torsjö live vers2

JO-kritik för bristande motivering av beslut

JO-kritik för bristande motivering av beslut

JO kritiserar kommunstyrelsen i Hässleholm för bristfällig motivering av ett beslut att neka Bengt Nilsson i Vinslöv parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I beslutet framgick varken vilka föreskrifter som tillämpats eller vad som hade krävts för att få parkeringstillståndet.

– Under dessa förhållanden har det varit omöjligt för honom att avgöra varför kommunstyrelsen inte beviljade hans ansökan, skriver Justitieombudsmannen i sitt beslut.

Rullstolsburne Bengt Nilsson har tidigare haft parkeringstillstånd som förare, men ansökte nu som passagerare eftersom han inte längre tycker att han klarar att köra själv.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det var kommunens tekniska utskott som fattade det mycket kortfattade beslutet. Motiveringen löd: ”Beslutet grundar sig på läkarintyget som ingår i ansökan. Beslutet är fattat med utgångspunkt från Transportstyrelsens gällande bedömningsgrunder”.

Ska uttrycka sig begripligt

JO betonar att enligt förvaltningslagen ska en myndighet, när den avgör ett ärende som avser myndighetsutövning mot en enskild, ange skälen till beslutet. Myndigheter ska också sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt.

– Beslutsmotiveringen ska vara tydlig. Ett grundläggande krav är att myndigheterna i sina beslut anger vilka föreskrifter de tillämpat, skriver JO.

Dessutom är det värdefullt för den enskilde att få en upplysning om föreskriftens innehåll för att kunna jämföra med sitt eget fall.

Ska gå att utläsa vad som avgjorde

– Att motiveringen enbart består av en redovisning av tillämpliga föreskrifter är därför sällan tillräckligt. Av beslutet ska det gå att läsa ut vad som har varit avgörande för utgången i det enskilda fallet, skriver JO.

I det aktuella fallet är tillämplig bestämmelse trafikförordningen, vilket inte heller framgår av beslutet. Enligt förordningen är förutsättningen för parkeringstillståndet att personen har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

– Av kommunstyrelsens beslut framgår inte om kommunstyrelsen bedömde att Bengt Nilsson hade ett varaktigt funktionshinder och, i så fall, varför kommunstyrelsen inte ansåg att han hade väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, konstaterar JO.

Bengt Nilsson tycker att JO:s svar är bra.

– Jag tolkar det som en väldigt viktig vägledning av JO om hur ett svar på en ansökan om parkeringstillstånd ska utformas. Det ska vara begripligt och det ska framgå varför ett avslag beslutats och vad som krävs för att ansökan ska beviljas, säger han.

JO uttalar sig inte om huruvida kommunstyrelsens beslut är riktigt i sak.

Rutinerna har ändrats

När JO inlett sin utredning uppmanades kommunen att yttra sig. I sitt remissvar medgav kommunen då att beslutsmotiveringen inte uppfyller lagens krav.

– Skälen är allmängiltiga och det går inte att utläsa varför just hans ansökan har avslagits, skriver kommunen och meddelar att rutinerna för formulering av avslagsbeslut nu har ändrats så att det är tydligt vilka omständigheter som varit avgörande för ställningstagandet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se