torsjö live vers2

Kommunen hade rätt att sälja bevaransvärd tomt Men bygglovet överklagas

Kommunen hade rätt att sälja bevaransvärd tomt Men bygglovet överklagas

Kommunens ekolog Lars-Erik Williams tyckte att det var synnerligen olämpligt att bygga i den fuktiga askskogen med naturliga källsprång som bildar bäckar. Foto: Lars-Erik Williams

Kommunen hade rätt att sälja den bevaransvärda skogstomten i Tyringe till vem som helst. Det har förvaltningsrätten slagit fast. Grannen Björn Nordén fick därmed inte gehör för sin överklagan där han hävdade att han skulle ha fått köpa fastigheten eftersom kommunen meddelat att först till kvarn skulle gälla och han enligt skriftlig dokumentation var först.

Nu överklagar han bygglovet. Han anser att tomten är olämplig att bebygga och befarar dessutom att övriga fastigheter i området kan få problem med det höga naturliga vattentrycket om huset på över 230 kvadratmeter byggs, särskilt eftersom nästan alla träd nu avverkats.

Enstaka träd står nu kvar i kanten av tomten.

Förvaltningsrätten säger i sin dom att Björn Nordén inte har visat att kommunens handläggning har sådana formella fel att beslutet om försäljning av fastigheten ska upphävas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunallagens princip om likställighet gäller inte när en kommun köper eller säljer fastigheter. Domstolen avfärdar därför helt Björn Nordéns argumentation om att kommunen otillbörligt gynnat en enskild genom att exkludera honom trots att han var först till kvarn. Han hävdade också att köparens chefstjänst på ett företag som har ett nära samarbete med kommunen talade för detta.

Som Frilagt tidigare berättat avrådde kommunens egen ekolog Lars-Erik Williams från att bebygga tomten och ansåg att det var ett olyckligt beslut att sälja den.

-Tomten är synnerligen olämplig att bebygga, skrev han i ett intyg som kommunens exploateringsavdelning och senare även tekniska nämnden struntade i.

Williams menade att marken var tekniskt olämplig att bebygga på grund av dess naturliga källor med självtryck. Dessutom var den gamla askskogen ett unikt och bevaransvärt naturområde, beläget i en kulturmiljö. I direkt anslutning finns en nedlagd torvjärnväg som beskrivs som en mycket artrik och varierande ekologisk korridor.

Enligt detaljplanen från 1940-talet är den 5 000 kvadratmeter stora tomten avsedd för bostadsbebyggelse, men här har aldrig varit någon annan byggnad än det lilla pumphus som hörde till Tyringes officiella vattentäkt.

Marken ingår i Norregårdsområdet som enligt översiktsplanen för Tyringe från 1998 inte får förändras så att dess natur och kulturmiljö påverkas negativt.

Länsstyrelsen skrev i sitt yttrande just om den aktuella delen i anslutning till den gamla landsvägen: ”Det är ur kulturmiljösynpunkt olämpligt att lägga nya bostadsområden söder och öster om Norregård. Bevarandeintressena bör även innefatta gårdarna och landskapet i anslutning till gamla landsvägen.”

Översiktsplanen säger att det är angeläget att på sikt ändra de gamla detaljplanerna där bevarandevärden konstaterats och införa skyddsbestämmelser. I avvaktan på det ska vissa riktlinjer med särskild hänsyn till kulturmiljön följas vid bygglovsgivning.

Några skyddsbestämmelser har det inte blivit. Istället hävdade kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter att tomten bara kunde säljas till en köpare som ville bygga. Björn Nordén ville först köpa den för att bevara den, men efter beskedet att den måste bebyggas bestämde han sig för att bygga något som skulle passa in i miljön. Efter att han meddelat det gjorde kommunen upp med en annan köpare.

Björn Nordén betonar att han kritiserar kommunens agerande, inte köparens.

-När jag fick information om bygglovet ville jag bland annat fråga kommunens handläggare om hur det stora huset skulle påverka vattensituationen. Men jag fick bara besked att om jag hade några synpunkter fick jag överklaga. Om jag får problem med vattnet får jag stämma grannen. Eftersom de svarar så måste jag ställa mina frågor i ett överklagande, säger han.

Han berättar också att han ringde till länsstyrelsen och fick veta att om det hade varit aktuellt med en ny detaljplan hade det inte blivit några nya hus på platsen.

Eftersom det nu finns en detaljplan och kommunen anser att bygglovet följer den fick grannarna inte lämna synpunkter före beslutet.

-Hur kommer det naturliga vattenflödet att påverka fastigheterna och bostäderna i området när man täpper igen marken med ett väldigt stort hus på 234 kvadratmeter och ett garage på 92 kvadratmeter, undrar Björn Nordén.

Han betonar att träden tidigare sög upp en del vatten.

-Hur har fastighetsägaren tänkt hantera detta vattenflöde, undrar han i sitt överklagande.

Björn Nordén tycker inte heller att en modern enplansvilla passar in i miljön och menar att en lämplighetsprövning borde ha gjorts innan bygglov beviljades, även om nu detaljplanen tillåter bostadshus.

Han påpekar att stora vattenmängder under vintern runnit från fastigheten ut på riksväg 21 och orsakat isgata, något som kommunen också dokumenterat.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se