåt. Här skulle slambilarna tömma sådant som är för förorenat eller innehåller för stora partiklar för att reningsverket ska kunna ta emot det. Vad som släppts ut i bäddarna och av vem har inte dokumenterats. Slambilarna har kunnat köra in och tömma sin last utan att ens anmäla sig hos personalen på reningsverket.

Efter en anmälan och besök av vikarierande miljöinspektör, som krävde en förklaring senast den 18 november, tömde kommunala bolaget Hässleholms vatten bäddarna och körde slammet till deponi på Hässleholm Miljös avfallsanläggning i Vankiva. Någon provtagning gjordes inte, varken av Hässleholms vatten eller Hässleholm Miljö.

Verksamheten tycks genom åren ha skett i skymundan och nämns inte i de periodiska besiktningarna av reningsverket som görs av ett fristående konsultföretag.

Några miljövillkor för slamtorkbäddarna finns inte heller. I reningsverkets tillstånd från 1973 nämns i förbigående att de ”kommer vid behov att användas för tillfällig uppläggning av slam”.

Asfalten i slamtorkbäddarna har nu lagats provisoriskt.
Asfalten i slamtorkbäddarna har nu lagats provisoriskt.

Uppläggningen verkar dock ha skett kontinuerligt och behovet av att få igång verksamheten igen är nu uppenbarligen stort. Under förra veckan asfalterades trasiga delar av bottnarna och en del av de murade kanterna togs bort, enligt Hässleholms vattens vd Henrik Brink för att ersättas av nya och tätare kanter.

Miljöchef Sven-Inge Svensson ansåg inte att det var någon brådska att inspektera platsen närmare eftersom det inte var ”något akut pågående miljöbrott”. För övrigt ville han inte uttala sig eftersom ordinarie inspektör, Per Fribing, var på semester. När han kom tillbaka hann Svensson inte prata med honom innan han efter några dagar blev sjukskriven.

Jordvallen bakom bäddarna och en del ytterligare jord har nu grävts bort, utan att kontrolleras. Därmed har en del material som skulle kunna användas som bevis för att miljöbrott begåtts undanröjts. Därför tog Frilagt ännu en gång egna prover och skickade dem för analys på ett ackrediterat laboratorium.

I fredags besökte Per Fribing reningsverket och träffade Henrik Brink, drygt två veckor efter Hässleholms vattens svar till miljökontoret, där bäddarna påstods vara täta. Vad de kom fram till vill Fribing inte avslöja, inte heller vilka eventuella åtgärder som nu kan vara aktuella.

– Jag ska diskutera mina iakttagelser med Sven-Inge Svensson, säger han till Frilagt på måndagen.

Svensson var dock upptagen i möten hela dagen, så det kan tidigast bli under tisdagen.

Har slamtorkbäddarna varit med i din tillsyn av reningsverket och har du godkänt dem?

– Godkänt och godkänt. Jag har inte kunnat konstatera något utläckage. Vi har inte heller ställt några krav, förutom att det finns en provpunkt i bäcken strax nedanför bäddarna. Det borde visa sig där om det läckte ut något, säger Per Fribing.

Han hävdar att han inte funnit anledning att ifrågasätta hanteringen vid slamtorkbäddarna.

Regnvattnet har samlats i bakre delen av bäddarna.
Regnvattnet har samlats i bakre delen av bäddarna.

Han hävdar, liksom Brink, att bäddarna lutar inåt. När bäddarna nu är tömda syns det dock tydligt att regnvatten samlas i bakre delen.

Fribing håller också med Brink om att den lilla vallen i bakre delen utgör ett skydd mot utläckage, trots att den bara består av genomsläpplig matjord.

– Vallen var någon decimeter hög och mellan en och en och en halv meter bred. Den blev väl också tätare efter ett tag. Dessutom var det inget vattentryck mot vallen, utan mot mitten av plattan.

Ska ni inte ta prover för att se om det läckt ut några föroreningar?

– Jag får diskutera det med Sven-Inge, säger Fribing.

När han får information om Frilagts provtagning medger han att ett visst läckage verkar ha skett.

Frilagts markprover från den 21 november visar höga halter koppar och zink, men även påverkan av kadmium, bly och PAH.

Halten koppar i jorden bakom bäddarna är, enligt provet 220 mg per kilo, vilket är över Naturvårdsverkets rikvärden för mindre känslig markanvändning (mkm) som ligger på 200. Zink ligger på 470 vilket är strax under mkm (500).

För kadmium, bly och PAH-H är halterna inte lika höga, men över känslig markanvändning, km. Jorden under en bädd, där asfalten grävts bort, visade på halter under km utom för PAH-H.

Under förra veckan började Hässleholms vatten också köra iväg en stor vall av vass med mera som ligger en bit från slamtorkbäddarna, närmare Hovdalavägen. Denna ligger direkt på marken och under vassen finns något svart som även det ser ut som slam. Men Per Fribing tror att det är kompost.

– Det ska till kompost på Vankivatippen, säger han.

Vassen ska ha klippts i Magle våtmark. Fribing tror inte att den ingår i tillsynen av reningsverket, men medger att den innebär risk för näringsläckage.

– Jag får diskutera den också med Sven-Inge, säger han.

Frilagt sökte under måndagen både Sven-Inge Svensson och Henrik Brink.

Berit Önell

Vasshögen nära Hovdalavägen körs nu till kompost på avfallsanläggningen i Vankiva. Men under vassen ligger något som ser ut som svart slam.
Vasshögen nära Hovdalavägen körs nu till kompost på avfallsanläggningen i Vankiva. Men under vassen ligger något som ser ut som svart slam.

Läs tidigare artiklar i ämnet:
8/11 Reningsverket släpper avloppsslam i naturen
9/11 Vem som släpper ut vad dokumenteras inte
13/11 Slambäddar bara för tillfälligt bruk i 40 år
26/11 Möjliga bevis för miljöbrott grävs bort

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se