torsjö live vers2

Unga, alltför unga?

Unga, alltför unga?

Särskild aktualitet har det som nedan följer fått av Hässleholmsmoderaternas satsning på ”ungdomen” och Kenny Hansson. Historiskt sett tycks moderaterna inte tagit lärdom. Vi erinrar oss ”det unga kommunalråd” som på grund av bristande erfarenhet och oförstånd fick lämna maktens boning mitt under mandatperioden
I våra politiska partier finns en utbredd tro på att vi behöver ”unga” kvinnor och män i politiken. Enbart det faktum att dom just är unga ser tydligen våra politiska partier som varande någon slags politisk styrka.
Detta tror undertecknad är ett felaktigt synsätt.
Platon hävdar:
”Först filosofen på femtio är skickad till statsman. Enbart 15 år av dialektisk skolning räcker inte för daning av karaktären. Mer behövs för att lärdomen ska mogna till visdom-
Försiktigtvis kan Platons ord, anpassade till dagens politiska värld, innebära att några grundläggande krav kan och bör ställas på politiker”.
För att möjliggöra detta måste framtidens skola i högre grad än dagens skola innehålla filosofiska drag. Självinsikt, förmåga till kritiskt tänkande och respekten för medmänniskorna bör genomsyra hela undervisningen.
I grunden bör också ligga en god kännedom om det samhälle, i vilket blivande politiker eftersträvar välarvoderade politiska poster. I detta ligger att var och bör ha arbetat och verkat ett antal år måhända minst 20 ”ute i samhället”. Dessa krav lever i hög grad många av våra pensionärer upp till.
Åldersfördelningen i vår riksdag lämnar för övrigt mycket att önska. Bara 3% av riksdagsledamöterna är 65 år eller äldre. För att se det på ett annat sätt borde vi pensionärer ha c:a 60-70 mandat i riksdagen. 16 ledamöter ser vi nu som är pensionärer av riksdagens totala antal 349. Förutom att detta ger demokratisk slagsida ådagaläggs här ett slöseri med erfarenhet och klokskap!
I Platons Staten, som utgör grunden för det vi kallar våra västerländska demokratier, vänder sig Sokrates till vännen Kefalos och säger:
”Ja, Kefalos det är då säkert, att jag finner stort nöje i att samtala med män, som äro något till åren komna. Jag betraktar dem som vandringsmän, som har tillryggalagt en väg, som även vi med all sannolikhet ha att vandra, och därför menar jag, att jag bör spörja dem, hurudan denna väg kan vara beskaffad; ojämn och oländig, eller jämn och bekväm?”.
SVT förtjänar att nämnas när frågan om åldersfördelning tas upp. Speglar SVT vad politiker lyckats åstadkomma med den skeva åldersfördelning vi ser i Riksdagen?
Mottag så till sist, från en något till åren kommen man som sedan 76 år tillbaka vandrat här på jorden, en till försoning och vänskap utsträckt hand.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se