torsjö live vers2

Reningsverket – ett viktigt allmänintresse

Reningsverket – ett viktigt allmänintresse

I en insändare (publicerad i såväl NSk som nättidningen Frilagt) den 23 augusti hävdar Anders Edwall (C) att det inte behövs ett skyddsavstånd på 1 kilometer till reningsverket när Hässleholms kommun tar beslut om fortsatt utbyggnad av bostäder i området. Undertecknade uppmanas av Anders Edwall att istället, från fall till fall, ange olika skyddsavstånd beroende på terräng och vindriktning. Tyvärr är det inte så enkelt.

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ställs till svars vid eventuella klagomål. Verksamhetsutövare i detta fall är ett kommunalt bolag, Hässleholms Vatten AB. Det blir alltså Hässleholms medborgare som får bekosta eventuella framtida åtgärder. Att slå vakt om reningsverkets drift och framtid är alltså i allra högsta grad ett viktigt allmänintresse.

Boverket har, med stöd av flera andra myndigheter, utfärdat rekommendationer om att hålla ett generellt yttre skyddsavstånd på 1000 meter till större reningsverk (som Hässleholms) vid nybyggnation av bostäder. Skälet är bl. a. risken för olägenhet med lukt. Vidare rekommenderar de ett inre skyddsavstånd på 300 meter till redan befintlig bebyggelse. Detta senare anses vara riskområdet för spridande av smitta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms Vatten AB har sedan 2008 hävdat att dessa -av staten- rekommenderade skyddsavstånd, på 1000 respektive 300 meter, ska tillämpas av kommunen vid fortsatt planering. En välrenommerad konsultfirma, Ramböll, anlitades och 2014 kom deras redovisning som gick helt i enlighet med Boverkets rekommendationer. Också Länsstyrelsen har yttrat sig (2015-07-01). De skriver bl. a. att: ”Länsstyrelsen ser ingen anledning till att frångå Rambölls bedömning.” De förtydligar med att de inte kan se något skäl till att äventyra eller motverka reningsverkets behov av skyddsavstånd. Länsstyrelsen pekar på vikten av att kommunen nu ”tar höjd” för kommande tillståndsprocess för förnyelse av reningsverkets miljötillstånd.

Det finns även en miljömedicinsk bedömning (Labmedicin i Skåne) som säger att vad gäller större reningsverk så har det inte kommit in data som ger underlag för en reduktion av gängse skyddsavstånd på 1000 meter.

Mot denna bakgrund anser vi att det skulle vara oansvarigt att göra sådana avsteg som Anders Edwall föreslår. Att agera i strid med Länsstyrelsen äventyrar exempelvis den kommande processen för förnyat miljötillstånd. Det kan bli en mycket dyr och onödig affär för Hässleholms kommun.

Pär Palmgren (M)
Björn Widmark (FV)

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se