torsjö live

Alla måste vara lika inför lagen

Alla måste vara lika inför lagen

Ronny LarssonEn omfattande skatteflykt har under lång tid ägt rum i vårt land. Väl känd men påstått svåråtkomlig på grund av rådande banksekretess i olika länder.
Frågan togs upp i ”Uppdrag granskning” säsong 16 – avsnitt 7. Vi får föga förvånande veta att politiker, godsherrar och näringslivstoppar undanhållit stora penningsummor från beskattning. Det talas om 7 miljarder i undanhållen skatt varje år sedan lång tid tillbaka.
Nu inträffar det oväntade. Sverige skriver avtal med olika länder där banksekretessen tidigare förhindrat insyn och kontroll. Våra mindre nogräknade politiker, godsherrar och näringslivstoppar riskerar att stå där med rumpan bar. En omtalad lista sägs uppta
9 000 svenskar som undanhållit penningsummor från beskattning. Penningsummor som i vissa fall kan misstänkas vara knutna till brottslig verksamhet.
Det står helt klart att enskilda personer i många fall undanhållit mångmiljonbelopp från beskattning.
Ett lågvattenmärke i granskningen stod en kommunpolitiker för. Denne uppmanades svara på frågan om varför han undanhållit penningsummor från beskattning. Svaret blev att det var så man gjorde och att det i hans fall bara rörde sig om nån miljon!
Bidrog till ett, om än litet, ljus i mörkret gjorde en av de godsherrar till vilka det ställdes frågor i granskningen. Denne hade nämligen, i motsats till andra, kurage nog att svara för sig framför tv-kameran.
Vi noterar att Skatteverket beviljat vad som kan betecknas som amnesti genom så kallade självrättelser. Denna ”amnesti” skulle således infatta vad som kan vara grova skattebrott med tanke på de summor som undanhållits! Skattemyndighetens möjligheter att agera på detta sätt förefaller häpnadsväckande och måste självklart närmare utredas.
Med tanke på vad som ovan sagts, och frågan om allas likhet inför lagen har, som det nu synes, polis och åklagare ett viktigt arbete framför sig. Alldeles bortsett från skattemyndighetens märkliga agerande synes här allvarliga skattebrott systematiskt och under lång tid begåtts. Möjligheten att utreda dessa och väcka åtal synes goda.
Vi erinrar oss skattemyndighetens tidigare nit och de många ärenden myndigheten drivit mot enskilda långt mindre bemedlade än de politiker, godsherrar och näringslivstoppar som ovan nämnts. Dessa ärenden har gällt helt andra belopp än de som framkommit i den granskning vi tagit del av. Skattetillägg har av skattemyndigheten påförts enskilda och företag. Många gånger på tveksamma grunder och med förödande konsekvenser för enskilda och småföretagare. Åklagare har i många fall dessutom sett sig nödsakad att väcka åtal för skattebrott.
Ovan omtalade lista omfattar 9 000 svenskar som tydligen undanhållit stora penningsummor från beskattning. Polis och åklagare tycks således ha ett omfattande arbete framför sig.
Ånyo finns anledning att begrunda Platons ord:
”… om de orättfärdiga vill jag säga även om de klarar sig undan till en början, blir de allra flesta till sist avslöjade och får stå där med skammen. Gamla och ömkliga blir de bespottade av både landsmän och främlingar. De får smaka på påken och de glåpord som kastas efter dem lämpar sig icke för ett bildat öra.”
Ronny Larsson i Kvistalånga 
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se