torsjö live vers2

Inget totalförbud mot barnäktenskap

Inget totalförbud mot barnäktenskap

Barnäktenskap kan i vissa fall vara giltiga i Sverige och socialtjänsten i Hässleholm kan låta makarna bo tillsammans. I andra fall kan de hållas åtskilda, om det är motiverat med hänsyn till den enas eller bägges bästa. Trots återremissen från kommunfullmäktige låter fortfarande bedömningen från socialnämnden ungefär likadant. Skillnaden är främst att kommunstyrelsens arbetsutskott nu föreslår att hela motionen ska anses besvarad genom utredningen. I förra varvet skulle en punkt avslås och en anses besvarad.

Ksau, från vänster Pär Palmgren (M), Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) var enigt om att motionen om barnäktenskap skulle anses besvarad. Exakt vad som utretts sedan fullmäktige återremitterade ärendet var dock oklart. Kanslichef Elisabeth Aidemark, till höger, jämförde tjänsteskrivelserna. Hans-Göran Hansson (MP) saknas på bilden. Foto: Lotta Persson

De numera avgångna SD-ledamöterna Ulf Erlandsson och Mikael Strömberg ville att ansvarig verksamhetschef skulle få i uppdrag att se till att inga minderåriga som påstår sig vara gifta i fortsättningen skulle placeras hos sina makar av socialtjänsten. Dessutom skulle kommunfullmäktige få redovisat hur många gifta minderåriga som de senaste fem åren placerats hos sina makar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunledningens förslag till fullmäktige den 27 november var att den första punkten skulle avslås. Den andra skulle anses besvarad eftersom fullmäktige redan fått information om att endast en gift ungdom under 18 år varit aktuell de senaste fem åren. Det var en 17-årig flicka som sökte asyl tillsammans med man och ett litet barn. En utredning inleddes, men efter kort tid drog flickan och hennes anhöriga tillbaka sin asylansökan och lämnade landet.

I debatten i fullmäktige fick SD med sig majoriten på en återremiss sedan Lars Klees hänvisat till svensk lags skrivning om att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns i Sverige om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång.

– Det är sannolikt tvång när en 15-årig flicka gifter sig med en medelålders man, sa han bland annat.

Robin Gustavsson (KD) med flera tyckte att tjänsteskrivelsen var lite otydlig och att det var viktigt att klarlägga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har svårt att förklara vad som nu tillkommit i ärendet. Men någon formulering har förtydligats och ingen del av motionen ska alltså avslås utan båda punkterna anses besvarade.

– En återremiss för kompletterande utredning betyder inte alltid att vi inhämtar nya yttranden. Vi kan också bara titta på tjänsteskrivelsen en gång till, säger kanslichef Elisabeth Aidemark.

Anledningen till att det inte kan bli ett ja till motionen är, enligt tjänsteskrivelsen, främst att det inte går att generellt hävda att alla äktenskap där någon part är under 18 år är ogiltiga i Sverige. En dom i Migrationsöverdomstolen har också slagit fast att en ålder av 15 år inte generellt är grund för att ett äktenskap ska anses ogiltigt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott var överens om beslutet. SD hade dock ingen ledamot närvarande.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige igen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se