Gruppen-3a-328x120

Mörkar föroreningar i Kaabs grundvatten

Mörkar föroreningar i Kaabs grundvatten

Grundvattenprover från gamla Kaabs tomt i Hässleholm visar mycket höga halter av nickel och höga halter av zink. Det skriver analysföretaget Sigma Civil ingenting om i sin rapport till kommunen, men analysprotokollen går att läsa.

I marken finns dessutom fortfarande zink i en halt som är över högsta riskklass, FA, samt förhöjda halter av arsenik och bly.

Enligt Sigma Civil är föroreningarna efterbehandlade så långt som det är möjligt inom fastigheten och inga ytterligare åtgärder behövs. Miljökontoret håller inte med.

Tungmetaller från den förgiftade industritomten har spridit sig til grundvattnet. Foto: Berit Önell
Tungmetaller från den förgiftade industritomten har spridit sig till grundvattnet. Foto: Berit Önell

Som Frilagt tidigare berättat håller kommunen på att sälja den kraftigt förorenade fastigheten Lansen 1 till Dahlqvists Bil som planerar en ny bilhall och verkstad där. Marken måste därför saneras ner till nivån för mindre känslig markanvändning, MKM. Kommunen står för större delen av kostnaderna, fem miljoner kronor av de 8,3 miljoner saneringen hittills kostat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljökontoret krävde i januari att tekniska förvaltningens planerade sanering av markföroreningar skulle kompletteras med grundvattenprover. Nu redovisas både dessa och markprover som tagits efter schaktning. Det står alltså klart att marken fortfarande är förorenad av tungmetaller och att föroreningar även spridit sig till grundvattnet.

– Inga riktvärden överskreds i grundvattnet, skriver Sigma Civil trots det.

I rapporten jämförs resultaten i grundvattenproverna med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten och med Sveriges geologiska undersökning, SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten.

Enligt SGU:s bedömningsgrunder ligger halten nickel (0,02 mg per liter) på högsta nivån, mycket hög halt. Zink (0,44 mg per liter) hamnar i näst högsta nivån, hög halt. Nickel överskrider även Livsmedelsverkets gränsvärde medan zink inte finns med på listan.

Även det mycket hälsofarliga ämnet barium har uppmätts, 0,12 mg per liter. Ämnet finns inte med på någon av listorna i rapporten, men värdet ligger under WHO:s gränsvärde för dricksvatten (0,7 mg per liter).

Beslut på väg

Frilagt har sedan rapporten kom i fredags förgäves försökt få en kommentar av miljökontoret om några åtgärder ska vidtas. Miljöinspektör Kristin Kröyer bekräftade på måndagen att hon sett att grundvattnet var förorenat, trots att texten i rapporten sa något annat.

– Det blir en fortsättning på det här. Jag håller på med ett beslut, sa hon då, men hänvisade till miljöchef Sven-Inge Svensson för kommentarer.

Sven-Inge Svensson har tidigare sagt att om föroreningar hittas i grundvattnet ska fler prover tas för att ringa in omfattningen och därefter får åtgärder vidtas.

Han meddelade på tisdagen att Kröyer höll på att titta på ärendet och att han inte ville kommentera förrän hon var klar. På onsdagen var beslutet fortfarande inte klart, Svensson hade rest till Stockholm och Kröyer var ute på tjänsteärende.

Frilagt får istället prata med Örjan Magnusson, handläggare inom förorenade områden på Naturvårdsverket.

Riktvärden finns inte

Han förklarar att det formellt inte behöver vara felaktigt att Sigma Civil skriver att inga riktvärden överskridits.

– Det finns inga gränsvärden som måste följas mer än för dricksvatten. Riktvärden finns för mark, men inte för grundvatten. SGU:s värden är jämförelsetal som grundar sig på hur mycket av olika ämnen det normalt finns i brunnar i landet, säger han.

Däremot bör uppmätta värden som överstiger dessa nivåer leda till en riskbedömning. Det handlar om spridningsrisk, naturvärden, markanvändning, dricksvattenbrunnar med mera i närområdet.

– Föroreningarna bör sättas i relation till riskerna på platsen. Om riskerna är oacceptabla får föroreningarna ringas in så att man ser hur omfattande de är och vad som kan göras åt dem. Sedan är frågan vem som är ansvarig, säger Örjan Magnusson.

Han menar att en bedömning av dessa faktorer borde finnas med i rapporten.

Frågan är också hur snabbt föroreningarna i grundvattnet rör sig.

– Klart är att det som finns i grundvattnet är på väg någonstans och någonstans dyker allt upp till ytan. Metaller rör sig ofta kortare sträckor innan de fastnar igen, men det beror på hydrologi och kemisk sammansättning på vattnet. En brunn i ett sandigt område får vatten från ett större område. Om förorenat grundvatten till exempel kommer ut i ett dike kan koncentrationen bli rätt hög och det är inte bra för växtligheten eller om djur dricker det, säger Örjan Magnusson.

Det finns exempel på att zink i vattnet har skadat eller tagit död på växtlighet nära industrier.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se