Gruppen-3a-328x120

Sopföreskrifter fick inte stöd i fullmäktige

Sopföreskrifter fick inte stöd i fullmäktige

Samma soptömningsintervall för alla var inte ett så självklart beslut som kommunledningen och Hässleholm Miljö AB hade hoppats på. Flera fullmäktigeledamöter hade uppenbarligen tagit intryck av protesterna från bland andra Sörby byalag och krävde att invånarna ska kunna välja tömningsintervall och slippa hämtning av organiskt avfall till förmån för egen kompostering.

I debatten framkom att matavfallet ska skickas till Blekinge för att bli biogas och att upphandling av soptömningen redan pågår som om allt var klart. Kommunfullmäktige beslöt att återremittera förslaget till nya renhållningsföreskrifter. Trots det klubbades enhetstaxan igenom.

Marianne Nilsson(S), ordförande i Hässleholm Miljö, trodde att det var tillåtet att ta timtaxa för att ta fram offentliga handlingar. Foto: Urban Önell
Marianne Nilsson(S), ordförande i Hässleholm Miljö. Foto: Urban Önell

Kommunfullmäktige beslöt alltså att förslaget till föreskrifter ska omarbetas och bli mer differentierat samtidigt som alla måste betala samma avgift. Föreskrifterna och taxan hanterades nämligen som två olika ärenden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Marianne Nilsson (S), ordförande i Hässleholm Miljö AB, och Dolores Öhman (MP) lovordade förslagen. De förklarade bland annat att det blir lättare för hushållen att sortera rätt och att det blir en miljövinst när alla soptunnor töms samtidigt. Grannar med små mängder avfall ska också kunna dela tunnor.

Men oppositionen hade läst på, bland annat i skrivelsen från Sörby byalag som ingick i handlingarna, och protesterade.

– Vi tycker att det är fel att alla ska påtvingas hämtning av organiskt avfall. Den som komposterar själv  och varken har behov av eller har begärt hämtning ska inte heller behöva betala för det, ansåg Lars Johnsson (M) och begärde återremiss.

Samtliga oppositionspartier utom KD instämde.

Fullmäktigeledamoten och advokaten Lars Johnsson (M) funderar på om köpeavtalet med Jakob Karlsson kan sägas upp om paviljongen inte går att flytta utan att den blir förstörd. Foto: urban Önell
Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

När Dolores Öhman blev pressad på vart matavfallet skulle transporteras avslöjade hon att 6 000 ton matavfall per år ska köras från Hässleholm till Blekinge för att bli biogas. Hon hävdade också att biogas är bättre för miljön än kompostering.

– Den som vill kompostera kan fortfarande göra det, men behöver ingen rabatt. Det är en ickefråga, sa hon.

Marianne Nilsson försökte också övertyga motståndarna om att alla som vill fortfarande får kompostera.

– Men det vi upphandlar är en enhetlig rutt och den går inte att förändra, sa hon.

Upphandling genomförs alltså innan kommunfullmäktige fattar beslut.

– Om upphandlingen avbryts kan vi stå inför ett stort skadestånd plus att vi inte kommer att kunna tömma tunnorna, deklarerade Marianne Nilsson dessutom.

Kenny Hansson M) hävdade att förutsättningarna för kommunens fiberetablering hade ändrats så pass att fullmäktige borde ta ställning till om hela projektet borde avbrytas innan köpet av Hessleholm Network behandlades. Foto: Urban Önell
Kenny Hansson M). Foto: Urban Önell

Marianne Nilsson hävdade att en ny upphandling med differentierade turer skulle leda till dramatiskt ökade kostnader.

– Jag kan inte förstå att färre stopp på samma runda kan bli dyrare, sa Lars Johnsson.

Kenny Hansson (M) reagerade kraftigt på Marianne Nilssons uttalanden om upphandlingen.

– Jag tycker att det är tråkigt att det läggs förslag med ultimatum. Hela processen är felvänd. Kommunfullmäktige ska besluta först och sedan ska verksamheten utformas, inte tvärtom, sa han.

Dolores Öhman betonade då att fullmäktige inte var bundet till ett visst beslut.

Hon berättade om den utredning som gjorts och som visar att transporterna kommer att minska med 15 procent jämfört med idag när alla sopor hämtas samtidigt, främst eftersom antalet turer då blir färre.

Björn Widmark (FV) vill gå längre än lagen kräver när det gäller öppenhet och transparens. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV). Foto: Urban Önell

Björn Widmark (FV) dömde ut utredningen som en pappersprodukt. Hankritiserade också de ansvarigas uttalanden om att de flesta kunder får sänkt avgift, trots att nästan lika många får höjd avgift och då med betydligt högre belopp.

– Ja, de flesta får sänkt med 45 kronor per år. Men de mest återhållsamma får en höjning med över 1 000 kronor per år. Siffrorna stämmer inte, menade han.

Marianne Nilsson anklagade honom för att inte känna till allt och inte ha kommit på information som politikerna bjudits in till. Björn Widmark kände dock inte igen att han fått någon sådan inbjudan.

Samtliga oppositionspartier utom KD gick samman för en minoritetsåterremiss av föreskrifterna då bara en tredjedel av rösterna krävs.

Men när det gällde taxan var SD inte med på återremiss utan höll fast vid att taxorna inte skulle höjas alls.

– Det räcker med en årlig indexhöjning, förklarade Ulf Erlandsson (SD).

Därmed gick återremissen inte igenom. Antalet röster räckte inte till ett nej till taxehöjningen. Voteringen slutade med 31 ja-röster mot 27 nej-röster till taxeförslaget medan tre KD-ledamöter avstod från att delta.

Björn Widmark (FV) försökte få gehör hos SD för en återremiss, men lyckades inte.

– Eftersom det blev återremiss på förra ärendet är det rimligt att det blir så även i den här frågan, sa han och vädjade till presidiet att ta detta i beaktande.

Presidiet gick honom inte heller till mötes.

M, L, FV och SD reserverade sig.

Jan Inge Jönhill bedömer Hässleholms Miljös förslag som olagligt.
Jan Inge Jönhill i Sörby byalag fick gehör för en del av sina synpunkter på sopföreskrifterna.

Jan Inge Jönhill i Sörby byalag är nöjd med återremissen av renhållningsföreskrifterna, men tycker att det var nedslående att det därefter alls skulle röstas om renhållningstaxan.

– En viktig bakläxa för de stryande. Men att sedan höja taxan så att den blir lika hög för alla är helt absurt, säger han.

Han tycker att det är uppseendeväckande att Hässleholm Miljös ledning struntat i den demokratiska processen innan man fattat beslut om upphandling.

Jan Inge Jönhill håller fast vid att det mest miljövänliga för alla som har möjlighet är egen kompostering.

– MP:s representant vet tydligen inte att även miljövänliga lastbilar ger ifrån sig mängder av koldioxid, förutom att de bidrar till vägslitage och så vidare, säger han.

Han reagerade också på diskussionen om att grannar som har lite avfall kan dela sopkärl. Det förutsätter i så fall att grannen har samma behov.

– I glesbygden bor grannen ofta kanske 500 meter bort. Detta är exempel på både grov okunnighet och en närmast föraktfull attityd till många kommuninvånare från de styrande, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se