torsjö live

Förorenad mark i Hässleholm prioriteras

Förorenad mark i Hässleholm prioriteras

Hässleholms kommun ligger i topp när det gäller gravt förorenad mark som länsstyrelsen söker bidrag från Naturvårdsverket för inför sanering. De två högst rangordnade av de fem områden som länsstyrelsen vill prioritera 2017 ligger i kommunen: den före detta kemtvätten på Nygatan i Hässleholm och den före detta träimpregneringen i Björstorp, Emmaljunga.

– Bra att de söker bidrag, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Bedömningen är att det inte går att utkräva ansvar för fortsatta åtgärder av tidigare ägare eller verksamhetsutövare.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell
Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Sven-Inge Svensson konstaterar att de förorenade områdena i Hässleholms kommun nu spelar i samma division som BT Kemi, läderfabriken i Klippan med flera där Naturvårdsverket tidigare beviljat stöd till fördjupade undersökningar och sanering.

Kemtvätten fanns vid Nygatan från 1949 till cirka 1980. Det miljöfarliga ämnet PCE användes under hela perioden. Filterpulver lagrades på tomten innan det transporterades bort för destruktion. När området undersökts har klorerade lösningsmedel i höga halter påträffats i porluft, jord och grundvatten. Farligheten beskrivs som mycket hög. Spridningen har inte kunnat avgränsas.

Det förorenade området finns på en villafastighet med blandad bostadsbebyggelse i direkt anslutning. Strax öster om objektet finns en skyddsvärd grundvattenförekomst.

Provtagning behövs nu både inom och utom objektet, troligen till stort djup i berget för att klarlägga om spridning skett till djupt liggande grundvatten. Geologin är komplicerad med sandig morän och mycket block och avancerade borr- och provtagningsmetoder krävs.

Stora hälsorisker i Björstorp

På den före detta impregneringsanläggningen i Björstorp bedöms hälsoriskerna idag som stora på grund av mycket höga dioxinhalter och exponeringsrisk eftersom området är tillgängligt för allmänheten. Grundvattenintresse finns även här. Risken för spridning anses också som stor.

Impregneringen skedde, både i form av doppning och tryckimpregnering, under åren 1965-2005. På doppningsplatsen har mycket höga dioxinhalter uppmätts. På impregneringsplatsen och upplagsområdena finns förhöjda till höga halter arsenik. I grundvattnet finns spår av pentaklorfenol, pesticider samt hög halt av arsenik i en punkt.

Länsstyrelsen ansöker om 1,2 miljoner kronor till en så kallad huvudstudie för Nygatan och 800 000 kronor för Björstorp 2017.  Ansökan för året därpå gäller en miljon kronor för Nygatan och 400 000 kronor för Björstorp.

Samhället får ta ansvar

Miljönämnden har tidigare förelagt en av de tidigare ägarna och verksamhetsutövarna på anläggningen i Björstorp att stå för efterbehandlingen, men kunde inte driva det vidare.

– Det är rätt taskigt att efter 25 år ställa krav när verksamheten då var godkänd av länsstyrelsen. Någonstans får det finnas ett samhällsansvar också, säger Sven-Inge Svensson.

Länsstyrelsen föreslår att kommunen blir huvudman för de fortsatta åtgärderna om Naturvårdsverket beviljar medel till en så kallad huvudstudie. I så fall blir det troligen mark- och exploateringskontoret som får hålla i det. Miljökontoret ska vara tillsynsmyndighet.

Övriga områden som är prioriterade för huvudstudie är Grevie jaktskyttebana i Staffanstorps kommun samt två före detta kemtvättar i Bjärred och Helsingborg. Avsikten är att huvudstudierna ska bli klara under 2018.

Länsstyrelsen ansöker också om medel till förstudier för före detta kirurgiska sliperiet i Landskrona, en kemtvätt i Malmö, Eslövs gasverk och en pesticidtillverkning i mellersta hamnen i Malmö. Dessutom gäller ansökan en utredning enligt Mifo fas 2 för före detta Tings industrier i Nöbbelöv i Kristianstads kommun.

Ansökan från länsstyrelsen i Skåne gäller 6 250 000 kronor för 2017 och 3 500 000 kronor för 2018, totalt nära tio miljoner kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se