Gruppen-3a-328x120

Protest mot ny soptaxa och tömningsintervall

Protest mot ny soptaxa och tömningsintervall

Samma soptaxa för alla villor i Hässleholms kommun – 2 375 kronor per år – och samma tömningsintervall föreslås när de nya fyrfackskärlen införs vid nyår.

Orättvist mot glesbygden, en försämring för miljön och rent olagligt, anser Sörby byalag som skickat ett öppet brev till ansvariga politiker i kommunfullmäktige.

Enligt Hässleholm Miljö gör de nya sopkärlen det enklare att sortera, vilket ger en vinst för miljön.

Förslaget till ny renhållningstaxa och renhållningsföreskrift tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott imorgon, onsdag, därefter i kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige.

De nya renhållningsföreskrifterna och taxorna missgynnar landsbygden, anser Sörby byalag.
De nya renhållningsföreskrifterna och taxorna missgynnar landsbygden, anser Sörby byalag.

Sörby byalag menar att många hushåll på landsbygden kommer att drabbas av kraftigt höjda kostnader utan att få någon nytta av det. De som idag har glesare soptömning och komposterar själva får i värsta fall en höjning med 1 080 kronor per år, hela 83 procent.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi anser att Hässleholm Miljö lämnar vilseledande information, säger Jan Inge Jönhill, själv forskare och docent med inriktning på miljö, ledning och organisation, som undertecknat skrivelsen till politikerna.

Han syftar bland annat på att Hässleholm Miljö i beslutsförslaget skriver att drygt 50 procent av abonnenterna får en sänkning av renhållningstaxan.

– Märkligt att de skriver så, jag kan inte se annat än att det är avsiktligt vilseledande, säger han.

Många får istället en rejäl höjning. En närmare granskning av handlingarna visar att 8 154 abonnenter får en sänkning av avgiften medan 6 412 får en höjning.

7 785 abonnenter får en sänkning med 45 kronor per år, 379 en sänkning med 740 kronor. Hela 44 procent av abonnenterna får en höjning av avgiften på mellan 60 och 1 080 kronor per år, vilket i värsta fall alltså kan innebära en höjning med 83 procent. Den största gruppen, 2 802 abonnenter, får en höjning med 320 kronor per år.

Jan Inge Jönhill menar att detta missgynnar boende i glesbygd och därför måste strida mot kommunallagens bestämmelser om likabehandling.

Jan Inge Jönhill bedömer Hässleholms Miljös förslag som olagligt.
Jan Inge Jönhill bedömer Hässleholms Miljös förslag som olagligt.

Han ifrågasätter också Hässleholm Miljös utredning som visar att körningarna minskar med 15 procent trots tätare tömningar. Förklaringen ska vara att bilarna idag kör flera gånger på samma gator på grund av att de boende har olika taxor och alla inte ska ha tömning samtidigt.

– Men så är det inte på landet, säger Jan Inge Jönhill.

I hans eget fall måste sopbilen köra 350 meter på en väg som bara går till den fastigheten.

– Vi vill inte ha mer soptömning. De stora sopbilarna kör sönder enskilda vägar i onödan om de kör här oftare, trots att vi inte har mer sopor, säger han.

Han anser dessutom oavsett körningarna att de nya reglerna inte främjar miljön.

– Alla incitament till att hålla nere mängden sopor minskar när taxan är lika stor oavsett sopmängd, säger han.

Detta menar han strider mot miljöbalken som säger: ”Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.”

– Att hålla nere eller minska kostnaden för hushåll som genererar mycket sopor och kraftigt höja kostnaden för dem som håller nere sin sopmängd innebär att styra åt fel håll, står det i skrivelsen.

Hushållen uppmuntras inte heller att kompostera själva i det nya sopsystemet. Tvärtom får alla abonnenter 160 matavfallspåsar som kan läggas i sopkärlet ”på köpet”, oavsett de komposterar eller ej. De ingår i taxan och värdet anges till 110 kronor per år.

Sörby byalag är också kritiska till separata extrafack i kärlen för elartiklar eftersom både glödlampor och engångsbatterier används allt mindre.

Jönhill tycker inte att dagens system med åtta olika taxor är perfekt.

– Det kan nog behöva förbättras, men det här förslaget är en stor försämring, säger han.

Sörby byalag vill att möjligheten till olika abonnemang behålls, med olika avgifter beroende på hämtningsintervall som är relaterade till faktiska behov hos hushållen, att miljövänlig kompostering i hushållen främjas genom lägre avgift och att den som vill kompostera slipper få och betala för påsarna.

Jan Inge Jönhill har ställt frågor via mejl till Hässleholm Miljö, men bara fått svar på en del av dem.

– Det är mycket illa att de inte svarar, det här är viktiga frågor, säger han.

Miljönämnden bara remissinstans

Han är också förvånad att miljönämnden inte har mer att säga till om i frågan.

– De verkar bara vara en remissinstans bland andra, säger han.

Miljönämnden har yttrat sig i samråd angående de nya renhållningsföreskrifterna, liksom Sörby byalag och flera andra privatpersoner, organisationer och myndigheter. Miljönämnden hade då en del synpunkter och underkände bland annat Hässleholm miljös förslag att neka att tömma överfyllda kärl eller felsorterade sopor. Miljönämnden tog däremot inte upp Sörby byalags synpunkter.

– Vi har förtroende för att de har hittat ett bra system, säger Carina Westerlund, tillsynschef på miljökontoret.

Hon tycker att det är bra med särskilda fack för elartiklar och batterier som hon menar att många idag sorterar fel.

Gunilla Holmberg går från Hässleholm Miljö till ett toppjobb på Skanska.
Gunilla Holmberg vill hellre att matavfall lämnas i soptunnan så att det kan bli biogas än att invånarna komposterar själva.

Hässleholm Miljös vd Gunilla Holmberg och Veronika Ekstrand, enhetschef för kundtjänst och insamling, är övertygade om att miljön främjas genom de nya renhållningsföreskrifterna.

– Utredningen som visar att körningarna minskar med 15 procent är gjord av en objektiv utomstående konsult, säger Veronika Ekstrand.

Gunilla Holmberg betonar att enhetliga tömningsintervaller också ger stordriftsfördelar.

– Vi kan inte heller göra skillnad på taxor på landet och i stan. Idag erbjuds alla taxorna till alla invånare, förklarar hon.

Hon förklarar att de nya taxorna är mer rättvisa även om de innebär att vissa abonnenter får stora kostnadsökningar jämfört med idag.

– De har egentligen inte betalt sin kostnad fullt ut tidigare, säger hon.

Enligt Gunilla Holmberg har liknande diskussioner uppstått på andra platser där de nya fyrfackskärlen införts.

Vill ha matavfallet till biogas

Veronika Ekstrand menar att målet att hålla nere sopmängderna främjas genom att det blir lättare att sortera i de nya kärlen.

– Folk slipper en massa lösa säckar och hinkar, säger hon.

Men Hässleholm Miljö vill hellre att komposterbart avfall läggs i påsarna i sopkärlet än att invånarna har egna komposter i trädgårdarna.

– Möjligheten att kompostera hemma finns fortfarande. Men fördelen med att folk lämnar det i tunnan är att det kan användas till biogas. Vi vill ha in så mycket matavfall som möjligt, därför delar vi ut påsar till alla. Då blir det också rätt påsar som fungerar hela vägen. Många har efterfrågat att få dem hemskickade, säger Veronika Ekstrand.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se