torsjö live vers2

Räknar på att riva eller flytta paviljongen

Räknar på att riva eller flytta paviljongen

Musikpaviljongens öde kan avgöras vid måndagens kommunfullmäktige. Foto: Berit Önell
Musikpaviljongens öde kan avgöras vid måndagens kommunfullmäktige. Foto: Berit Önell

Kommunen kan riva musikpaviljongen utan att bygga upp den igen. Mark- och exploateringschef Jakob Ruter anser att det är förenligt med detaljplanen. Men länsstyrelsens jurist har en annan uppfattning.

Spänningen stiger inför måndagens fullmäktige. Liberalerna vill ha återremiss av SD-motionen om ändring av detaljplanen, vilket bara skulle kräva en tredjedel av rösterna. Syftet skulle vara att hinna hitta annan tomtmark åt Jacob Karlsson. Men Karlsson är inte intresserad.

Fullmäktigeledamoten och advokaten Lars Johnsson (M) funderar på om köpeavtalet med Jakob Karlsson kan sägas upp om paviljongen inte går att flytta utan att den blir förstörd. Foto: urban Önell
Fullmäktigeledamoten och advokaten Lars Johnsson (M) funderar på om köpeavtalet med Jakob Karlsson kan sägas upp om paviljongen inte går att flytta utan att bli förstörd. Foto: Urban Önell

Helena Karlsson på Kafé Verum lämnade på torsdagen in ytterligare namnunderskrifter för paviljongens bevarande till kommunen. 3 114 personer har nu skrivit under.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Moderate fullmäktigeledamoten och advokaten Lars Johnsson begärde på torsdagen att få kommunens underlag till kostnadsberäkningen för att flytta paviljongen.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter svarar honom via mejl att kostnaden beror mycket på hur grunden och omkringliggande markbeläggning ska gestaltas och eftersom detta inte är bestämt ännu finns stor osäkerhet i siffrorna.

Han berättar att en preliminär uppskattning för flytten är 1 050 000 kronor. Om byggnaden inte klarar en flytt finns en preliminär kostnadsuppskattning för nybyggnation om cirka 700 000 kronor.

– Att bara riva byggnaden och inte ersätta den är också möjligt enligt detaljplanen, men knappast politiskt gångbart gissar jag. I så fall är kostnaden några tiotusentals kronor, skriver Ruter.

Han poängterar också att det inte finns några fastställda regler för att ett exploateringsprojekt ska gå med vinst, förlust eller plus minus noll.

– Med detta sagt kan alltså projektet gå med vinst eller förlust beroende på politiska ambitioner, förklarar han.

Frilagt talade dock redan i somras med Leif Nyberin, chef för länsstyrelsens rättsenhet, som förklarade att en rivning av paviljongen, med eller utan att en ny byggs upp, skulle strida mot detaljplanen och därmed vara olagligt. Att bygga en annan paviljong är inte detsamma som att flytta den ursprungliga för att bevara den.

Om det inte går att flytta paviljongen utan att den blir förstörd, finns två vägar att gå.

– Antingen får de ändra detaljplanen så att paviljongen får rivas eller så att bostadshusen inte får byggas, förklarade Leif Nyberin.

Att kommunen skulle riva paviljongen var inte heller vad Jakob Ruter meddelade länsstyrelsen inför beslutet om byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen bedömde då, utifrån Ruters uppgifter, att byggnaden skulle bevaras genom att flyttas.

Lars Johnsson är förvånad över svaret från Jakob Ruter, inte bara för att flytten kostar mer än köpeskillingen.

– Planen säger ju att den ska flyttas. Vi tappar det kulturhistoriska värdet om vi river paviljongen och bygger en annan, säger han.

Han antar att om det inte går att flytta paviljongen kan det vara ett skäl att säga upp köpeavtalet med Karlsson.

Patrik Jönsson (SD) krävde flera gånger under budgetfullmäktige S-styrets avgång. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD). Foto: Urban Önell

– Ett villkor för köpet är ju att den ska flyttas, säger han.

Han ser flera skäl till att återremiss kan vara ett alternativ vid fullmäktige på måndag.

Motionen, skriven av Patrik Jönsson och Håkan Spångberg, föreslår att detaljplanen ändras så att bostadsbyggande förbjuds i Officersparken och musikpaviljongen bevaras på sin nuvarande plats. När frågan behandlades i kommunstyrelsen röstade den rödgröna kommunledningen mangrant för avslag medan SD och FV vill att motionen skulle antas. Den borgerliga alliansen med M, KD och L lade ner sina röster.

Allianspartierna har fortfarande inte bestämt sig.

De borgerliga allianspartierna är inte så eniga inför motionen om musikpaviljongen som de var inför budgeten i höstas. Foto: Berit Önell
De borgerliga allianspartierna verkar inte lika eniga inför motionen om musikpaviljongen som de var inför budgeten i höstas, från vänster Robin Gustavsson, Pär Palmgren och Karl-Gustav Boo. Foto: Berit Önell

– Vår uppfattning inom Liberalerna är att vi vill ha kvar paviljongen. Det gick vi ut med ganska tidigt och det står vi fast vid, säger Karl-Gustav Boo.

Men i första hand vill de söka en alternativ lösning.

– Vi vill diskutera med byggbolaget och hitta en överenskommelse så att alla blir nöjda. Det borde vara intressant även för byggherren om det finns en likvärdig plats att bygga på i tätorten, säger han.

Han förklarar att om det inte blir återremiss kommer L att rösta för motionen.

– Det skulle vara tråkigt om parken offrades. Den är en del av vår kulturhistoria. Enligt den information jag fått är det mycket svårt att flytta en sådan byggnad. Det finns ju ett stort tryck från allmänheten också, säger han.

För en återremiss behövs bara 21 av de 61 rösterna, för ett ja till motionen krävs 31.

Frågan är då hur de andra partierna ställer sig.

Kristdemokraterna kommer att bestämma sig först under fullmäktigemötet.

– Var och en av våra ledamöter har rätt att rösta efter eget samvete, men vi har sagt att vi ska avvakta debatten och lyssna av de olika argumenten, säger Robin Gustavsson.

Han utesluter inte att slutsatsen blir att han och de andra tre ledamöterna då kan rösta för en återremiss.

– Det är mycket möjligt att vi kan tänka oss. Men det är ingen mening med det om det bara innebär att vi förlänger processen, säger han.

Han anser att det är viktigt att kommunens politiker visar trovärdighet mot företag och fastighetsägare som vill bygga.

– Vi kan inte ändra oss för mycket, vi måste hålla en linje där vi fullföljer fattade beslut. Samtidigt finns det en stark opinion här som vi också ska lyssna på. Frågan är om det finns ett särintresse som är viktigare än att vi har en linje gentemot företagen, säger Gustavsson.

En sak som han skulle vilja veta innan han bestämmer sig i frågan är kostnaden för att flytta paviljongen.

– Går den att flytta eller ska den rivas och kanske byggas upp igen? Det hade varit bra att föra den diskussionen tidigare, säger han.

Han betonar att om motionen avslås finns ändå handlingsfrihet att arbeta på olika förslag därefter.

Moderaterna har inte heller bestämt sig.

– Det finns ett skäl till det. Men det behåller vi för oss själva tills på måndag, säger Pär Palmgren.

Han förklarar dock att hans stalltips är att motionen kommer att avslås, vilket troligen betyder att Moderaterna i alla fall inte är eniga om att rösta ja till den.

Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell
Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

För en återremiss räcker det dock med stöd från SD och FV med sina 16 mandat, L med tre och ytterligare två ledamöter från M eller KD, såvida inte någon från de rödgröna går emot partipiskan.

– Alla våra fyra partier står bakom förslaget att avslå motionen. Vi är eniga om att följa de tidigare fattade besluten, säger kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C ).

Jacob Karlsson är inte intresserad av att släppa Officersparken även om han får bygga sitt femvåningshus någon annanstans.

– Nej, det är absolut inte intressant, säger han i dagens Kristianstadsbladet.

Han hävdar där också att det är ett lagbrott att riva upp detaljplanen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se