Gruppen-3a-328x120

Fler vattenprover och mer sanering på Kaabs

Fler vattenprover och mer sanering på Kaabs

Den mest förorenade delen av Kaabs gamla fastighet tycks vara i delen ner mot Löparevägen och föroreningarna kan ha spritt sig vidare utanför fastigheten. Foto: Berit Önell
Den mest förorenade delen av Kaabs gamla fastighet tycks vara i södra delen och föroreningarna kan ha spritt sig vidare utanför fastigheten. Foto: Berit Önell

Nu backar de ansvariga och lovar ytterligare sanering på och utanför den förorenade industritomten Lansen 1 där skrotfirman Kaabs låg. Dessutom ska fler grundvattenprover tas för att få en säkrare bedömning av vattnets kvalitet och avgränsa föroreningar. Därefter ska en riskbedömning göras med förslag på åtgärder och eventuellt ett kontrollprogram.

Det skriver analysföretaget Sigma Civil, i en ”kompletterande information” till kommunen,  daterad den 28 april, men hävdar samtidigt att föroreningarna i vattnet är mindre allvarliga.

Den förorenade fastigheten Lansen 1 vid Löparevägen ska nu saneras ytterligare. Fler grundvattenprover ska också tas för att ringa in föroreningar. Foto: Berit Önell
Den förorenade fastigheten Lansen 1 vid Löparevägen ska nu saneras ytterligare. Fler grundvattenprover ska också tas för att ringa in föroreningar. Foto: Berit Önell

Den 22 april kom Sigmas rapport om den genomförda marksaneringen och provtagningen av mark och grundvatten på fastigheten. Det projektet beräknades kosta cirka 8,3 miljoner kronor, varav fastighetsägaren kommunen föreslås stå för fem miljoner och den tilltänkta köparen Dahlqvists Bil för resten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ett av de två grundvattenproverna visade dock mycket höga halter av nickel och höga halter av zink, enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten. Zinkhalten låg dessutom över gränsvärdet för otjänligt dricksvatten enligt Livsmedelsverket.  Men enligt slutsatsen i rapporten överskrids inga riktvärden. Markproverna efter saneringen visade också zink över högsta riskklass samt förhöjda halter av arsenik och bly. Ändå fastslog rapporten att marken var sanerad så långt det var möjligt.

Den nya rapporten har kommit till efter muntlig kontakt mellan miljökontoret och de ansvariga parterna.

– Från de uppgifter vi fått muntligen från miljökontoret och Dahlqvists Bils representant, har vi arbetat fram ett förslag för att påskynda processen, skriver Per-Håkan Sandström på Sigma Civil till kommunens tekniska förvaltning.

Förslaget innebär att sex nya grundvattenprover ska tas på olika ställen på fastigheten för att täcka in hela området.

I den södra delen ska vatten och slam ska sugas upp ur den grop där det tidigare vattenprovet var mest förorenat. Där har en smörjgrop legat och när betongstrukturen kring den grävts bort samlades där vatten med en oljefilm på ytan. När vatten och slam deponerats ska ett nytt vattenprov tas i det nya vatten som tränger upp.

Ytterligare två vattenprov ska tas i södra delen av fastigheten och tre i den norra. Gropar ska grävas med grävskopa tills grundvatten trycks ut.

Andra bedömningsgrunder

Rapporten erkänner dock inte att föroreningarna i grundvattnet är allvarliga. Den drar slutsatsen att de är av kategorin ”mindre allvarligt”, trots att nickelvärdet på 0,031 mg per liter ligger i SGU:s högsta riskklass, klass 5, mycket hög halt, och zinkvärdet på 0,44 mg per liter ligger i klass 4, hög halt. Enligt rapporten skulle kvicksilverhalten i samma provpunkt också ligga i klass 4, men det måste vara ett skrivfel för i analysprotokollet står bara att den är mindre än 0,0001 mg per liter.

Sigma Civil hänvisar nu till en rapport från Naturvårdsverket: ”Metodik för inventering av förorenade områden” istället för SGU:s och Livsmedelsverkets bedömningsgrunder som i den första rapporten.

Grundvattnets rörelse

Spridningsrisken i grundvattnet är en intressant fråga, men den berörs bara ytligt i rapporten.

Enligt den nya rapporten är grundvattnets strömningsriktning åt sydväst och Hässleholms vatten ska ha uppgett att grundvattnet i området rör sig relativt långsamt. En kontroll på SGU:s grundvattenkartor visar dock något annat. I större delen av området från Kaabs och ner mot Österås och vidare mot Finjasjön är strömningshastigheten den näst högsta, det vill säga 5-125 liter per sekund. Jordarterna  hindrar knappast heller grundvattnets rörelse, i norra delen är det morän och längre sydväst postglacial sand-grus med inslag av isälvssediment.

Fortsatt sanering av marken ska göras i åtta av de rutor som tidigare märkts ut. I den mest förorenade rutan ska massor samt en gammal telefonstolpe som ligger där tas bort. De rutor som ligger ut mot vägen i södra delen av fastigheten ska saneras utanför fastigheten, så långt det går utan att riskera stabiliteten på vägen. Målsättningen är nu att om möjligt ta bort hela föroreningen.

Vad den fortsatta saneringen kostar är inte klarlagt. Bara den nya rapporten kostar 43 156 kronor.

Sigma Civil erbjuder sig att ta de nya vattenproverna under nästa vecka, förutsatt att det då finns gropar grävda.

Frilagt har förgäves sökt miljöchef Sven-Inge Svensson för en kommentar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se