Gruppen-3a-328x120

Gravt förorenad mark slukar miljoner kronor

Gravt förorenad mark slukar miljoner kronor

Föroreningarna syns i marken och saneringen pågår fortfarande på den cirka 7 000 kvadratmeter stora tomten. Foto: Berit Önell
Föroreningarna syns i marken och saneringen pågår fortfarande på den cirka 7 000 kvadratmeter stora tomten. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommun tvingas bekosta sanering av gravt förorenad mark med fem miljoner kronor och sänka köpeskillingen till en krona för att bli av med fastigheten Lansen 1 där KAABS skrot låg. Det är innebörden i ett avtalsförslag som på tisdag ligger på tekniska nämndens bord.

Trots att det var känt att marken var full av föroreningar köpte kommunen 2002 fastigheten vid Kristianstadsvägen – Löparevägen utan att kräva att säljaren sanerade. Nu försöker kommunen sälja marken till Dahlqvists bil.

Ansvariga politiker är onåbara.

Diverse skräp från den tidigare bilskroten sticker upp ur marken.
Diverse skräp från den tidigare skrotfirman sticker fram ur marken.

Det mesta av saneringen ska nu vara gjord. Men marken är fortfarande delvis svart av oljeföroreningar och skiftar på andra ställen i olika kulörer. Diverse skräp sticker upp överallt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det planerade köpet stoppades i december när provtagningar visade föroreningar av högsta riskklass, FA (farligt avfall). Bland annat uppmättes skyhöga halter av zink och bly. Över 2 000 ton farligt avfall har nu lämnats på avfallsanläggningen i Vankiva.

Många hässleholmare minns skrotfirman KAABS som hade verksamhet på platsen under tiden 1961-1991. Vittnen kan berätta om hur olja, batterisyra med mera rann rätt ut på marken. Några plattor för förvaring av miljöfarligt material fanns inte på den tiden.

1991 köptes fastigheten av Stena Metall som sanerade blyförorenade massor. Skrotverksamheten fortsatte även med nästa ägare, Arne Ekelunds bil 1994-1999. Därefter tog USmark AB över, enligt kommunens handlingar med okänd verksamhet. Detta företag hade dock adress Tippvägen 2, det vill säga granne med kommunens tekniska förvaltning, och dess företrädare, som undertecknat köpekontraktet med kommunen, ingår numera i Byggman AB som idag hyr ut maskiner på Tippvägen 2.

Köpte i befintligt skick

2002 köpte kommunen Lansen 1 av USmark för 725 000 kronor. Varför framgår inte av kommunstyrelsens protokoll. 140 000 kronor avsattes för att riva befintliga byggnader. Enligt köpekontraktet köpte kommunen fastigheten i befintligt skick och inga krav ställdes på sanering eller garantier om att marken inte var förorenad.

Därefter beställde kommunen en miljöundersökning 2003 och en uppföljning på den 2006. Spår av olja och metaller noterades 2003 och i markbeläggningen fanns plast, glas, keramik, gummi och metall. Markprover visade två punkter som behövde saneras från koppar och zink. 2006 återstod en punkt med förhöjda kopparhalter. Enligt handlingarna tog Hässleholms renhållare AB hand om de förorenade massorna, cirka 50 kubikmeter.

Ett grundvattenprov 2003 visade förhöjd kvicksilverhalt, när provet togs om låg det dock under riktvärdet. Därefter har inga grundvattenprover redovisats. Inget grundvattenskydd behövdes, enligt miljökonsultföretaget Thyréns. Någon diskussion om dagvattenhantering syns inte heller i rapporterna.

Företagshotell planerades

Kommunen har gjort ett par försök att hitta användning för fastigheten. 2008 var företaget Ditt hem affärshus Skåne AB på gång och därför ändrades detaljplanen så att den tillåter inte bara småindustri utan även handel. Men det blev inget av varken Ditt hem eller det senare aktuella företagshotellet som förkunnades på en stor skylt. Hässleholms vatten har dock därefter lagt om va-ledningar i området.

Dahlqvists bil vill nu bygga ut med bland annat en ny bilhall på platsen som ligger nära företagets befintliga lokaler. Ett köpeavtal undertecknades i oktober 2014 och överlåtelsen skulle ske den 31 december 2015. När avtalet skrevs bedömde miljönämnden att det inte fanns något behov av ytterligare sanering.

Saneringen blev mer omfattande än väntat.
Saneringen blev mer omfattande än väntat.

Men i december 2015 upptäcktes markföroreningar i högsta riskklassen, farligt avfall, i tre av tolv provgropar. I fyra andra gropar låg värdena över riktvärdet för mindre känslig markanvändning.

Avtalet revs upp och ytterligare provtagningar genomfördes. Nu pågår en omfattande efterbehandling som kommunen alltså måste stå för. Schaktning av massor har skett i ett rutmönster om tio gånger tio meter per ruta tills inget skräp längre synts. Massorna siktas på plats och finkornigt material körs till avfallsanläggningen i Vankiva för provtagning och lagring. Grovkornigt material klassas helt som farligt avfall och lämnas i Vankiva. När provresultaten är klara sker provtagning i schaktbottnen och schaktväggarna på de rutor där halterna överskrider riktvärdet för mindre känslig markanvändning.

Kostnaden beräknades först till 2,5 miljoner kronor, men under schaktningen hittades mer farligt avfall än väntat och beloppet höjdes till fem miljoner. Konsultfirmans beräkning landar dock på över sex miljoner kronor.

Enligt förslaget ska tekniska nämnden begära fem miljoner kronor från kommunstyrelsen till saneringen. Köpeskillingen sänks från 1,5 miljon kronor till en krona på grund av föroreningarna.

Enligt ett tilläggsavtal kan köpet avbrytas om kostnaden för saneringen blir högre än fem miljoner kronor, alltså redan nu. Kommunen förbinder sig dessutom att stå för eventuell ytterligare sanering, om miljönämnden eller länsstyrelsen ställer krav på åtgärder. Då betalar kommunen alla kostnader över en miljon kronor i tio år framåt.

Inga politiska kommentarer

Frilagt har i tre dagar sökt tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ), men han är onåbar. Inte heller vice ordförande Benny Pettersson (S) går att nå. Kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C ) vägrar på fredagen kommentera saken. Deras sekreterare hälsar via sms: ”Lena och Mats har ingen möjlighet att ge kommentarer ang Lansen. Ärendet ligger på tekniska nämnden och vi ber dig vända dig dit”.

Tekniske chefen Mats Svensson förklarar i ett sms att han tyvärr inte kan något om ärendet då det hanteras av exploateringsavdelningen och ordförande (Olsson).

– Jag har samma frågeställningar som du som jag vill ha svar på, skriver han till Frilagt.

Frilagt har också förgäves sökt miljöchef Sven-Inge Svensson.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter förklarar att han inte kan svara för vad som hände för tio år sedan, då han inte jobbade i kommunen.

– Men jag anser det beklagligt att man inte ställde högre krav och undersökte fastigheten mer än vad man gjorde, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se