Gruppen-3a-328x120

Sanering inför badhusbygge kostar minst 21-31 miljoner

Sanering inför badhusbygge kostar minst 21-31 miljoner

Resultatet av provtagningarna i den förorenade marken kring Qpoolen redovisas nu, liksom beräknade kostnader för sanering. Foto: Berit Önell

Marken på hela fastigheten där Qpoolen i Hässleholm ligger är gravt förorenad av oljeprodukter och tungmetaller. Det skulle kosta 21-31 miljoner kronor att sanera enbart södra delen där en tillbyggnad av badhuset och ett friluftsbad i så fall kan byggas. Att sanera hela området, vilket förutsätter att alla befintliga byggnader rivs, skulle kosta mellan 97 och 146 miljoner kronor.

Arbetet fördyras bland annat av behovet av spontning för att förhindra sättningar i omgivande byggnader eftersom grundvattnet måste sänkas två meter när de förorenade massorna grävs bort. Även grundvattnet är förorenat och bör pumpas upp för att renas.

I provgroparna syntes olika lager av förorenad jord och en tydlig lukt kändes.

Den fullständiga rapporten med förslag till saneringsplan från analysföretaget Sigma Civil kom i slutet på förra veckan till kommunen. Tekniske chefen Mats Svensson beslöt först att inte lämna ut uppgifterna om saneringskostnader till Frilagt med motiveringen att kommunen i en kommande upphandling av en sanering skulle kunna lida ekonomisk skada. På tisdagen beslöt tekniska nämndens beredning att lämna ut handlingarna i sin helhet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Föroreningarna kommer främst från den stora soptipp som tidigare låg på platsen. Här slängdes allt från hushållsavfall till oljefat. Det har också funnits en byggnad där både cyanid och DDT använts för att bekämpa löss och andra skadedjur. Analyserna visar dock inga mätbara halter av vare sig cyanid eller DDT.

Olja är den mest förekommande föroreningen och är spridd över hela fastigheten. I flera provpunkter uppmättes cancerogen PAH över gränsen för FA, farligt avfall. Tungmetallerna arsenik, barium, bly, kadmium, koppar, kvicksilver och zink förekommer också i halter som kräver sanering om marken ska bebyggas.

Grundvattenproverna visar ”hög halt” av bly, nickel, zink och PAH i den provpunkt som ligger längst österut, närmast kommunens vattentäkt på Galgbacken. Fastighetsgränsen ligger bara tio meter från gränsen till vattenskyddsområdet. Andra provpunkter visar ”måttlig halt”.

Trots det bedöms föroreningen av grundvattnet som mindre allvarlig.

– Grundvattnet bedöms vara påverkat, men om det är av föroreningar från Qpoolen eller om det är normal påverkan för grundvatten inom tätbebyggt område kan inte fastställas i dagsläget, skriver Sigma civil.

Konsulterna föreslår dock att även grundvattnet ska saneras eftersom en del av föroreningarna ligger på ett djup under grundvattenivån. Vattnet pumpas då upp, renas i flera steg i en mobil reningsanläggning och återförs därefter.

Vattnet måste också övervakas så att det inte förorenas av saneringen av marken.

Rekommendationen är att de förorenade massorna grävs upp och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Enbart södra delen har en yta på 3 100 kvadratmeter som bör schaktas till ett djup på två meter. Transportkostnader är inte inräknade i kostnadsförslaget.

Spontning eller pålning på tolv meters djup krävs för att byggnader inte ska få sättningar av grundvattensänkningen. De nuvarande byggnaderna pålades också när de byggdes på 1950-talet på grund av dålig bärighet i marken som mest består av torv.

Andra risker med saneringsprojektet är påverkan på dricksvattnet och spridning av föroreningar i mark och dagvatten. För att genomföra grundvattensänkningen krävs tillstånd via en vattendom. Även utsläpp av det renade vattnet i dagvatten är tillståndspliktigt.

Kostnaderna blir alltså något högre än de lägsta preliminära beräkningarna vid Sigma civils första undersökning. Då uppgavs en lägsta kostnad på 16-17 miljoner kronor och en högsta på cirka 70 miljoner.

Kommunfullmäktige fattar beslutet om evenetuell sanering och på vilken nivå. Frågan ska diskuteras i budgetberedningen, men tas först upp i tekniska nämnden och dess arbetsutskott som har möte i nästa vecka.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se