torsjö live

Tidiga synpunkter på centrumutvecklingen togs inte tillvara

Tidiga synpunkter på centrumutvecklingen togs inte tillvara

Göran Göranssons tidiga förslag på en väg mellan Viaduktgatan och Magasinsgatan, som ansvariga på kommunen inte tagit tillvara, innebär att postterminalens förrådsbyggnad får rivas. Foto: Lotta Persson

Trafiksituationen i Hässleholm centrum har fortsatt väcka engagemang och både nya och gamla förslag strömmar nu in. Göran Göransson, pensionerad trafikingenjör, var tidig. 

Redan i maj 2012 sände han in synpunkter till kommunens ansvariga. Idag är han förvånad över att de inte tagits till vara. Hans rekommendation till kommunen är att skapa ett brett trafiksäkerhetsråd.

Pensionerade trafikingenjören Göran Göransson har ordning och reda bland sina papper med förslag på trafiklösningar i Hässleholms centrum. Foto: Lotta Persson

I maj 2012 och på våren 2017, efter en stadsvandring med kommunens planchef inför centrumomvandlingen, uppmanades allmänheten inkomma med synpunkter.

Göran Göransson sände vid båda tillfällena omgående in sina synpunkter. Sitt stora engagemang för Hässleholm och sin kunskap kring stadsplanering hade han genom sitt tidigare långa arbete i Hässleholms kommun, bland annat som trafikingenjör.

En specialitet inom väg- och vatten och en stor erfarenhet av projektering finns med i bagaget. Efter pensioneringen 1998 jobbade Göran vidare i tre år som timanställd konsult åt Hässleholms kommun i trafikfrågor. Därefter har han ställt upp som oavlönat bollplank då kommunen frågat.

Göran Göransson är en man med ordning och hans mapp med handlingarna om centrumtrafiken ligger idag på köksbordet. Skrivelser med tydliga synpunkter varvat med tidningsurklipp och dåvarande stadsarkitekten Roger Larssons ”Nulägesbeskrivning av stadsmiljön”.

Tillgängligheten till resecentrum var det som Göran Göransson 2017 tyckte det måste skrivas om. Han såg att det fattades en utredning av om Magasinsgatan kunde ansluta till Viaduktgatan.

En ny väg kan antingen anläggas från rondellen eller en bit längre upp från husen, enligt Göran Göransson. Foto: Lotta Persson

– Inte nödvändigtvis en anslutning i rondellen; det är möjligt att man ska gå mer rakt fram och göra en trevägskorsning. Eller så ska man gå ner till rondellen. Det bör i alla fall utredas, säger Göran Göransson.

Fördelen med en trevägskorsning förklarar Göran med att den nya vägen skulle kunna placeras med ett bättre avstånd till den bebyggelse som ligger i den aktuella korsningen. Om det är en önskad eller en genomförbar lösning får en utredning visa.

– Jag tycker det är konstigt att man inte redan har tittat på det, säger Göran Göransson idag.

Att så många som jobbat med projektet inte har en egen lokalkännedom tror han kan ha inverkat.

– Det är lättare att jobba om man har lokalkännedom, säger han enkelt.

Hur ser du på att de inte redan verkar ha tagit vara på dina synpunkter?

– De har väl mycket att behandla, naturligtvis, säger Göran Göransson med en lätt suck.

Han är besviken.

Att Görans skrivelser inte nått trafikingenjören eller ansvariga på tekniska förvaltningen bekräftar avdelningschef Stefan Alvedal.

– Det är inget vi har tagit del av, säger han.

Göran Göransson konstaterar att i det omfattande förslaget till fördjupad översiktsplan som nu är utställt poängteras att Magasinsgatan är mycket viktig.

– Men det står inget om hur man ska ansluta den, säger han.

Att de tankarna nu ändå finns hos fler gör honom hoppfull. Han har just läst om flera politiska initiativ till anslutning mellan Magasinsgatan och Viaduktgatan.

Är det klokt för centrum att biltrafiken försvåras?

– Man kan visst göra det svårare, men man måste tänka på tillgängligheten. Det är väldigt viktigt.

Göran Göransson uttrycker sig diplomatiskt och försiktigt, men hans otillfredsställelse med dagens trafikläge i centrala Hässleholm finns tydligt där.

– Jag vill inte anmärka på någon människa, men man kan försöka hjälpa dem lite, blir hans välmenande uttalande.

När Göran Göransson i maj 2017 hade sänt in sina synpunkter ringde planchef Gertrud Richter upp och bad honom att också yttra sig om den då utställda trafikplanen.

– Så det gjorde jag och var uppe hos henne i juni och överlämnade själv mitt yttrande. Och jag hade också med mig kopior på det jag tidigare skrivit och vet att det diariefördes.

Fick du sedan någon återkoppling på det?

– Nej, säger Göran Göransson.

De båda insatserna 2017 var inte Görans första. På köksbordet ligger en mapp full med med handlingar som rör centrumutvecklingen. Tidningsurklipp, kommunens arbetsmaterial och Görans egna planeringsförslag för Järnvägsgatan. Handlingar från 2012 visar att han redan så tidigt sände kommunstyrelsen synpunkter på centrumutvecklingen. Två sidor snyggt punktade uttalanden under rubrikerna Stadsparken, Nytorget, gångtunneln, Järnvägsgatan med bussterminal, Resecentrum, Magasinsgatan, Stortorget, Första Avenyen och Infarter.

Göran visste vad han talade om. I hans mapp finns hans noga genomtänkta kommentarer och ändringsförslag från uppdraget som bollplank åt kommunen 2010. Tre förslag berörde specifikt busstrafiken och Järnvägsgatan.

Busshållplatsen utanför kulturhuset är felplacerad, enligt Göran Göransson. Foto: Lotta Persson

Under rubriken Järnvägsgatan i skrivelsen 2017 förespråkar han igen att busshållplatser läggs på västra sidan av gatan. Motsatsen har prövats men visat sig medföra många nackdelar, speciellt för butiksägare, sammanfattade han.

Vid en önskan att få Järnvägsgatan mindre trafikerad föreslog Göran en enkelriktning mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen – men då med trafik tillåten söderut. Och utan restriktioner för privatbilister.

Sina tidiga tankar håller Göran Göransson idag fast vid.

– Lokalbusshållplatsen utanför Kulturhuset är felplacerad och förstör allt, tycker han.

– Platsen behövs för att möjliggöra snabbstopp utanför kulturhuset och taxiupphämtning. Med mitt enkelriktningsförslag går det att tillåta och busstrafiken hämmas inte av det, säger den pensionerade trafikingenjören.

Att både lokal- och regionbussar samsas om utrymmet på bussterminalen tycker han är den bästa lösningen.

Gångtunneln behöver breddas och belysningen förbättras. Foto: Lotta Persson

En bättre belysning och en breddning av den befintliga gångtunneln mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan/Magasinsgatan ser han fortfarande som en av de viktigaste centrumåtgärderna.

– Att också kunna tillåta cykeltrafik i tunneln är viktigt, inte minst med tanke på den förväntade utvecklingen av området norr om Drottninggatan, säger han.

Göran pekar på det viktiga i att Drottninggatan trafikmässigt avlastas. Användning av Magasinsgatan för genomflödestrafik medför att en bättre bostadsmiljö skapas runt Drottninggatan och en förtätning av bebyggelsen kan ske.

– Det skulle kräva att en byggnad, som verkar vara ett förråd på postterminalens område, rivs. Det ser jag som fullt möjligt, säger Göran Göransson.

Den som går nedför stationstrappan trampar rätt ut i en dubbelriktad cykelbana. Foto: Lotta Persson

Han är mycket förvånad att höra om och kritisk till att trafiken släpptes på utan att det fanns en gällande lokal trafikföreskrift.

Göran anser också att den dubbelriktade cykeltrafik som nu är tillåten i direkt anslutning till stationstrappan måste tas bort.

– Cykeltrafikanterna behöver ledas över på östra sidan i god tid både före och efter trappan. Det är just nu en mycket dålig och farlig lösning, säger Göran Göransson.

Han berättar att kommunen på 1990-talet hade ett trafiksäkerhetsråd och ger rådet att skapa något liknande.

– Vi träffades regelbundet. Det ska vara brett och bestå av alla berörda. Där fick vi tidigt fram oerhört värdefulla synpunkter, avslutar den engagerade Göran Göransson.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se