torsjö live vers2

Fladdermöss stoppar alla vindkraftverken

Fladdermöss stoppar alla vindkraftverken

Hässleholms kommun får stryk ännu en gång när det gäller vindkraftsparken på Nävlingeåsen. Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att upphäva detaljplanen med motiveringen att vindkraft skulle utgöra ett allvarligt hot mot fladdermössen, framförallt den sällsynta barbastellen. Sedan tidigare har länsstyrelsen rivit upp en del av detaljplanen på grund av att kommunen inte brydde sig om Försvarsmaktens yttrande.

Länsstyrelsen upphäver delar av detaljplanen så att fem vindkraftverk utgår, dessa är markerade med röda kryss.
Det räckte inte att länsstyrelsen strök de fem rödmarkerade vindkraftverken som krockade med försvarets intressen. Nu upphäver mark- och miljödomstolen hela detaljplanen för att skydda fladdermössen.

Enligt mark- och miljödomstolen skulle en vindkraftspark kunna skada barbastellens naturmiljö på ett sådant sätt att det varken är förenligt med miljöbalken eller plan- och bygglagen. Kommunen har inte visat någon utredning som med tillräcklig styrka talar för motsatsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Kommunen har inte heller gjort en korrekt avvägning mellan intresset av att uppföra de aktuella verken och det allmänna intresset av att verken inte uppförs, skriver domstolen.

Avgörande är att nya uppgifter om fladdermössen kommit fram, bland annat ett åtgärdsprogram för barbastell från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets handlingsprogram pekar ut Nävlinge-Sandåkra och Ignaberga som prioriterade områden. EU-kommissionen har också påpekat att Sverige inte skyddat tillräckligt med områden för barbastell. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att peka ut nya Natura 2000-områden för barbastell.

Området hyser 16 av landets 19 fladdermusarter.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att vindkraftverk kan vara ett dödligt hot mot fladdermössen. Anledningen är att insekter svärmar runt höga föremål som vindkraftverk vilket innebär risk att barbasteller lockas att jaga där.

Turerna kring vindkraftsverken på Nävlingeåsen har varit många.

I september 2014 beslöt kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för 17 vindkraftverk, trots Försvarsmaktens invändningar.

Länsstyrelsen beslöt på eget initiativ att granska beslutet och fick i april 2016 kommunen att gå med på att upphäva detaljplanen för fem delområden med lika många verk. Skälet var att försvarsintresset väger tyngst.

Kommunens beslut överklagades också av en närboende på grund av fladdermössen till länsstyrelsen som i juni 2016 beslutade om avslag. Nu går mark- och miljödomstolen alltså på privatpersonens linje och stoppar hela detaljplanen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se