torsjö live

Tre deltog inte i beslut om förfallen fastighet

Tre deltog inte i beslut om förfallen fastighet

En oenig kommunstyrelse beslöt att föreslå kommunfullmäktige att köpa den nedgångna fastigheten bakom Netto. Foto: Berit Önell
En oenig kommunstyrelse beslöt att föreslå kommunfullmäktige att köpa den nedgångna fastigheten bakom Netto. Foto: Berit Önell

Den borgerliga alliansens tre ledamöter deltog inte i kommunstyrelsens beslut om köpet av den nedgångna fastigheten bakom Netto, Hässleholm 88:30, för 14,3 miljoner kronor. Anledningen var den nya värderingen av fastigheten som skickades ut till ledamöterna kvällen före sammanträdet.

– Vi vill hinna diskutera den i gruppen. Jag är positiv till köpet, men priset är en annan sak, förklarar oppositionsrådet Pär Palmgren (M).

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) vill inte köpa Hessleholm Network.
Pär Palmgren (M) var positiv till att köpa fastigheten, men ville hinna diskutera den nya värderingen innan han tog ställning och avstod därför från att rösta i frågan.

Vid en värdering för två år sedan bedömdes fastigheten Hässleholm 88:30 på tio års sikt ha ett marknadsvärde på 6,2 miljoner kronor. Denna värdering var inte med i handlingarna till kommunstyrelsens arbetsutskott för två veckor sedan, men efter kritik från Ulf Erlandsson (SD) lovade kommunalråden att den skulle medfölja handlingarna till kommunstyrelsen.

Dessutom tillkom alltså en ny värdering, daterad i måndags, den 29 augusti. Plötsligt hade värdet ökat från 6,2 till 10 miljoner kronor. Men fortfarande skulle köpeskillingen vara 14,3 miljoner kronor.

– Det behövdes en ny bedömning utifrån andra diskussioner om hur fastigheten ska användas, förklarar kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Kommunledningen hoppas att fastigheten ska kunna användas till handel, kontor, parkeringshus och annan centrumnära bebyggelse som samtidigt kan fungera som en bullerdämpning mot närliggande bostäder.

Alternativt kan fastigheten tas i anspråk för höghastighetsbanan.

– Om tågen stannar, det vet vi ju inte än, blir det troligen en inlösen, säger Lena Wallentheim.

Men varför måste kommunen köpa fastigheten? Användningen kan väl styras ändå?

– Vi ser området som ett utvecklingsområde. Vi tror att Hässleholm, oavsett tågen, kommer att utvecklas. Då behöver vi bostäder, men även rådighet mot järnvägen. Köpet stärker alltså möjligheten att bygga bostäder nära järnvägen, något vi anser viktigt, säger Lena Wallentheim.

Mats Sturesson (C ) var med och införde valfrihetsreformen och ville nu avveckla den, trots att han då går emot partiet nationellt. Foto: Berit Önell
Mats Sturesson (C ) säger att kommunen behöver köpa fastigheten för att byggandet ska komma igång i området.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) säger att det också handlar om att få en start i området.

– Vi vill bygga en ny stadsdel, Norden. Då måste vi visa att vi tror på området. Vi vill se till att byggandet kommer igång och har redan köpt in ett antal fastigheter i området, säger han.

Han förnekar att den nya värderingen skulle ha till syfte att motivera ett högre pris och förklarar att den bara är ett underlag för en förhandling om priset.

– Värderingen tar hänsyn till befintliga förutsättningar och antar att det finns exploateringsmöjligheter. Om vi bara skruvar antagandena några få procent blir värdet betydligt högre, säger han.

Han berättar att förhandlingen om fastigheten har pågått i ett flertal år.

Men kommunen har inte ställt några krav på att säljaren ska stå för miljöundersökning eller sanera marken. Istället har kommunen bekostat en översiktlig markundersökning som visat viss förorening, enligt analysföretaget på en godkänd nivå om nuvarande markanvändning består. Om bostäder ska byggas krävs däremot sanering, men så fort det är aktuellt att gräva i den förorenade marken måste massorna lämnas till godkänd mottagare.

– Det är väl bra att det gjorts en undersökning. Vi valde att göra den, vis av tidigare erfarenheter, säger Lena Wallentheim.

Pär Palmgren tycker också att det är viktigt att kommunen köper in fastigheter och ser till att bostadsbyggandet kommer igång.

Ulf Erlandsson (SD) var emot ett boende för ensamkommande barn med svåra trauman på Stattena. Foto: Urban Önell
Ulf Erlandsson (SD) var mycket kritisk och reserverade sig mot köpet. Foto: Urban Önell

– Vi har ett åtagande i Sverigeförhandlingen om 7 000 nya bostäder tillsammans med Kristianstad. Om vi inte börjar nu, när ska vi börja?

SD yrkade avslag och blev nedröstade i voteringen med röstsiffrorna 8-4 medan M, L och KD alltså avstod. SD reserverade sig.

– Är detta god ekonomisk hushållning av skattemedel? Man hanterar inte kommuninvånarnas pengar som om det vore Monopolpengar, skriver Ulf Erlandsson och Patrik Jönsson i reservationen.

De påpekar också att det finns en risk för framtida saneringskostnader, liksom på fastigheten Lansen 1, något som behandlades på samma kommunstyrelsesammanträde och nu kostar kommunen 6,5 miljoner kronor.

Frågan om köpet av Hässleholm 88:30 avgörs i kommunfullmäktige.

Hyresgästerna kommer att få vara kvar i fastigheten tills vidare medan säljaren PJ Åkeri kommer att flytta.

Berit Önell

En del av den stora grusplanen ingår i fastigheten.
En del av den stora grusplanen ingår i fastigheten.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se