Gruppen-3a-328x120

Kraftigt höjd renhållningstaxa och försämrad miljö

Kraftigt höjd renhållningstaxa och försämrad miljö

De nya renhållningsföreskrifterna och taxorna missgynnar landsbygden, anser Sörby byalag.
De föreslagna renhållningstaxorna leder till sämre miljö, anser Sörby byalag.

Det kommunala bolaget Hässleholms Miljö AB (HMAB) har aviserat att man i höst ska införa ny taxa och föreskrift för renhållningen, om politikerna godtar förslagen. Vi är många boende i villahushåll i kommunen, däribland i Sörby, som drabbas av kraftigt höjd taxa och försämrad miljö om förslagen går igenom. För att få igenom det hela till politiker och allmänhet har HMAB trixat med uppgifter så att förslagen innehåller flera oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Enligt HMAB sparar det nya systemet pengar. Men det blir tvärtom. ”Drygt 50 % av alla abonnenter for en- och tvåbostadshus samt fritidshus får en sänkning av renhållningstaxan” sammanfattar HMAB till politikerna. Det är sant, men det nämns inte att sänkningen för de flesta blir 45 kr/år, alltså vad man knappt får en fika för. Värre är att man inte talar om att ungefär lika många får höjningar och för flera (1844 hushåll) handlar det om kraftiga höjningar med 850 – 1080 kr/år, drygt 55 % – 83 %. Minskar då den totala kostnaden för villahushållen i kommunen? Nej, om man lägger samman siffrorna upptäcker man att kostnaden för sophämtning för fastboende totalt kommer att öka med drygt 3 miljoner eller ca 10 %.

Många drabbas alltså av kraftigt höjda kostnader och det utan någon som helst nytta. Enligt förslaget ska vidare alla villahushåll, även de som har godkänd kompostering, tvingas ta emot 160 påsar/år för matavfall och dessutom betala 110 kr för dem. Det är absurt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förslagen är också negativa för miljön. Om kommunens ansvariga politiker och tjänstemän ser seriöst på miljöfrågor borde man sträva efter att hushållen håller nere eller minskar mängden sopor. Att då hålla nere kostnaden för de som genererar mycket sopor och höja för dem som håller nere sin sopmängd innebär att styra åt fel håll. HMAB påstår i handlingarna till kommunfullmäktige att soptransporterna kommer att minska. Men de föreslagna förändringarna leder tvärtom till ökad trafik och olägenheter i form av onödiga stopp på allmänna vägar och kraftigt ökad trafik med tunga sopbilar som ska fara runt för att tömma mer eller mindre tomma soptunnor på enskilda vägar.

Det är dessutom olagligt att införa samma tömningsintervall och samma taxa för alla oavsett behov. Det strider mot kommunallagens krav på likställighet och mot miljöbalkens krav att sådana avgifter måste vara konstruerade så att de främjar miljön. Om Hässleholms kommun avser ta seriöst på miljöproblematiken och följa miljöbalken måste man sträva efter att hushållen håller nere eller helst minskar mängden sopor.

Kompostering är en viktig åtgärd för att hålla nere mängden avfall för de villahushåll som har möjlighet till detta. Men alla som håller nere mängden hushållsavfall, vare sig man bor i tätort eller i glesbygd, missgynnas alltså av förslagen och hushåll med egen kompostering missgynnas särskilt. I glesbygdsområdena i kommunen, däribland i Sörby, kommer i synnerhet de ökade transporterna att märkas.

I Frilagt (16/8) påstår HMABs ledning att de nya taxorna är mer rättvisa och att vissa hushåll ” egentligen inte betalt sin kostnad fullt ut tidigare”. Det är uppenbart en ovederhäftig uppgift och det visar att vi inte kan lita på det kommunala avfallsbolaget och dess ledning inklusive politikermajoriteten i styrelsen. Likställighet betyder enligt lagen att vi ska betala avgifter efter behov. Detta till skillnad från kommunalskatt till vård, skola, omsorg, gatuunderhåll i tätorten osv. som vi ska betala oavsett om vi som enskilda har nytta av dessa tjänster eller inte.

I Frilagt avslöjas också att ett skäl till att HMAB vill få bort egen kompostering är behovet av mer matavfall till den egna biogasanläggningen. Alltså mer transporter av avfall på vägarna så att kommunens anläggning kan öka sin omsättning! Samma typ av argument motiverar att stora mängder avfall transporteras fram och tillbaka i världen, t.ex. från Italien till olika kommunala förbränningsanläggningar i Sverige. Det främjar då inte miljön.

Vi har i en skrivelse till politikerna begärt att kommunfullmäktige ändrar i förslagen så att det, i likhet med idag, ges möjlighet till olika abonnemang med olika avgifter och olika hämtningsintervall relaterade till faktiska behov av sophämtning hos de enskilda hushållen.

För Sörby Byalag
Sörby, Vinslöv  
Jan Inge Jönhill

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se