torsjö live

För hög Biltema-skylt även på nytt handelsområde

För hög Biltema-skylt även på nytt handelsområde

Det nya handelsområdet ska byggas i korsningen Stobyvägen – Norra Kringelvägen där tekniska förvaltningen idag har förråd för sand med mera. Foto: Berit Önell

Biltemas vill ha en 27 meter hög skylt även på det nya handelsområdet som förbereds där tekniska förvaltningen ligger idag, vid Ljungdalarondellen. Förra gången Biltema var aktuellt, på norra T4, stoppade Trafikverket skylten med motiveringen att den kunde utgöra en säkerhetsrisk. Kommunen godkände den trots att den stred mot den egna skyltpolicyn och är beredd att göra det igen. Den här gången är Trafikverket inte inblandat eftersom kommunen äger vägen.

– Det är en fråga som vi måste förhandla om. Men vi ställer inget ultimatum utan är beredda att kompromissa med vår policy. Det är viktigt att få hit verksamheter, säger nu Kenny Hansson (M), ordförande i byggnadsnämnden som har beslutat att förslaget till ny detaljplan ska ut på samråd.

Enligt kommunens skyltpolicy får en skylt inte vara högre än den högsta tillåtna byggnadshöjden på fastigheten. Förra gången, för ett och ett halvt år sedan, var det tolv meter.

Kenny Hansson (M), ordförande i byggnadsnämnden.

– Den är för hög nu också, men kanske kan vi få dem att tänka om. Nu är det ju inne i stan och kanske inte nödvändigt med så hög skylt, säger Kenny Hansson.

Byggnadsnämnden var enig i att gå vidare med planförslaget, men lade till att en dagvattenutredning måste göras och att användningen av fastigheterna skulle utökas med ”lättare verksamheter” förutom de angivna handel och kontor.

Ersättaren Björn Widmark (FV) lämnade en protokollsanteckning. Han befarar att det kan bli trafikproblem både på Stobyvägen och i rondellen och jämförde med trafikökningen när Maxi och även City gross öppnade. Dessutom påpekade han att mark och vatten är förorenade.

– Det finns stor risk att kommunen får bekosta en omfattande marksanering, skriver han.

Tekniska förvaltningens och Hässleholms vattens kontorslokaler ska rivas för att ge plats åt Biltema med flera butiker på Hässleholms nya handelsområde. Foto: Berit Önell

Kommunen åtar sig att bekosta både en ombyggnad av rondellen och miljöundersökningar och saneringar upp till en kostnad på en miljon kronor.

En tidigare undrsökning visade att grundvattnet är förorenat. Det innehåller mycket höga halter av vägsalter och dessutom höga halter av arsenik, kadmium och nickel.

Planförslaget nämner inte salthalterna och avfärdar metallhalterna som mindre allvarliga. Något behov av sanering tycks därför inte behövas.

Markanvisningsavtalet med företaget TK Projekt innebär att tekniska kontorets och Hässleholms vattens lokaler rivs och ger plats för två stora handelslokaler på totalt cirka 16 000 kvadratmeter. Kommunledningens förhoppning är att det ska ge cirka 100 nya jobb.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se