Gruppen-3a-328x120

Hibab hade lovat reparera dämmet 2014

Hibab hade lovat reparera dämmet 2014

Sättningarna i dämmet vid Hammarmölledamm skulle ha reparerats redan 2014. Det framgår av ett beslut från länsstyrelsen i maj 2013.

När Frilagt berättade om haveriet i kraftverket i fredags försvarade Kent Johannesson, vd på kommunala bolaget Hibab som äger fastigheten, anläggningens dåliga skick med att länsstyrelsen hade sett det och inte ställt några krav.

Länsstyrelsens vattenhandläggare Maria Nitare betonar dock att länsstyrelsen inte godkänt dammkonstruktionen med sättningarna utan tvärtom förväntat sig åtgärder.

Ekstams Aqua-Kraft har inte tillstånd för kraftverket vid Hammarmölledamm. För att få det måste sättningar sprickor och nedfallna betongblock vid dämmet åtgärdas.
Hibab hade utlovat att sättningar, sprickor och nedfallna betongblock vid dämmet skulle ha åtgärdas redan 2014. Det är fortfarande inte gjort och nu är hela anläggningens dagar räknade

Maria Nitare konstaterar att Hibab i fredags inte uppfyllde lagens krav om att omedelbart anmäla driftsstörningar till länsstyrelsen. Först efter att Frilagt ställt frågor till henne och hon skickat ett mejl till Hibab fick hon information. Det var vid fyratiden på eftermiddagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hon berättar att ärendet med sättningar, sprickor och nedfallna betongblock vid dämmet avslutades utan föreläggande 2013.

– Vi gjorde så eftersom vi bedömde att det inte var akut och att helt ny lagstiftning om dammsäkerhet var på gång, förklarar hon.

Enligt den nya lagstiftningen har Hibab och Ekstams Aqua-Kraft, som arrenderar kraftverket, tid på sig till den 1 juli i år att komma in med den konsekvensutredning för dammsäkerhet som nu krävs.

Men befintliga lagkrav har aldrig uppfyllts eftersom verksamheten saknat tillstånd. I praktiken är kraftverkets och dämmets dagar räknade.

Föreläggandet från länsstyrelsen säger att de ansvariga antingen måste upphöra med verksamheten eller söka tillstånd för både kraftverket och dämningen senast den 1 augusti 2018.

Men Länsstyrelsen ser helst att anläggningen avvecklas och flaggar för att den kan säga nej till tillstånd, i andra hand ställa långtgående krav på kostsamma anpassningar av verksamheten. Några möjligheter till undantag för vattenkraftverk finns inte i lagen eftersom verksamheten alltid medför betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen avfärdar argumentet från Ekstams Aqua-Kraft om att kraftverket drivs enligt gammal hävd. Sådant gäller inte för verksamheter. Vattenfallet har nyttjats sedan 1600-talet, men det räcker inte.

Ekstams Aqua-Kraft har meddelat länsstyrelsen att avsikten är att upphöra med verksamheten inom det närmaste året.

Länsstyrelsens beslut 2013 gällde Hibabs egenkontroll över dammsäkerheten som inte heller får godkänt.

Inga besiktningsprotokoll

Enligt Hibab skulle egenkontrollen ske genom okulär besiktning av arrendatorn cirka fyra gånger per år. Några besiktningsprotokoll fanns inte. Länsstyrelsen fick dock information om att ett läckage upptäcktes och åtgärdades genom pågjutning av betong på västra sidan 2012. Erosionsskador under vattenlinjen på västra sidan hade också påtalats. Även östra sidan har erosionsskador och gamla pågjutningar har släppt.

Delar av kraftverksdammen var torrlagd på fredagen efter ett haveri i en turbin.
Delar av kraftverksdammen var torrlagd på fredagen efter ett haveri i en turbin.

Enligt handlingar som skickades till länsstyrelsen 2011 planerades en fördjupad dammsäkerhetsutvärdering till 2012. Den utfördes aldrig. Dock besökte en dammtekniskt kunnig person anläggningen i april 2012 och skrev noteringar där han bedömde den totala dammsäkerheten som god.

I april 2013 tömdes magasinet för besiktning. Då brast kontrollen och troligen skedde sedimentflykt ut i Hovdalaån, något som misstänktes skada odlingarna i Hovdala slotts trädgård.

Vid besiktningen noterades erosionsskadorna, sättningarna, men inga akuta faror. Hibab beslöt att utföra reparationsarbetet i augusti-september 2014, vilket länsstyrelsen alltså accepterade. En vattentät pågjutning planerades på hela dämmets så kallade stötsida. Men detta har fortfarande inte gjorts.

Skyddsvärda musslor och fiskar

Länsstyrelsen är också tveksam till Hibabs bedömning av anläggningens säkerhetsklass. Anledningen är de höga biologiska värdena, främst förekomsten av flodpärlmussla nedströms anläggningen.

Enligt länsstyrelsen har de biologiska värdena i Hovdalaån stor potential att förbättras om kraftverksdriften vid Hammarmölledamm upphör.

Anläggningen utgör ett vandringshinder för fisken. Naturvårdsverket har också pekat ut Hovdalaån som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag.

– Värdena är kopplade till skyddsvärda arter som flodpärlmussla och flodkräfta. Uppströms dammen är Hovdalaån utpekad som nationellt särskilt värdefull av Fiskeriverket på grund av hotade arter som flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla samt skyddsvärda arter som sandkrypare och grönling, skriver länsstyrelsen.

Länsstyrelsen påpekar också att turbiner generellt ökar dödligheten för fisk vid passage genom kraftverket. Större fisk riskerar att stängas in i kraftverksdammen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se