torsjö live vers2

Även alliansen vill sänka skatten

Även alliansen vill sänka skatten

Den borgerliga alliansen i Hässleholms kommun vill, liksom Sverigedemokraterna, sänka skatten med tio öre 2017. Det meddelade Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna när de på onsdagen presenterade sitt budgetförslag.

De är också överens med SD om att hålla nere låneskulden och att låta någon annan, Hässlehem eller ett privat bolag, bygga det nya äldreboendet som beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor.

Om även Folkets väl vill sänka skatten finns det en majoritet för det i fullmäktige. Partiet har ännu inte presenterat något budgetförslag.

Den borgerliga allinasen har lagt fram sitt budgetförslag, från vänster Robin Gustavsson KD), John Bruun L) och Pär Palmgren M). Foto: Berit Önell
Den borgerliga alliansen har lagt fram sitt budgetförslag, från vänster Robin Gustavsson (KD), John Bruun (L) och Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Alliansens skattesänkning finansieras med besparingar eller mindre satsningar på andra områden, jämfört med den styrande minoritetens förslag. Kommunledningskontoret åläggs en kostnadsreducering på två miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Större avkastning på pensionsmedlen under de fyra närmaste åren tillför 15 miljoner kronor. Kommunchefen får i uppdrag att omstrukturera och effektivisera, bland annat genom att slå samman nämnder för att spara åtta miljoner kronor 2017, totalt 37 miljoner på fyra år.

– Det kan handla om färre politiker, sänkta arvoden med mera, säger kommunalrådet Pär Palmgren (M).

Partierna vill ha en ny budgetmodell senast 2019 där politiken bestämmer riktlinjer prioriteringar, skattesats med mera medan förvaltningschefer under ledning av kommunchef tar fram hela siffermaterialet.

En kompromiss har nåtts i fiberfrågan: ”Vi ska ta en aktiv roll i bredbandsutbyggnaden, om möjligt tillsammans med privata initiativ”.

– Kommunens fiberetablering är redan så långt kommen att vi inte vill stoppa den. Men vi vill också låta andra komma in, säger Pär Palmgren.

Valfriheten tillbaka

Bland allianspartiernas mål och prioriteringar finns återinförande av valfrihet i omsorgen enligt LOV, lagen om valfrihetssystem, som kommunen nyligen beslutat avveckla.

Ett nytt äldreboende ska byggas inom två år av extern part och även driften kan vara extern.

Aktiva insatser mot arbetslösheten ska göras. Polisen ska ha ökad närvaro, bland annat på stationsområdet. Kommunen ska ha ett lager av byggbar mark som tillgodoser efterfrågan.

Inga extra pengar till skolan

Skolans kvalitet ska höjas så att kommunen senast 2019 ligger på topp tio i Skåne.

Skolan får dock inga extra pengar. I de styrandes budget får skolan ett tillskott på tio miljoner 2017. Det anser allianspolitikerna olämpligt eftersom den nyligen gjorda externa genomlysningen av barn- och utbildningsnämndens verksamhet visar att det skulle vara möjligt att spara cirka 50 miljoner kronor.

– Det är inte det vi säger att vi ska göra, men vi lägger inte till något förrän vi sett utvärderingen av genomlysningen, säger Robin Gustavsson (KD).

– Det är en smula provocerande att skjuta till mer pengar efter en rapport som säger att vi har en både dyr och mindre bra skola, säger Pär Palmgren.

Nio miljoner till socialnämnden

Socialförvaltningen får däremot ett tillskott på nio miljoner kronor, sex miljoner mer än i den styrande minoritetens förslag. Pengarna ska bland annat användas till förebyggande insatser för att fånga upp ungdomar som är på väg att hamna i utanförskap och till att täcka ökade kostnader för HVB-hem.

Robin Gustavsson säger att det inte i första hand gäller HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn utan allmänt högre kostnader för bland annat personal i hem för andra ungdomar. En del av pengarna kan dock behövas till de ensamkommande flyktingbarn som inte kan placeras på de billigare stödboendena, även om målet är en övergång till dessa.

40 miljoner till omsorgen

Omsorgsnämnden får 40 miljoner i tillskott i alliansens budget. Det är fyra miljoner mer än i den styrande minoritetens förslag som i förra veckan höjdes från 34 till 36 miljoner.

John Bruun (L), tidigare ordförande i omsorgsnämnden, är mycket nöjd.

– Pengarna behövs bland annat för att det nya avtalet med privata boenden är dyrare. Det är inte heller säkert att omsorgsnämnden kan göra alla de besparingar man sagt, exempelvis i hemtjänsten, säger han.

Han hoppas att omsorgen nu ska få arbetsro och kunna jobba framåt.

Utmaningarna på sikt är dock stora med ökande behov.

– Vi förstärker med totalt över 100 miljoner de närmaste fyra åren, förklarar John Bruun.

Även omsorgsnämnden håller på att utvärdera en genomlysning av en extern konsult som anser att det går att spara betydligt mer. Men allianspartierna är skeptiska till det.

Alliansens förslag till driftbudget ger ett resultat på 58,6 miljoner kronor 2017.

Får låna 55 miljoner

Investeringarna hålls på något lägre nivåer och får ta lite längre tid än i den styrande minoritetens budget där låneskulden ökar med 440 miljoner till en dryg miljard. Alliansen vill bara låna 55 miljoner kronor till investeringar 2017, inklusive fastighetsköp. De påföljande tre åren blir det inte mer lån. Investeringarna måste då hållas på max 180 miljoner kronor.

– Räntan är låg nu, men om den höjs gör det mycket på våra driftskostnader, säger Robin Gustavsson.

Allianspolitikerna har inte diskuterat budgeten med något av de andra partierna än. Men på något sätt måste den styrande minoriteten komma överens med något mer parti om budgeten.

– Jag tror att det kommer att bli en dialog under kommunfullmäktiges gång, säger Pär Palmgren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se