Gruppen-3a-328x120

Hur används våra skattemedel?

Hur används våra skattemedel?

Hässleholms kommuns medborgare och skattebetalare har fått ett ”nytt” kommunalråd Robin Gustavsson (KD) som samtidigt iklätt sig rollen som socialnämndens ordförande. Detta väcker frågor!
I Hässleholms kommun utgår politikerna från ett månatligt grundbelopp, 68 062 kronor, om vars storlek man själv beslutat. Detta utgör kommunstyrelsens ordförandes arvode. Till ”övriga kommunalråd” utgår 90% av detta belopp således på årsbasis 12 x 61 255:80 eller kronor 735 070 (öresutjämnat).
2016 hade socialnämndens ordförande ett helårsarvode uppgående till 290 232 kronor. Arvodet lär inte ha minskat när detta skrivs!
Övergripande kan konstateras att ersättningar i form av exempelvis arvoden eller lön kan förväntas stå i någon slags relation till den tid som nedlagts av den som arvoderas eller uppbär lön. För mycket begärt är väl knappast heller att Gustavsson och hans politikerkollegor faktiskt uträttar ”något” för de medborgare man är satt att tjäna!
Nu till våra frågor:

1. Har denne Gustavsson arvode och ersättningar både som kommunalråd och i sin egenskap som socialnämndens ordförande?
2. Hur stora är Gustavssons ersättningar och arvoden när detta skrivs?
3. Kan det vara fallet att Gustavssons helårsarvoden, vilka framgår ovan, utgör
290 232 + 735 070 = 1 025 302 (enmiljontjugofemtusentrehundratvå) kronor?
4. Är fallet inte som framgår under punkten 3 hur stora är Gustavsson arvoden?
5. Alldeles oavsett av vilken storlek nämnda arvoden än må vara undrar vi hur har de beräknats också med hänsyn tagen till gällande lag?
6. Hur ser Gustavssons och andra välarvoderade politikers ”tjänstgöringsdag” egentligen ut?

De frågor som här väckts kommer att vidarebefordras till den i kommunen som ansvarar för utbetalning av politikernas arvoden och ersättningar
Kommunen uppmanas således att snarast till undertecknad skicka en aktuell förteckning utvisande våra politikers arvoden och ersättningar. Kommunens skattebetalare har en grundläggande rätt att få veta vad deras pengar används till! Till sist uppstår frågan hur många välarvoderade uppdrag en politiker ”orkar” ta på sig.
I Gustavssons fall talar vid om en pensionär och således en ”något” till åren kommen person.
Av någon anledning tycks många av oss, i synnerhet politiker, ha avbrutit förbindelsen mellan hjärta, hjärna, tanke och känsla.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se