Gruppen-3a-328x120

Stängda rum hos kommunen

Stängda rum hos kommunen

INSÄNDARE. SKL Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett exempel på bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Under paragraf 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman kan vi läsa ”Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.”
Med tanke på att SKL har stor juridisk kompetens får vi tro att denna paragraf vilar på solid juridisk grund. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.
Med det som sagts ovan och med aktiebolagslagen i åtanke var vi 6 delägare i Hässlehem AB som den 22 mars kl. 16:45 2018 infann oss i stadshuset med avsikt att deltaga i företagets bolagsstämma.
Vi möttes i korridoren utanför sammanträdeslokalen av kommunjurist Magnus Gjerstad som utan att hälsa och på ett ovänligt sätt undrade hur vi kommit in i stadshuset! Detta efter att vi redan tidigare på dagen aviserat vår avsikt att besöka bolagsstämman och nu ledsagats till sammanträdeslokalen av receptionist. Vi blev upprepade gånger uppmanade att lämna detta vårt stadshus. Gjerstad ska måhända betänka att hans lön inte betalas av politiker utan av oss skattebetalare. Ni politiker väl förskansade bakom stängda dörrar: ert agerande talar sitt tydliga språk.
Hässlehem AB och dess förvaltare är som bekant dömda i Hässleholms tingsrätt för falska vattenmätningar. Det finns således skäl att ifrågasätta vd Stephan Perssons fortsatta roll i företaget. Frågan huruvida detta har samband med att vi nekats tillträde till bolagsstämman infinner sig. Det finns anledning att återkomma till detta. Frågan om vi medborgare fortsättningsvis ska tvingas vända oss till kommunjuristen för att få tillträde till stadshuset behöver utan dröjsmål besvaras.
Vi närmar oss våren och ljusare tider, alltmedan öppenhet och demokrati lyser med sin sin frånvaro i vår kommun.

Ronny Larsson i Kvistalånga och Ewert Storm i Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se